БГ

Sales

Апартамент № 3.3 находящ се в гр.София, ул. Майстор Алекси Рилец №6, при начална цена на продажбата 160 513.56 лв.

16 April 2021г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 19.04.2021г. до 19.05.2021г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 20.05.2021г. в сградата на СРС от 09:00 часа.
Описание на имота:АПАРТАМЕНТ №3.3 /три точка три/, изграден в груб строеж, находящ се в ЖИЛИЩНА СГРАДА на 2М+1, 2М+3 и 2М+3+А с магазини, офиси и подземни гаражи, разположен на пети жилищен етаж , кота +12.12 /плюс дванадесет цяло и дванадесет стотни/ кв.м., с площ 100.50 кв.м. /сто цяло и петдесет стотни/ кв.м., състоящ се от кухненски бокс, дневна, столова, спалня, фитнес, баня и сервизни помещения, при съседи: коридор, апартамент №3.2, апартамент №3.4 и улица, заедно с 1.18 % /едно цяло и осемнадесет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, които изчислени в квадратни метри се равняват на 20.15 /двадесет цяло и петнадесет стотни/ кв.м., като площта на апартамента заедно с площта на принадлежащите идеални части от общите части на сградата е 120.65 /сто и двадесет цяло и шестдесет и пет стотни/ кв.м. и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата , заедно с принадлежащото му МАЗЕ №3.3 /три точка три/, със застроена площ от 4.80 /четири цяло и осемдесет стотни/ кв.м. при съседи: мазе №3.4 , коридор, подземен гараж – паркоместа, заедно с 0.12 % /нула цяло и дванадесет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата в груб строеж – УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I – 392 /първи за имот планоснимачен номер триста деветдесет и втори/ от квартал 79/седемдесет и девети/ по плана на гр.София, СО Район „Витоша“ , местност „Манастирски ливади- запад“, целият с площ от 1490 /хиляда четиристотин и деветдесет кв.м./ при съседи : УПИ II – 1561, УПИ IV – за трафопост , улица „664- та“, бул.“ Бъкстон“.

Ателие № 2 , находящо се в гр.София, м-ст Горна баня, ул.Христо Стефчов" №12, при начална цена 101 743.20лв без ДДС

16 April 2021г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 19.04.2021г. до 19.05.2021г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 20.05.2021г. в сградата на СРС от 09:00 часа.
Описание на имота:САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, а именно: АТЕЛИЕ №2 /две/ с идентификатор 68134.4331.1302.1.10 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две, точка, едно, точка, едно нула) , съгласно кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД- 18-74 от 20.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с предназначение: „Ателие за творческа дейност“, находящо се в град София, Столична община, район „Овча купел“, на 1 /първи/ жилищен етаж в многофамилна жилищна сграда с магазини в квартал „Горна баня“, на улица „Христо Стефчов“ №12 (дванадесет) , (сграда №1 /едно/ съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда №15 – 304880- 28.08.2014г., издадена на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър , гр.София), което ателие е със застроена площ от 70,43 (седемдесет цяло и четиридесет и три стотни) квадратни метра и има следното разпределение: три стаи, коридор, баня с тоалетна и балкон, при граници на ателието по документ за собственост: апартамент №2 /две/ , коридор, стълбище и от две страни – вътрешен двор, и при граници на ателието по схема на самостоятелен обект в сграда: над обекта- самостоятелен обект с идентификатор 68134.4331.1302.1.5 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две, точка, едно, точка, пет), , заедно с 10.77 % /десет цяло и седемдесет и седем стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 5,59 /пет цяло и петдесет и девет стотни/ квадратни метра и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 68134.4331.1302 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две), в който е построена сградата, който имот съгласно документ за собственост представлява урегулиран поземлен имот Х- 2 /десети, отреден за имот с планоснимачен номер две/ от квартал 13 /тринадесети/ по плана на гр.София, местността „кв.Горна баня“, заедно с всички подобрения и приращения в имота.

Магазин 2 В , находящ се в гр.София, ул.Христо Стефчов № 12, при начална цена от 112 867.20 лв. без ДДС

16 April 2021г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 19.04.2021г. до 19.05.2021г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 20.05.2021г. в сградата на СРС от 09:00 часа.
Описание на имота:САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, а именно: МАГАЗИН №2 В (две, буква „В“) с идентификатор 68134.4331.1302.1.34 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две, точка, едно, три четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.София, одобрени със Заповед №РД-18-74, изд. на 20.10.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение: „За търговска дейност“ находящ се в град София, Столична община, район „Овча купел“ , квартал „Горна баня“ , на две нива, на I /първи/ партерен етаж и на сутеренен етаж в жилищната сграда на улица „Христо Стефчов“ №12 /дванадесет/ (на етаж „-1 /минус едно/“ в сграда №1 /едно/ съгласно схема на самостоятелен обект в сграда №17979, изд. на 22.03.2013г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър, гр.София, презаверена на 20.05.2014г.), който магазин е със застроена площ от 92.12 /деветдесет и две цяло и дванадесет стотни/ квадратни метра и има следното разпределение: сутеренен етаж, с площ от 66.42 /шестдесет и шест цяло и четиридесет и две стотни/ квадратни метра, състоящ се от : три обслужващи помещения, склад и две тоалетни,, при граници съгласно одобрен архитектурен проект : от две страни – двор, мазе №6 (шест), коридор, асансьорна шахта и магазин №2 А (две, буква „А“), и при граници съгласно схема на самостоятелен обект в сграда: на същия етаж- самостоятелен обект с идентификатор 68134.4331.1302.1.32 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две, точка, едно, три две), над обекта- самостоятелен обект с идентификатор 68134.4331.1302.1.32 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две, точка, едно, три две) и самостоятелен обект с идентификатор 68134.4331.1302.1.33 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две, точка, едно, три три); първи етаж с площ от 25.70/двадесет и пет цяло и седемдесет стотни/ кв.м. , състоящ се от : търговска зала и стълбище към сутеренния етаж, при граници съгласно одобрен архитектурен проект : двор, магазин №4 /четири/, коридор, асансьорна шахта, магазин № 2 а (две, буква „А“) и магазин №2Б (две, буква „Б“) и при граници съгласно схема на самостоятелен обект в сграда: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.4331.1302.1.32 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две, точка, едно, три две) и 68134.4331.1302.1.33 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две, точка, едно, три три), над обекта- самостоятелен обект с идентификатор 68134.4331.1302.1.1 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две, точка, едно, точка, едно) , заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, с идентификатор 68134.4331.1302 шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две) , който имот съгласно документ за собственост представлява урегулиран поземлен имот Х- 2 /десети отреден за имот с планоснимачен номер две/ от квартал 13 /тринадесети/ по плана на град София, местността „кв.Горна баня“, с площ от 750 /седемстотин и петдесет/ квадратни метра, при граници: от север- урегулиран поземлен имот XI -3 /единадесети отреден за имот с планоснимачен номер три/, от изток- урегулиран поземлен имот IX – 1/девети, отреден за имот с планоснимачен номер едно/, от юг – улица, от запад- урегулиран поземлен имот XV- 13 /петнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер тринадесет/, заедно с всички подобрения и приращения в имота.

УПИ, заедно с построените в него шест еднофамилни жилищни сгради и сграда - пропуск, при начална цена от: 3 258 072 лв. без ДДС.

16 April 2021г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 19.04.2021г. до 19.05.2021г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 20.05.2021г. в сградата на СРС от 09:00 часа.
Описание на имота: Недвижими имоти, находящи се в гр.София, район Витоша, ул.203 №3, а именно: Съгласно доказателствените нотариални актове и скица на р-н Витоша УПИ ХХ – 482, 760, 762, 767 /двадесети, отреден за имоти планоснимачни номера четиристотин осемдесет и две, седемстотин и шестдесет, седемстотин шестдесет и две, седемстотин шестдесет и седем/ в квартал 3 /три/ по плана на гр.София, местността „в.з. Малинова долина“, целият с площ от 3252 /три хиляди двеста и петдесет и два/ кв.м. , заедно с построените в груб строеж шест еднофамилни жилищни сгради и сграда- пропуск, които съгласно архитектурен проект представляват:
1.Къща № 1 /едно/, състояща се от сутерен със застроена площ 94.30 /деветдесет и четири цяло и тридесет стотни/ кв.м., състоящ се от гараж за два автомобила, склад- мазе , котелно , изолационни преддверие, стълбищна клетка; първо ниво със застроена площ от 100.51 /сто цяло и петдесет и една стотни/ кв.м., състоящо се от входно пространство, дневна с трапезария и зимна градина, самостоятелна кухня, баня с тоалетна, складово пространство- гардероб, стълбищна клетка; второ ниво със застроена площ 123.48 /сто двадесет и три цяло и четиридесет и осем стотни/ кв.м., състоящо се от четири спални помещения, самостоятелна баня с тоалетна, баня с тоалетна към две от спалните, дрешник към една от спалните , мокро помещение, стълбищна клетка , общ коридор; подпокривен етаж – общо таванско складово пространство.
2.Къща №2 /две/, състояща се от сутерен със застроена площ 94.30 /деветдесет и четири цяло и тридесет стотни/ кв.м., състоящ се от гараж за два автомобила , склад- мазе, котелно, изолационно преддверие, стълбищна клетка; първо ниво със застроена площ от 100.51 /сто цяло и петдесет и една стотни/ кв.м., състоящо се от входно пространство , дневна с трапезария и зимна градина, самостоятелна кухня, баня с тоалетна, складово пространство – гардероб, стълбищна клетка; второ ниво със застроена площ 123.48 /сто двадесет и три цяло и четиридесет и осем стотни/ кв.м., състоящо се от четири спални помещения, самостоятелни баня и тоалетна, баня с тоалетна към две от спалните, дрешник към една от спалните, мокро помещение, стълбищна клетка, общ коридор; подпокривен етаж- общо таванско складово пространство.
3.Къща №3 /три/, състояща се от сутерен със застроена площ 97.86 /деветдесет и седем цяло и осемдесет и шест стотни/ кв.м., състоящ се от гараж за два автомобила, склад- мазе, котелно , изолационно преддверие, помещение за фитнес уреди с баня и сауна, стълбищна клетка; първо ниво със застроена площ от 108.27 /сто и осем цяло и двадесет и седем стотни/ кв.м., състоящо се от входно пространство, дневна с трапезария и зимна градина, самостоятелна кухня, баня с тоалетна, спалня, тераса, стълбищна клетка; второ ниво със застроена площ 117.55 /сто и седемнадесет цяло и петдесет и пет стотни/ кв.м., състоящо се от три спални помещения, самостоятелна баня с тоалетна, баня с тоалетна към една от спалните, дрешник към една от спалните, самостоятелен дрешник, домакинско помещение, стълбищна клетка, общ коридор; подпокривен етаж – общо таванско складово пространство.
4.Къща №4 /четири/, състояща се от сутерен със застроена площ от 97.86 /деветдесет и седем цяло и осемдесет и шест стотни/ кв.м., състоящ се от гараж за два автомобила, склад- мазе , котелно, изолационно преддверие, помещение за фитнес уреди с баня и сауна, стълбищна клетка; първо ниво със застроена площ от 108.27 /сто и осем цяло и двадесет и седем стотни/ кв.м., състоящо се от входно пространство, дневна с трапезария и зимна градина, самостоятелна кухня, баня с тоалетна, спалня, тераса, стълбищна клетка ; второ ниво със застроена площ 117.55 /сто и седемнадесет цяло и петдесет и пет стотни/ кв.м., състоящо се от три спални помещения, самостоятелна баня с тоалетна, баня с тоалетна към една от спалните , дрешник към една от спалните , самостоятелен дрешник, домакинско помещение, стълбищна клетка, общ коридор; подпокривен етаж- общо таванско складово пространство;
5.Къща №5 /пет/, състояща се от сутерен със застроена площ от 97.86 /деветдесет и седем цяло и осемдесет и шест стотни/ кв.м., състоящ се от гараж за два автомобила,склад – мазе, котелно, изолационно преддверие, помещение за фитнес уреди с баня и сауна, стълбищна клетка; първо ниво със застроена площ от 108.27 /сто и осем цяло и двадесет и седем стотни/ кв.м., състоящо се от входно пространство, дневна с трапезария и зимна градина, самостоятелна кухня, баня стоалетна, спалня, тераса, стълбищна клетка; второ ниво със застроена площ 117.55 /сто и седемнадесет цяло и петдесет и пет стотни кв.м./ , състоящо се от три спални помещения, самостоятелна баня с тоалетна, баня с тоалетна към една от спалните, дрешник към една от спалните, самостоятелен дрешник, домакинско помещение, общ коридор; подпокривен етаж – общо таванско помещение;
6.Къща №6 /шест/ , състояща се от сутерен със застроена площ от 97.86 /деветдесет и седем цяло и осемдесет и шест стотни/ кв.м., състоящ се от гараж за два автомобила, склад – мазе, котелно, изолационно преддверие, помещение за фитнес уреди с баня и сауна, стълбищна клетка; първо ниво със застроена площ от 108.27 /сто и осем цяло и двадесет и седем стотни кв.м./ първо ниво , състоящо се от входно пространство, дневна с трапезария и зимна градина, самостоятелна кухня, баня стоалетна, спалня, тераса, стълбищна клетка; второ ниво със застроена площ 117.55 /сто и седемнадесет цяло и петдесет и пет стотни/ кв.м., състоящо се от три спални помещения, самостоятелна баня с тоалетна, баня стоалетна към една от спалните, дрешник към една от спалните, самостоятелен дрешник, домакинско помещение, стълбищна клетка, общ коридор; подпокривен етаж- общо таванско помещение;
7.Сграда- пропуск със застроена площ от 12.56 /дванадесет цяло и петдесет и шест стотни/ кв.м.
Заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в поземления имот.
Съгласно скици на АГКК описаните по – горе недвижими имоти представляват:
Съгласно скица на поземлен имот на АГКК №15-406389/07.11.2014г. мястото представлява поземлен имот с идентификатор 68134.2045.2658 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди четиридесет и пет точка две хиляди шестстотин петдесет и осем/ с площ от 3 291 /три хиляди двеста деветдесет и един/ кв.м. Трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/ , при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 68134.2045.2656, 68134.2045.2657, 68134.2045.1802, 68134.2045.498, 68134.2045.870, 68134.2045.55, 68134.2045.47, 68134.2045.48. Стар идентификатор: 68134.2045.482, 68134.2045.760, 68134.2045.761, 68134.2045.762. Номер по предходен план: 482, 760, 762, 767, квартал: 3 парцел ХХ. Адрес на имота: гр.София, район Витоша, ул.203 №3.
Заедно с изградените в описания по – горе поземлен имот сгради, а именно:
1.Съгласно скица на сграда на АГКК №15-406776/07.11.2014г. имотът представлява сграда с идентификатор 68134.2045.2658.1/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди четиридесет и пет точка две хиляди шестстотин петдесет и осем точка едно/ застроена площ 104 /сто и четири/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2045.2658. Адрес на сградата гр.София, район Витоша, ул.203 №3.
2.Съгласно скица на сграда на АГКК №15-406781/07.11.2014г. имотът представлява сграда с идентификатор 68134.2045.2658.2/шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди четиридесет и пет точка две хиляди шестстотин петдесет и осем точка две/ застроена площ 104 /сто и четири/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2045.2658. Адрес на сградата гр.София, район Витоша, ул.203 №3.
3.Съгласно скица на сграда на АГКК №15-406787/07.11.2014г. имотът представлява сграда с идентификатор 68134.2045.2658.3 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди четиридесет и пет точка две хиляди шестстотин петдесет и осем точка три/ застроена площ 132 /сто тридесет и две/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2045.2658. Адрес на сградата гр.София, район Витоша, ул.203 №3.
4.Съгласно скица на сграда на АГКК №15-406788/07.11.2014г. имотът представлява сграда с идентификатор 68134.2045.2658.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди четиридесет и пет точка две хиляди шестстотин петдесет и осем точка четири/ застроена площ 132 /сто тридесет и две/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2045.2658. Адрес на сградата гр.София, район Витоша, ул.203 №3.
5.Съгласно скица на сграда на АГКК №15-406791/07.11.2014г. имотът представлява сграда с идентификатор 68134.2045.2658.5 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди четиридесет и пет точка две хиляди шестстотин петдесет и осем точка пет/ застроена площ 132 /сто тридесет и две/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2045.2658. Адрес на сградата гр.София, район Витоша, ул.203 №3.
6.Съгласно скица на сграда на АГКК №15-406797/07.11.2014г. имотът представлява сграда с идентификатор 68134.2045.2658.6 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди четиридесет и пет точка две хиляди шестстотин петдесет и осем точка шест/ застроена площ 132 /сто тридесет и две/ кв.м., брой етажи: 2 /два/, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2045.2658. Адрес на сградата гр.София, район Витоша, ул.203 №3.
7.Съгласно скица на сграда на АГКК №15-406806/07.11.2014г. имотът представлява сграда с идентификатор 68134.2045.2658.7 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди четиридесет и пет точка две хиляди шестстотин петдесет и осем точка седем/ застроена площ 14 /четиринадесет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: постройка за допълващо застрояване. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2045.2658. Адрес на сградата гр.София, район Витоша, ул.203 №3.

Поземлен имот № 1131 , находящ се в гр.София, местност "Могилата" , район Подуяне при начална цена от 1 054 036 лв. без ДДС

06 April 2021г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 07.04.2021г. до 07.05.2021г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 10.05.2021г. в сградата на СРС от 09:00 часа.
Описание на имота : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град София, Столична община, район „Подуяне", местност „Могилата", целият с площ от 4120 / четири хиляди сто и двадесет/ квадранти метра, съставляващ съгласно скица поземлен имот номер 1131 /хиляда сто тридесет и едно/ в квартали 364А /триста шестдесет и четири, буква „А"/ и 364Б /триста шестдесет и четири, буква „Б"/ по плана на град София, местност „кв.Васил Левски", представляващ съгласно решение на ОСЗГ „Панчарево" имот №329 /триста двадесет и девет/, кадастрален лист №297/двеста деветдесет и седем/по кадастрален план, изработен 1956г.), при съседи по скица: от две страни път и поземлени имоти номера: 440, 433, XXIV общ. и Ш общ., и при съседа по документ за собственост: запад- братя Атанас и Георги Геневи, север- бул."Вл. Вазов", изток - ж.п. линия, заедно с всички подобрения в имота, като, съгласно Заповед №РД-09-50-165Б/31.03.2000г. за част от поземлен имот №1131 са отредени урегулиран поземлен имот I – 1131 /първи за имот хиляда сто тридесет и едно/ в кв. 364. /триста шестдесет и четири, буква „А"/ по плана на град София, местност кв.”Васил Левски”, целият с площ от 420 /четиристотин и двадесет/ квадратни метра и урегулиран поземлен имот IV-1131 /четвърта за имот хиляда сто тридесет и едно/ в кв. 364Б /триста шестдесет и четири, буква „Б”/ по плана на град София, местност кв.”Васил Левски”, целият с площ от 860 /осемстотин и шестдесет/ квадрати метра, а останалата част от поземлен имот №1131 е предвидена за улици и зелени площи.

Партерен етаж от двуетажна жилищна сграда, заедно с 1/4 ид.ч. от дворно място , находящи се в гр.София, бул."Ернст Телман" № 12/ бул.Витоша № 134 при начална цена от 314 640 лв.

06 April 2021г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 07.04.2021г. до 07.05.2021г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 10.05.2021г. в сградата на СРС от 09:00 часа.
Описание на имота: ПАРТЕРЕН ЕТАЖ от двуетажна жилищна сграда със самостоятелен вход- източния на булевард „Ернст Телман“ №12 /дванадесет/ (а съгласно удостоверение за данъчна оценка – бул.“Витоша“ №134 /сто тридесет и четири/, вх.1 /едно/, етаж 1 /първи/) , град София, състоящ се от две стаи, кухня, черна кухня, антре и тоалетна, на площ от 80,60 /осемдесет цяло и шестдесет стотни/ кв.м., заедно с две мазета, без посочена площ по акт за собственост, а съгласно удостоверение за данъчна оценка с площ от 36,20 /тридесет и шест цяло и двадесет стотни/ кв.м., едното откъм улицата, а второто – средното такова, за което се влиза през стълбата от кухнята на партера, заедно с ¼ /една четвърт/ идеална част от общите части на сградата и толкова идеални части от дворното място, цялото от 412 /четиристотин и дванадесет/ кв.м., съставляващо по акт за собственост имот №31 / тридесет и едно/ от квартал 386 /триста осемдесет и шести/ по плана на град София, бул. „България“, квартал „Иван Вазов“, при съседи на имота: бул.“Ернст Телман“, Йордан Илиев, София Топузова, А.Филипов, Ал.Йорданов и Тодор Скочев, който имот, съгласно Скица вх. № АГ- 94- 2324 издадена на 11.12.2012г. на СО – район „Триадица“ е в състава на УПИ VII – 31,47 /седми отреден за имоти с планоснимачни номера тридесет и едно, четиридесет и седем/, от квартал 388 /триста осемдесет и осми/, местността „Здраве“ , с площ от 573/ петстотин седемдесет и три/ кв.м., при граници на УПИ: бул.“Витоша“, УПИ VIII -4 8 /осми отреден за имот с планоснимачен номер четиридесет и осем/, УПИ IV – 30 /четвърти отреден за имот с планоснимачен номер тридесет/ и УПИ VI – 32 /шести отреден за имот с планоснимачен номер тридесет и две/.

Студио № 2 ПП 1, находящо се в гр.София, район Витоша ул."Пирин" №32 при начална цена от 182 632 лв.

06 April 2021г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 07.04.2021г. до 07.05.2021г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 10.05.2021г. в сградата на СРС от 09:00 часа.
Описание на имота: НЕДВИЖИМ ИМОТ, изграден съгласно одобрен работен проект от 24.11.2005г. на СО, район „Витоша” и разрешение за строеж №113 от 29.03.2005г. на Главния архитект на Район „Витоша”, в жилищна сграда с РЗП 2 638,71 /две хиляди шестстотин тридесет и осем цяло и седемдесет и една стотни/ кв.м. и допълващо застрояване 171,27 /сто седемдесет и едно цяло и двадесет и седем стотни/ кв.м., състояща се от: сутеренни гаражи с маневрена пътека и складове, партерен етаж с жилища, четири жилищни етажа и две подпокривни нива с кула към тях, седем паркоместа, долепени до сградата и допълващо застрояване от осем гаража, върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, СО, Район „Витоша”, улица „Пирин”, № 32 /тридесет и две/, с площ от 1314 /хиляда триста и четиринадесет/ кв.м., съставляващ по скица парцел XII-733е /дванадесети, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин тридесет и три „е”/, в квартал 5 /пети/, по плана на град София, местност „Манастирски ливади – Запад”, (който имот е идентичен с част от имот планоснимачен номер № 6 /шест/, в квартал 285 /двеста осемдесет и пет/, местност „Красно село –Боянско”, по стария план), при съседи по скица: улица „Пирин”, УПИ XIII-733б, 733в /тринадесети, отреден за имоти с планоснимачни номера седемстотин тридесет и три „б”, седемстотин тридесет и три „в”/, УПИ XVI-733ж /шестнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин тридесет и три „ж”/, УПИ XVII-1622 / седемнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда шестстотин двадесет и две/, УПИ XI-733e-I /единадесети, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин тридесет и три „е” – първи/, а именно: СТУДИО № 2ПП1 /две „П” „П” едно/, на две нива, находящо се на 2 /втори/ подпокривен етаж, на кота +16,70 /плюс шестнадесет метра и седемдесет сантиметра/ метра и на кулата към него, на кота +19.40 /плюс деветнадесет метра и четиридесет сантиметра/ метра, с площ от 150,14 /сто и петдесет цяло и четиринадесет стотни/ кв.м., състоящо се на първо ниво от: преддверие, хол-столова с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, две тераси и стълби към второ ниво и на второ ниво от: спалня, баня с тоалетна и тераса, при съседи на първо ниво: студио № 2ПП2 /две „П” „П” две/, асансьор, от две страни – вътрешен двор, ул. „Пирин” и стълбище и при съседи на второ ниво: ул. „Пирин” и от три страни – вътрешен двор, заедно с 6.646 % /шест цяло шестстотин четиридесет и шест хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 24.29 /двадесет и четири цяло и двадесет и девет стотни/ кв.м. и толкова идеални части от правото на строеж върху имота, описан по-горе.

Еднофамилна жилищна сграда , заедно с масивен гараж, находящи се в гр.Банкя, ул."Александър Стамболийски" №43, при начална цена на имота: 226 000 лв.

06 April 2021г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 07.04.2021г. до 07.05.2021г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 10.05.2021г. в сградата на СРС от 09:00 часа.
Описание на имота: сграда с идентификатор 02659.2193.978.1 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от два етажа и сутерен с мазе на две нива, като първи етаж се състои от дневна, кухненски бокс със столова, тоалетна и стълбищно помещение, чрез което се осъществява връзка със сутерена и втория етаж и втори етаж състоящ се от три спални, баня и дрешник със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв.м и с площ по скица 73.00кв.м. и разгъната застроена площ от 148 /сто четиридесет и осем/ кв.м, находяща се в гр. Банкя, Столична община, район „Банкя”, ул.”Александър Стамболийски”№ 43 /четиридесет и три/, построена в източната част на съсобствен урегулиран поземлен имот, заедно с 1/2 (една втора) идеална част от поземления имот с идентификатор 02659.2193.978, съставляващ УПИ IХ-2193/ девети за имот с планоснимачен номер две хиляди сто деветдесет и три/ по плана на гр.Банкя, квартал 69 /шестдесет и девет/, ул. “Александър Стамболийски”№ 43 /четиридесет и три/, целият с площ от 480 /четиристотин и осемдесет/ кв.м по първичен доказателствен акт, а по актуална скица от 550 /петстотин и петдесет/ кв.м, по скица на поземления имот одобрена със заповед РД-18-13/17.01.2012г. на Изпълнителния Директор на АГКК с площ от 311.00кв.м., с при граници по скица: УПИ Х-1300 /десети за имот с планоснимачен номер хиляди и триста/, улица, УПИ-VIII- 2194/ осми за имот с планоснимачен номер две хиляди сто деветдесет и четири/ и имот без планоснимачен номер /дере/ и при съседи на цялото място по първичен доказателствен акт: улица "Александър Стамболийски", Радка Янакиева, дере и Христо Янков, при съседи по скица имоти с идентификатори 02659.2193.2014, 02659.2193.979, 02659.2193.1813 и 02659.2193.977 и заедно с МАСИВЕН ГАРАЖ, находящ се от източната страна на гореописаната еднофамилна жилищна сграда на калканна стена със същатa.

Апартамент № 36, заедно с мазе, находящ се в гр.София, район Лозенец, на ул."Люботрън" № 98 при начална цена на имота 188 233.60 лв.

06 April 2021г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 07.04.2021г. до 07.05.2021г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 10.05.2021г. в сградата на СРС от 09:00 часа.
Описание на имота: Апартамент № 36 /тридесет и шест/ с идентификатор 68134.901.906.3.36 /шест осем едно три четири „точка“ девет нула едно „точка“ девет нула шест „точка“ три „точка“ три шест/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 739 от 21.11.2017г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картографи и кадастър („кадастралната карта“), с предназначение „Жилище, апартамент“, находящ се в град София, Столична община, район „Лозенец“ на IV /четвърти/ етаж във вход „В“ на блок №4 /четири/ на улица „Люботрън“ № 98 /деветдесет и осем/ (сграда №3 /три/, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15 – 53372, издадена на 19.01.2018г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София), който апартамент е със застроена площ от 85.28 /осемдесет и пет цяло и двадесет и осем стотни/ квадратни метра, състоящ се от: три стаи, кухня и други обслужващи помещения, при граници на апартамента по документ за собственост: от изток – стълбище и Антон М. Недялков, от запад – зелена площ, от север – улица и от юг – зелена площ и при граници, съгласно Схема на самостоятелен обект в сградата на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.901.906.3.35 /шест осем едно три четири „точка“ девет нула едно „точка“ девет нула шест „точка“ три „точка“ три пет/, под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 68134.901.906.3.33 /шест осем едно три четири „точка“ девет нула едно „точка“ девет нула шест „точка“ три „точка“ три три/ и над обекта – няма, заедно с Мазе № 6 /шест/, със светла площ от 7.87 /седем цяло и осемдесет и седем стотни/ квадратни метра, при съседи на избено помещение по документ за собственост: от изток – общо мазе, от запад – Пролет Г. Ковачева, от север – улица, от юг – коридор, заедно с 3,06% /три цяло и шест стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, върху поземлен имот с идентификатор 68134.901.906 /шест осем едно три четири „точка“ девет нула едно „точка“ девет нула шест/, в който е построена сградата.

Апартамент № 2, гр.София, ул."Равен" № 1, на 2 етап, жил.сграда 1, начална цена 327 800 лв.

06 April 2021г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 07.04.2021г. до 07.05.2021г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 10.05.2021г. в сградата на СРС от 09:00 часа.
Описание на имота: АПАРТАМЕНТ № 2 (две), находящ се в град София, СО, р-н Витоша, улица „Равен“ № 1 (едно), на 2 (втори) етаж, в жилищната сграда № 1 (едно), със застроена площ от 195.72 (сто деветдесет и пет цяло и седемдесет и две стотни) кв. м., състоящ се от: антре, коридор, три стаи, две дневни, кухня с трапезария, две бани с тоалетни, тоалетна, дрешник, четири балкона, при съседи: улица „Равен“, от две страни вътрешен двор, калкан със сграда № 2 (две), заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 (две), със застроена площ от 3.83 (три цяло осемдесет и три стотни) квадратни метра, при съседи: мазе № 1 (едно), мазе № 3 (три), коридор на мазетата, портирско жилище, заедно с 22.063% (двадесет и две цяло и шестдесет и три хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и 5.915% (пет цяло деветстотин и петнадесет хилядни върху сто) идеални части от УРЕГУЛИРАНИЯ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, върху който е построена сградата, съставляващ парцел I-196, 380 (първи за имоти с планоснимачни номера сто деветдесет и шест, триста и осемдесет), от квартал 251 (двеста петдесет и едно), по плана на град София, местността „Павлово-Бъкстон“, целият с площ от 2 263 (две хиляди двеста шестдесет и три) кв. м., при съседи по скица: улица Равен, УПИ II-197 (втори за имот с планоснимачен номер сто деветдесет и седем), УПИ VII-196, 380 (седми за имоти с планоснимачни номера сто деветдесет и шест, триста и осемдесет), УПИ IV-195 (четвърти за имот с планоснимачен номер сто деветдесет и пет) и УПИ VI-395 (шести за имот планоснимачен номер триста деветдесет и пет).

Апартамент № 11 , находящ се в ж.к. Ботунец - 2 , на 3 , във вх. А , бл.1 , начална цена от : 52 320.00лв.

06 April 2021г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 07.04.2021г. до 07.05.2021г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 10.05.2021г. в сградата на СРС от 09:00 часа.
Описание на имота: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, а именно: Апартамент №11 (единадесет) с идентификатор 68134.8360.1047.1.11 (шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири седем „точка „ едно „точка“ едно едно) , съгласно кадастралната карта, одобрени със Заповед № РД- 18-61 от 27.9.2010г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър („кадастралната карта“) с предназначение „Жилище, апартамент“ , находящ се в град София, Столична община, район „Кремиковци“, жилищен комплекс „Ботунец- 2 /две/“ , на III (трети) етаж във вход „А“ на жилищната сграда- блок №1 /едно/, (сграда №1 /едно/, съгласно схема на самостоятелен обект в сграда №15-335197, изд. на 11.07.2016г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър, гр.София), който апартамент е със застроена площ 89,96 (осемдесет цяло и деветдесет и шест стотни) квадратни метра и има следното разпределение: две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, при граници на апартамента по документ за сосбтвеност: изток- фасада, запад – фасада, север- разделна стена с вход „А“, юг – апартамент № 10 /десет/ и стълбище, и при граници на апартамента по схема на самостоятелен обект в сграда: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.8360.1047.1.31 (шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири седем „точка „ едно „точка“ три едно) и самостоятелен обект с идентификатор 68134.8360.1047.1.10 (шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири седем „точка „ едно „точка“ едно нула), под обекта- самостоятелен обект с идентификатор 68134.8360.1047.1.7 (шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири седем „точка „ едно „точка“ седем) и над обекта- самостоятелен обект с идентификатор 68134.8360.1047.1.15 (шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири седем „точка „ едно „точка“ едно пет ) , заедно с Избено помещение №11 (единадесет) , с полезна площ от 3,18 (три цяло и осемнадесет стотни) квадратни метра: при граници: изток- фасада, запад- коридор, север- ПРУ, юг- абонатна станция, заедно с 5,538 % (пет цяло и петстотин тридесет и осем хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 68134.8360.1047 (шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири седем), в който е построена сградата.

Иглолистна гора , находяща се в гр.София, район Витоша, Княжево, при начална цена от 9 158.25 лв.

06 April 2021г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 07.04.2021г. до 07.05.2021г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 10.05.2021г. в сградата на СРС от 09:00 часа.
Описание на имота:Имот с идентификатор 68134.1893.819, представляващ ИГЛОЛИСТНА ГОРА, находяща се в гр.София, Столична община, район „Витоша“, в землището на Княжево, с площ 1 000 (хиляда) кв.м., съставляваща по предходен план земеделски имот № 000154 (сто петдесет и четири) по плана на местността „Леските“, при съседи: имот №000158 (сто петдесет и осем) – иглолистна гора на „Интер треид“ ЕООД, имот №000147 (сто четиридесет и седем) – иглолистна гора на МЗГ- ДЛ и имот №000132 (сто тридесет и две) – горски път на МЗГ – ДЛ.