БГ

Sales

Магазин №2В, гр.София, кв. Горна баня, ул."Христо Стефчов" №12 при начална цена : 125 408 лв.

09 October 2020г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 12.10.2020г. до 12.11.2020г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 13.11.2020г. в сградата на СРС от 09:00 часа.
Описание на имота: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, а именно: МАГАЗИН №2 В (две, буква „В“) с идентификатор 68134.4331.1302.1.34 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две, точка, едно, три четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.София, одобрени със Заповед №РД-18-74, изд. на 20.10.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение: „За търговска дейност“ находящ се в град София, Столична община, район „Овча купел“ , квартал „Горна баня“ , на две нива, на I /първи/ партерен етаж и на сутеренен етаж в жилищната сграда на улица „Христо Стефчов“ №12 /дванадесет/ (на етаж „-1 /минус едно/“ в сграда №1 /едно/ съгласно схема на самостоятелен обект в сграда №17979, изд. на 22.03.2013г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър, гр.София, презаверена на 20.05.2014г.), който магазин е със застроена площ от 92.12 /деветдесет и две цяло и дванадесет стотни/ квадратни метра и има следното разпределение: сутеренен етаж, с площ от 66.42 /шестдесет и шест цяло и четиридесет и две стотни/ квадратни метра, състоящ се от : три обслужващи помещения, склад и две тоалетни,, при граници съгласно одобрен архитектурен проект : от две страни – двор, мазе №6 (шест), коридор, асансьорна шахта и магазин №2 А (две, буква „А“), и при граници съгласно схема на самостоятелен обект в сграда: на същия етаж- самостоятелен обект с идентификатор 68134.4331.1302.1.32 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две, точка, едно, три две), над обекта- самостоятелен обект с идентификатор 68134.4331.1302.1.32 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две, точка, едно, три две) и самостоятелен обект с идентификатор 68134.4331.1302.1.33 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две, точка, едно, три три); първи етаж с площ от 25.70/двадесет и пет цяло и седемдесет стотни/ кв.м. , състоящ се от : търговска зала и стълбище към сутеренния етаж, при граници съгласно одобрен архитектурен проект : двор, магазин №4 /четири/, коридор, асансьорна шахта, магазин № 2 а (две, буква „А“) и магазин №2Б (две, буква „Б“) и при граници съгласно схема на самостоятелен обект в сграда: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.4331.1302.1.32 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две, точка, едно, три две) и 68134.4331.1302.1.33 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две, точка, едно, три три), над обекта- самостоятелен обект с идентификатор 68134.4331.1302.1.1 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две, точка, едно, точка, едно) , заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, с идентификатор 68134.4331.1302 шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две) , който имот съгласно документ за собственост представлява урегулиран поземлен имот Х- 2 /десети отреден за имот с планоснимачен номер две/ от квартал 13 /тринадесети/ по плана на град София, местността „кв.Горна баня“, с площ от 750 /седемстотин и петдесет/ квадратни метра, при граници: от север- урегулиран поземлен имот XI -3 /единадесети отреден за имот с планоснимачен номер три/, от изток- урегулиран поземлен имот IX – 1/девети, отреден за имот с планоснимачен номер едно/, от юг – улица, от запад- урегулиран поземлен имот XV- 13 /петнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер тринадесет/, заедно с всички подобрения и приращения в имота.

Ателие №2, находящо се в гр.София, район "Овча купел" , в кв. Горна баня, на ул."Христо Стефчов "№12, при начална цена на имота: 113 048лв.

09 October 2020г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 12.10.2020г. до 12.11.2020г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 13.11.2020г. в сградата на СРС от 09:00 часа.
Описание на имота: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, а именно: АТЕЛИЕ №2 /две/ с идентификатор 68134.4331.1302.1.10 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две, точка, едно, точка, едно нула) , съгласно кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД- 18-74 от 20.10.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с предназначение: „Ателие за творческа дейност“, находящо се в град София, Столична община, район „Овча купел“, на 1 /първи/ жилищен етаж в многофамилна жилищна сграда с магазини в квартал „Горна баня“, на улица „Христо Стефчов“ №12 (дванадесет) , (сграда №1 /едно/ съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда №15 – 304880- 28.08.2014г., издадена на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър , гр.София), което ателие е със застроена площ от 70,43 (седемдесет цяло и четиридесет и три стотни) квадратни метра и има следното разпределение: три стаи, коридор, баня с тоалетна и балкон, при граници на ателието по документ за собственост: апартамент №2 /две/ , коридор, стълбище и от две страни – вътрешен двор, и при граници на ателието по схема на самостоятелен обект в сграда: над обекта- самостоятелен обект с идентификатор 68134.4331.1302.1.5 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две, точка, едно, точка, пет), , заедно с 10.77 % /десет цяло и седемдесет и седем стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 5,59 /пет цяло и петдесет и девет стотни/ квадратни метра и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 68134.4331.1302 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две), в който е построена сградата, който имот съгласно документ за собственост представлява урегулиран поземлен имот Х- 2 /десети, отреден за имот с планоснимачен номер две/ от квартал 13 /тринадесети/ по плана на гр.София, местността „кв.Горна баня“, заедно с всички подобрения и приращения в имота.

Апартамент №50, гр.София, ж.к. Надежда- Република , бл.29, при начална цена 87 464 лв.

09 October 2020г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 12.10.2020г. до 12.11.2020г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 13.11.2020г. в сградата на СРС от 09:00 часа.
Описание на имота: АПАРТАМЕНТ №50 /петдесет/, находящ се в град София, СО, район „Надежда“, ж.к. „Надежда“ – Република, блок №29 /двадесет и девет/, а съгласно удостоверението за данъчната оценка ж.к. „Толстой“, блок №50 /петдесет/, вход „В‘, етаж V /пети/, застроен на 44.42 /четиридесет и четири цяло и четиридесет и две стотни/ кв. метра, състоящ се от: дневна, кухня и сервизни помещения, при съседи по доказателствения акт: стълбище, Димитринка Д. Василева, двор, Станка и Симеон Стоеви, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №14 /четиринадесет/, без посочена квадратура по доказателствения акт, при съседи по доказателствения акт: коридор, двор, Станка и Симеон Стоеви, заедно с 2.140% /две цяло сто и четиридесет хиляди върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена .

Апартамент №11, гр.София, район Кремиковци, ж.к.Ботунец- 2, на 3 етаж, вх.А, бл.1, при начална цена от 60 613.60 лв.

09 October 2020г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 12.10.2020г. до 12.11.2020г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 13.11.2020г. в сградата на СРС от 09:00 часа.
Описание на имота: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, а именно: Апартамент №11 (единадесет) с идентификатор 68134.8360.1047.1.11 (шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири седем „точка „ едно „точка“ едно едно) , съгласно кадастралната карта, одобрени със Заповед № РД- 18-61 от 27.9.2010г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър („кадастралната карта“) с предназначение „Жилище, апартамент“ , находящ се в град София, Столична община, район „Кремиковци“, жилищен комплекс „Ботунец- 2 /две/“ , на III (трети) етаж във вход „А“ на жилищната сграда- блок №1 /едно/, (сграда №1 /едно/, съгласно схема на самостоятелен обект в сграда №15-335197, изд. на 11.07.2016г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър, гр.София), който апартамент е със застроена площ 89,96 (осемдесет цяло и деветдесет и шест стотни) квадратни метра и има следното разпределение: две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, при граници на апартамента по документ за сосбтвеност: изток- фасада, запад – фасада, север- разделна стена с вход „А“, юг – апартамент № 10 /десет/ и стълбище, и при граници на апартамента по схема на самостоятелен обект в сграда: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.8360.1047.1.31 (шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири седем „точка „ едно „точка“ три едно) и самостоятелен обект с идентификатор 68134.8360.1047.1.10 (шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири седем „точка „ едно „точка“ едно нула), под обекта- самостоятелен обект с идентификатор 68134.8360.1047.1.7 (шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири седем „точка „ едно „точка“ седем) и над обекта- самостоятелен обект с идентификатор 68134.8360.1047.1.15 (шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири седем „точка „ едно „точка“ едно пет ) , заедно с Избено помещение №11 (единадесет) , с полезна площ от 3,18 (три цяло и осемнадесет стотни) квадратни метра: при граници: изток- фасада, запад- коридор, север- ПРУ, юг- абонатна станция, заедно с 5,538 % (пет цяло и петстотин тридесет и осем хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 68134.8360.1047 (шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири седем), в който е построена сградата.

Апартамент №12, гр.София, ж.к.Люлин VIII , ул.340, ет.7, на 1 и второ ниво в тавански етаж , при начална цена 108 004 лв.

09 October 2020г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 12.10.2020г. до 12.11.2020г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 13.11.2020г. в сградата на СРС от 09:00 часа.
Описание на имота: АПАРТАМЕНТ №12, находящ се в град София, СО, Район „Люлин“, ж.к. „Люлин“ VIII /осми/ микрорайон, улица „340“ /триста и четиридесет/, 7 /седем/, на I /първо/ и II /второ/ ниво в тавански етаж, със застроена площ от 88.22 /осемдесет и осем цяло и двадесет и две стотни/ кв. метра, състоящ се на I /първо/ ниво от: кухненски бокс, дневна, две стаи, антре и сервизни помещения и на II /второ/ ниво от: таванско помещение, при съседи на I /първо/ ниво: улица, апартамент № 10, стълбище, ателие №11, двор и калкан и при съседи на II /второ/ ниво: улица, таванско помещение на ателие №11, двор, калкан, Заедно с мазе № 6 /шест/, със застроена площ от 13.54 /тринадесет цяло и петдесет и четири стотни/ кв. метра, при съседи: мазе №5, калкан, двор, и коридор, заедно с 9.16% /девет цяло и шестнадесет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, представляващо УПИ – Х – 337 /десети, отреден за имот с планоснимачен номер триста тридесет и седем/ от квартал 34А /тридесет и четири буква „А“/, по плана на град София, местността „Люлин“ VIII /осми/ микрорайон, цялото с площ от 380 /триста и осемдесет/ кв. метра, при съседи: улица „340“, УПИ – XI – 338, УПИ – XVI – 336, УПИ – IX – 331.

Апартамент №2, находящ се в гр.София, ул."Равен" №1 , ет.2, ап.2, с начална цена на имота: 373 984 лв.

09 October 2020г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 12.10.2020г. до 12.11.2020г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 13.11.2020г. в сградата на СРС от 09:00 часа.
Описание на имота:АПАРТАМЕНТ № 2 (две), находящ се в град София, СО, р-н Витоша, улица „Равен“ № 1 (едно), на 2 (втори) етаж, в жилищната сграда № 1 (едно), със застроена площ от 195.72 (сто деветдесет и пет цяло и седемдесет и две стотни) кв. м., състоящ се от: антре, коридор, три стаи, две дневни, кухня с трапезария, две бани с тоалетни, тоалетна, дрешник, четири балкона, при съседи: улица „Равен“, от две страни вътрешен двор, калкан със сграда № 2 (две), заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 (две), със застроена площ от 3.83 (три цяло осемдесет и три стотни) квадратни метра, при съседи: мазе № 1 (едно), мазе № 3 (три), коридор на мазетата, портирско жилище, заедно с 22.063% (двадесет и две цяло и шестдесет и три хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и 5.915% (пет цяло деветстотин и петнадесет хилядни върху сто) идеални части от УРЕГУЛИРАНИЯ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, върху който е построена сградата, съставляващ парцел I-196, 380 (първи за имоти с планоснимачни номера сто деветдесет и шест, триста и осемдесет), от квартал 251 (двеста петдесет и едно), по плана на град София, местността „Павлово-Бъкстон“, целият с площ от 2 263 (две хиляди двеста шестдесет и три) кв. м., при съседи по скица: улица Равен, УПИ II-197 (втори за имот с планоснимачен номер сто деветдесет и седем), УПИ VII-196, 380 (седми за имоти с планоснимачни номера сто деветдесет и шест, триста и осемдесет), УПИ IV-195 (четвърти за имот с планоснимачен номер сто деветдесет и пет) и УПИ VI-395 (шести за имот планоснимачен номер триста деветдесет и пет).

Гараж №7, находящ се в гр. София, район Витоша , ул."Равен" №2, с начална цена на имота: 27 224 лв.

09 October 2020г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 12.10.2020г. до 12.11.2020г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 13.11.2020г. в сградата на СРС от 09:00 часа.
ГАРАЖ № 7 (седем), находящ се в град София, СО, район „Витоша“, ул. „Равен“ № 2 (две), в жилищна сграда № 2 (две), на партерен етаж, със застроена площ от 16.92 (шестнадесет цяло и деветдесет и две стотни) квадратни метра, заедно с 1.330% (едно цяло триста и тридесет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и 0.486% (нула цяло четиристотин осемдесет и шест хилядни върху сто) идеални части от урегулирания поземлен имот, описан по-горе

Гараж №8, находящ се в гр.София, район Лозенец, бул."Симеоновско шосе"№68, начална цена на имота: 27 648 лв.

09 October 2020г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 12.10.2020г. до 12.11.2020г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 13.11.2020г. в сградата на СРС от 09:00 часа.
Описание на имота : ГАРАЖ №8, находящ се в гр.София, Столична община- район „Лозенец“ в жилищната сграда на бул.“Симеоновско шосе“ №68, със застроена площ 19.98 кв.м., при съседи : гараж №7, двор, гараж №9 и зимник №20, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, построена върху урегулиран поземлен имот, съставляващ съгласно доказателствения акт за собственост, парцел V – 785 от квартал 9, по плана на гр.София, местността- „Витоша- ВЕЦ Симеоново“, целият е с площ от 1431 кв.м.

Партерен етаж , бул." Ернст Телман" №12, начална цена на имота - 349 600 лв.

09 October 2020г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 12.10.2020г. до 12.11.2020г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 13.11.2020г. в сградата на СРС от 09:00 часа.
Описание на имота: ПАРТЕРЕН ЕТАЖ от двуетажна жилищна сграда със самостоятелен вход- източния на булевард „Ернст Телман“ №12 /дванадесет/ (а съгласно удостоверение за данъчна оценка – бул.“Витоша“ №134 /сто тридесет и четири/, вх.1 /едно/, етаж 1 /първи/) , град София, състоящ се от две стаи, кухня, черна кухня, антре и тоалетна, на площ от 80,60 /осемдесет цяло и шестдесет стотни/ кв.м., заедно с две мазета, без посочена площ по акт за собственост, а съгласно удостоверение за данъчна оценка с площ от 36,20 /тридесет и шест цяло и двадесет стотни/ кв.м., едното откъм улицата, а второто – средното такова, за което се влиза през стълбата от кухнята на партера, заедно с ¼ /една четвърт/ идеална част от общите части на сградата и толкова идеални части от дворното място, цялото от 412 /четиристотин и дванадесет/ кв.м., съставляващо по акт за собственост имот №31 / тридесет и едно/ от квартал 386 /триста осемдесет и шести/ по плана на град София, бул. „България“, квартал „Иван Вазов“, при съседи на имота: бул.“Ернст Телман“, Йордан Илиев, София Топузова, А.Филипов, Ал.Йорданов и Тодор Скочев, който имот, съгласно Скица вх. № АГ- 94- 2324 издадена на 11.12.2012г. на СО – район „Триадица“ е в състава на УПИ VII – 31,47 /седми отреден за имоти с планоснимачни номера тридесет и едно, четиридесет и седем/, от квартал 388 /триста осемдесет и осми/, местността „Здраве“ , с площ от 573/ петстотин седемдесет и три/ кв.м., при граници на УПИ: бул.“Витоша“, УПИ VIII -4 8 /осми отреден за имот с планоснимачен номер четиридесет и осем/, УПИ IV – 30 /четвърти отреден за имот с планоснимачен номер тридесет/ и УПИ VI – 32 /шести отреден за имот с планоснимачен номер тридесет и две/.

Апартамент №37, находящ се в гр.София, район Кремиковци, ж.к. Ботунец- 2, 4 етаж, вх.Б, начална цена на имота: 25 252 лв.

09 October 2020г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 12.10.2020г. до 12.11.2020г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 13.11.2020г. в сградата на СРС от 09:00 часа.
Описание на имота: Апартамент № 37 /тридесет и седем/ с идентификатор 68134.8360.1048.1.37 /шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири осем „точка“ едно „точка“ три седем/, съгласно кадастрална карта одобрена със Заповед № РД -18-61 от 27.09.2010г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър („кадастрална карта“), с предназначение „Жилище, апартамент, находящ се в град София, район Кремиковци, жилищен комплекс Ботунец – 2 /две/, на 04 /четвърти/ етаж във вход „Б“, на жилищна сграда – блок 4 /четири/, (сграда №1 /едно/), съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15 -351146 издадена на 24.07.2017г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.София, със застроена площ от 41.20 /четиридесет и едно цяло и двадесет стотни/ квадратни метра, състоящ се от: една стая, кухня и сервизни помещения, при съседи по документ за собственост: от изток – фасада, от запад – фасада, от север – стълбище и ап. № 36 /тридесет и шест/, от юг – апартамент № 38 /тридесет и осем/и при граници , съгласно схема на самостоятелен обект в сградата: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.8360.1048.1.38 /шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири осем „точка“ едно „точка“ три осем/ и самостоятелен обект с идентификатор 68134.8360.1048.1.36 /шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири осем „точка“ едно „точка“ три шест/ под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 68134.8360.1048.1.33 /шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири осем „точка“ едно „точка“ три три/ и над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.8360.1048.1.41 /шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири осем „точка“ едно „точка“ четири едно/, заедно с избено помещение № 14 /четиринадесет/, с полезна площ от 3,77 / три цяло седемдесет и седем стотни/ квадратни метра, при съседи: от изток – стълбище , от запад – коридор, от север – общо мазе, от юг – мазе № 13 /тринадесет/ и заедно с 2.347% /две цяло триста четитидесет и седем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 68134.8360.1048 /шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири осем/, в който е построена сградата .

Поземлени имоти, с.Доброславци местност "Руля", район Нови Искър, с начална цена : 309 920.16 лв.

09 October 2020г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 12.10.2020г. до 12.11.2020г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 13.11.2020г. в сградата на СРС от 09:00 часа.
Описание на поземлените имоти: А/ Съгласно документ за собственост: ИМОТ № 113016 /сто и тринадесет хиляди и шестнадесет/, находящ се в землището на с. Доброславци, с ЕКАТТЕ 21662, общ. Столична, район Нови Искър, с площ от 19 173 /деветнадесет хиляди сто седемдесет и три/ кв. м., начин на трайно ползване – посевна площ, четвърта категория, който имот се намира в местността „РУЛЯ“, с. Доброславци, при съседи по скица: имот № 113008 – посевна площ на наследници на Димитър Богданов Стоянов, имот № 113007 – посевна площ на Основно У-ще „Васил Левски“, имот № 113003 – посевна площ на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 113015 – посевна площ на наследници на Иванка Павлова Веселинова, имот № 000226 – отводнителен канал на общ. Столична - води, имот № 000164 – път III кл. на държавата, имот № 113012 – посевна площ на наследници на Филип Войнов Геков, имот № 113011 – посевна площ на наследници на Стефан Витов Ангелков, имот № 113010 – посевна площ на Екатерина Любенова Георгиева, имот № 113009 – посевна площ на наследници на Младен Велков Тричков, ведно с всички подобрения и приращения в имота.
Съгласно Скица № 15-532852/31.10.2016г. на АГКК имотът представлява поземлен имот с идентификатор 21662.4845.16 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка шестнадесет) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 7/13.01.2012г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: с. Доброславци, район Нови Искър, местност РУЛЯ, с площ от 19 170 /деветнадесет хиляди сто и седемдесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 113016, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 21662.4845.8 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка осем), 21662.4845.21 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка двадесет и едно), 21662.4845.10 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка десет), 21662.4845.11 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка единадесет), 21662.4845.12 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка дванадесет), 21662.4845.32 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка тридесет и две), 21662.4845.33 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка тридесет и три), 21662.4845.15 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка петнадесет), 21662.4845.3 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка три) и 21662.4845.7 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка седем).
Б/ Съгласно документ за собственост: ИМОТ № 113006/сто и тринадесет хиляди и шест/, находящ се в землището на с. Доброславци, с ЕКАТТЕ 21662, общ. Столична, район Нови Искър, с площ от 20 642 /двадесет хиляди шестстотин четиридесет и два/ кв.м., начин на трайно ползване – посевна площ, категория: шеста /6 696кв.м./, четвърта /13 946 кв.м./ , който имот се намира в местността „РУЛЯ“, с. Доброславци, при съседи по скица: имот № 113002 – посевна площ на наследници на Иванка Павлова Веселинова, имот № 113001 – посевна площ на наследници на Стоимен Миланов Величков, имот № 113004 – посевна площ на наследници на Иван Пижов Игнатов, имот № 113005 – посевна площ на наследници на Стефан Николов Стоянов, имот № 000226 – отводнителен канал на общ. Столична – води, ведно с всички подобрения и приращения в имота.
Съгласно скица № 15 – 532853/31.10.2016г. на АГКК имотът представлява поземлен имот с идентификатор 21662.4845.6 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 7/13.01.2012г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: с. Доброславци, район Нови Искър, местност РУЛЯ, с площ от 20 638 /двадесет хиляди шестстотин тридесет и осем/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 113006, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 21662.4845.33 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка тридесет и три), 21662.4845.5 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка пет), 21662.4845.4 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка четири), 21662.4845.1 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка едно) и 21662.4845.2 (двадесети една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка две).
В/ Съгласно документ за собственост: НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ПОСЕВНА ПЛОЩ № 113008 /сто и тридесет хиляди и осем/, по плана на с. Доброславци, местност „РУЛЯ“, ЕКАТТЕ 21662, общ. Столична, район Нови Искър, с площ от 13 520 /тридесет хиляди петстотин и двадесет/ кв.м., шеста категория, при съседи по скица: имот № 113018 – посевна площ на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 113007 – посевна площ на Основно У-ще „Васил Левски“, имот № 113016 – посевна площ на Евгения Асенова Кръстева, имот № 113009 – посевна площ на наследници на Младен Белков Тричков, имот № 113019 – посевна площ за земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, ведно с всички подобрения и приращения в имота.
Съгласни Скица № 15 – 532854/31.10.2016г. на АГКК имотът представлява поземлен имот с идентификатор 21662.4845.8 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка осем) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 7/13.01.2012г. на ИД на АГКК, с адрес на имота с. Доброславци, район Нови Искър, местност РУЛЯ, с площ от 13 518 /тридесет хиляди петстотин и осемнадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, номер по предходен план: 113008, при съседи: съседни поземлени имоти с идентификатори: 21662.4845.19 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка деветнадесет), 21662.4845.13 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесети пет точка тринадесет), 21662.4845.17 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точки четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка седемнадесет), 21662.4845.20 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка двадесет), 21662.4845.21 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка двадесет и едно), 21662.4845.16 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка шестнадесет), 21662.4845.7 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка седем) и 21662.4845.18 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка осемнадесет).