БГ

Sales

Тристаен апартамент, находящ се в гр. София, ж.к. Стрелбище, бл. 10, ет. 6, начална цена: 171488.00 лв.

11 February 2020г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 10.02.2020г. до 10.03.2020г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 11.03.2020г в сгрдата на СРС от 09:00 часа. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68134.1003.247.1.84 (шест осем едно три четири „точка“ едно нула нула три „точка“ две четири седем „точка“ едно „точка“ осем четири), находящ се в град София, ж.к. Стрелбище, бл. 10 (десет), етаж 6 (шести), състоящ се от три стаи, кухня и други сервизни помещения, с обща площ от 76.99 кв. м., при съседи: стълбище, Славка Йосифова Гюрова и Невянка Величкова Гюрова, на запад и изток: двор и калкан, заедно със ЗИМНИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ при съседи: коридор, София и Искра Гюрови, на запад – двор, Васил Цолов Цолов, както и 0,869 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Едностаен апартамент, находящ се в гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 5, ет. 1, ап. 9, начална цена: 120317.60 лв.

11 February 2020г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 10.02.2020г. до 10.03.2020г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 11.03.2020г в сгрдата на СРС от 09:00 часа.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.100.157.1.9 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто, точка, сто петдесет и седем, точка, едно, точка, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед № РД018-33/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота гр. София, район „Средец“, ул. Добруджа № 5, ет. 1, ап. 9, който самостоятелен обект се намира в сгада № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.100.157 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто, точка, сто петдесет и седем) с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 49.15 (четиридесет и девет цяло и петнадесет стотни) кв. м., с прилежащи части: мазе – 8.45 (осем цяло и четиридесет и пет стотни) куб. м., таван – 16.97 (шестнадесет цяло и деветдесет и седем стотни) куб. м. и 3.72% (три цяло и седемдесет и две стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.100.157.1.5 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто, точка, сто петдесет и седем, точка, едно, точка, пет) и 68134.100.157.1.8 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто, точка, сто петдесет и седем, точка, едно, точка, осем); под обекта: 68134.100.157.1.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто, точка, сто петдесет и седем, точка, едно, точка, едно); над обекта: 68134.100.157.1.14 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто, точка, сто петдесет и седем, точка, едно, точка, четиринадесет), стар идентификатор: няма, който самостоятелен обект, съгласно документи за собственост съставлява: АПАРТАМЕНТ, без посочен номер в документ за собственост, находящ се в гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 5 (пет), на първи етаж, със застроена площ от 49.15 (четиридесет и девет цяло и петнадесет стотни) кв. м. и 223.59 (двеста двадесет и три цяло и петдесет и девет) куб. м., състоящ се от: една стая, кухня, баня – тоалетна, вестибюл и входно антре, при съседи: от изток – ул. Добруджа, от запад – стълбище, от север – Паунови, от юг – сем. Пунчеви, отгоре – Андрееви и отдолу – вход и портиерско помещение, заедно с МАЗЕ, без посочен номер по документ за собственост, с площ от 8.45 (осем цяло и четиридесет и пет стотни) куб. м., при съседи: от изток – помещение за смет, от запад – двор, от север – Димитрови и от юг – Пунчеви и заедно с ТАВАН, без посочен номер по документ за собственост, с площ от 16.97 (шестнадесет цяло и деветдесет и седем стотни) куб. м., при съседи: изток – Ангелови, запад – Паунови, север – двор и юг – коридор, както и заедно с 3.72% (три цяло и седемдесет и две стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и заедно с толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, съгласно документ за собственост, цялото от 491 (четиристотин деветдесет и един) кв. м., съставляващо УПИ XI – 14 (единадесет за имот с планоснимачен номер четиринадесет) от кв. 456 (четиристотин петдесет и шест) по плана на гр. София, местността „Центъра“.

Едностаен апартамент, находящ се в гр. София, ж.к. Младост 3, бл. 353, вх.1, ет.4, ап.13, начална цена: 58022.40 лв.

11 February 2020г.

ППубличната продан ще се проведе от 10.02.2020г. - 10.03.2020г. Наддавателните предложения ще се отварят на 11.03.2020 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
Апартамент № 13 (тринадесет), с идентификатор 68134.4088.14.1.13 (шест осем едно три четири „точка“ четири нула осем осем „точка“ едно четири „точка“ едно „точка“ едно три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 15 от 06.03.2009г., на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София („кадастрална карта“), с предназначение „Жилище, апартамент“, находящ се в град София, Столична община, район Младост, жилищен квартал „Младост 3 /три/“, блок 353 /триста петдесет и три/, вход 1/едно/, етаж 4/четири/, апартамент № 13 /тринадесет, находящ се в жилищна сграда № 1 /едно/, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15 – 235835, издадена на 22.05.2017г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София, който апартамент е със застроена площ от 48.21 (четиридесет и осем цяло и двадесет и една стотни) квадратни метра, състоящ се от стая, кухня, и сервизни помещения, при съседи на апартамента по документ за собственост: изток – улица, запад – стълбище, север – улица и юг – държавен апартамент № 14 /четиринадесет/, при граници на апартамента съгласно схема: на същия етаж – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4088.14.1.15 (шест осем едно три четири „точка“ четири нула осем осем „точка“ едно четири „точка“ едно „точка“ едно пет) и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4088.14.1.14 (шест осем едно три четири „точка“ четири нула осем осем „точка“ едно четири „точка едно четири); под обекта – самостоятелен обект в сградата с идентификатор 68134.4088.14.1.9 (шест осем едно три четири „точка“ четири нула осем осем „точка“ едно четири „точка“ едно „точка“ девет); над обекта – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4088.14.1.17 (шест осем едно три четири „точка“ четири нула осем осем „точка“ едно четири „точка“ едно „точка“ едно седем/. ЗАЕДНО С ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №13 (тринадесет) със застроена площ от 3.62 (три цяло шестдесет и две стотни) квадратни метра при съседи на мазето: изток – мазе №14 /четиринадесет/, запад – мазе №12 /дванадесет/, север – абонатна станция, юг – коридор, заедно с прилежащите 2.750% (две цяло и седемстотин и петдесет хилядни процента) идеални части от общите части на вход „А“ на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 68134.4088.14 (шест осем едно три четири „точка“ четири нула осем осем „точка“ едно четири), в който е построена сградата.

Едностаен апартамент, находящ се в гр. София, ж.к. Люлин 5, бл. 508, вх. Б, ет. 7, ап. 60, при начална цена от 55555.20 лв.

11 February 2020г.

Публичната продан ще се проведе от 10.02.2020 г. - 10.03.2020 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 11.03.2020 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, а именно: Апартамент № 60 /шестдесет/, с идентификатор 68134.4361.148.23.28 /шест осем едно три четири точка четири три шест едно точка едно четири осем точка две три точка две осем/ съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД – 18 – 14 от 06.03.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (кадастрална карта), с предназначение Жилище, апартамент в сграда № 23 /двадесет и три/, находящ се в град София, район Люлин, блок 508 /петстотин и осем/, вход Б, етаж 7 /седми/, апартамент 60 /шестдесет/, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15 – 648148, издадена на 20.12.2017г., от Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София, със застроена площ от 43.45 /четиридесет и три цяло и четиридесет и пет стотни/ квадратни метра, състоящ се от: една стая, кухня и други сервизни помещения, при граници на апартамента по документи по документ за собственост: стълбище, Виктор Стефанов Танациев, Тошко Петров Маринов, двор, и при граници, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.4361.148.23.27 /шест осем едно три четири точка четири три шест едно точка едно четири осем точка две точка три точка две седем/ под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.4361.148.23.24 / шест осем едно три четири точка четири три шест едно точка едно четири осем точка две три точка две четири/ и над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.4361.148.23.32 /шест осем едно три четири точка четири три шест едно точка едно четири осем точка две три точка три две/, заедно с избено помещение № 17 /седемнадесет/, при съседи на избено помещение по документ за собственост: коридор, Генади Никодимов Димитров, Мария Петрова Фердинандова, и заедно с 2.750 % /две цяло седемстотин и петдесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, върху поземлен имот с идентификатор 68134.4361.148 /шест осем едно три четири точка четири три шест едно точка едно четири осем/, върху който е построена сградата.

Дворно място, находящо в с. Герман с площ от 750.00кв.м., заедно с построениете в него двуетажна жилищна сграда с площ 55.00кв.м. и триетажна жилищна сграда с площ 113.04кв., начална цена: 723096.00лв

11 February 2020г.

Публичната продан ще се проведе от 10.02.2020г.-10.03.2020. Наддавателните предложения ще се отварят на 11.03.2020г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
ДВОРНО МЯСТО, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14831.6501.31 (едно четири осем три едно „точка“ шест пет нула едно „точка“ три едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Герман, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед № РД-18-37/04.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота съгласно скица и нотариален акт за собственост село Герман, СО – район Панчарево, ул. Патриарх Герман № 106 (сто и шест), с трайно предназначение на теротирояита: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с площ съгласно скица 766 (седемстотин шестдесет и шест) квадратни метра, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 31 (тридесет и едно), квартал 55 (петдесет и пет), парцел I (първи), при съседи съгласно скица: поземлен имот с идентификатор 14831.6501.2000 (едно, четири, осем, три, едно „точка“ шест, пет, нула, едно „точка“ две, нула, нула, нула), поземлен имот с идентификатор 14831.6501.2002 (едно, четири, осем, три, едно „точка“ шест, пет, нула, едно „точка“ две, нула, нула, две), поземлен имот с идентификатор 14831.6501.32 (едно, четири, осем, три, едно „точка“ шест, пет, нула, едно „точка“ три, две), поземлен имот с идентификатор 14831.6501.30 (едно, четири, осем, три, едно „точка“ шест, пет, нула, едно „точка“ три, нула), който поземлен имот съставлява УПИ – I- 31 (първи за тридесет и едно), с площ по нотариален акт за собственост 750 (седемстотин и петдесет ) кв. метра, от квартал 55 (петдесет и пет), по плана на село Герман, при съседи по нотариален акт от двете страни улица, УПИ- XVIII-32, УПИ –II-29,30, заедно с построените в него: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 14831.6501.31.3 (едно, четири, осем, три, едно „точка“ шест, пет, нула, едно „точка“ три, едно „точка“ три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Герман, Столична Община, област София (столица), одобрени със Заповед № РД–18–37/04.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота съгласно скица и нотариален акт – село Герман, район Панчарево, ул. Патриарх Герман № 106, разположена в поземлен имот с идентификатор 14831.6501.31 (едно, четири, осем, три, едно „точка“ шест, пет, нула, едно „точка“ три, едно), подробно описан по-горе, със застроена площ от 68 (шестдесет и осем) квадратни метра , брой етажи: 2 (два) с предназначение; Жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, която сграда съгласно нотариален акт за собственост е със застроена площ от 55.00 (петдесет и пет) кв. метра и се състои на първи етаж от: антре, хол, кухненски бокс със санитарен възел и вътрешна стълба, и на втория етаж от: три спални със съединена тераса, и ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 14831.6501.31.4 (едно, четири, осем, три, едно „точка“ шест, пет, нула, едно „точка“ три, едно „точка“ четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Герман, Столична Община, област София (столица), одобрени със Заповед № РД–18–37/04.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота съгласно скица и нотариален акт – село Герман, район Панчарево, ул. Патриарх Герман № 106, разположена в поземлен имот с идентификатор 14831.6501.31 (едно, четири, осем, три, едно „точка“ шест, пет, нула, едно „точка“ три, едно), подробно описан по-горе, със застроена площ по скица от 99 (деветдесет и девет) квадратни метра, брой етажи в сградата: 3 (три), с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, която сграда съгласно нотариален акт за собственост е със застроена площ от 113.04 (сто и тринадесет цяло и четири стотни) кв.метра, РЗП – 348 (триста четитидесет и осем) кв.метра, състояща се на партер от: кухня, дневна, трапезария, две спални, гардеробно антре, централно водно отопление – котел, рампа, две тераси, баня, тоалетна, и стълби към втория етаж, на втория етаж: от кухня с кухненски лоджия, дневна, трапезария, две спални, гардеробно антре, балкон,баня, тоалетна, и стълба към таванските помещения, заедно с три броя тавански помещения с общ коридор, заедно с всички подобрения и приращения в мястото.

Апартамент 6, находящ се в гр. София, р-н Слатина, ул. Детелин войвода с площ от 53.66 кв.м. при начална цена от 110 416.00лв.

11 February 2020г.

Публичната продан ще се проведе от 10.02.2020г.-10.03.2020г. Наддавателните предложения ще се отварят на 11.03.2020г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град София, Столична община, район Слатина, улица Детелин войвода № 39 (тридесет и девет), в построената и въведена в експлатация ПЕТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, МАНСАРДА И СУТЕРЕН, в урегулиран поземлен имот, съставляващ съгласно действащият регулационен план на град София, одобрен със заповед № РД – 50 -09 -63 от 24.02.1984г. и Заповед № РД – 09-102 от 27.05.1997г.; УПИ I – 485 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин осемдесет и пети), квартал 234 (двеста тридесет и четири), по рагулационния план на град София, местност Гео Милев – Подуяне – Редута, целият с площ от 594 ( петстотин деветдесет и четири) кв.м., при съседи съгласно скица: ул. Детелин войвода, УПИ II – 487, 486, 485а (втори отреден за имоти с планоснимачни номера четиристотин осемдесет и пет буква „а“), УПИ VII - 470, 471 (седми отреден за имоти с планоснимачни номера четиристотин осемдесет и седем, четиристотин седемдесет и едно), УПИ XII – 472 (седемдесети отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин седемдесет и две), УПИ XII – 473 (тринадесети отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин седемдесет и три) и УПИ XXI – 484 (двадесет и първи отреден за имот с планоснимачен номер четири стотин осемдесет и четири), а именно: АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, находящ се на II (втори) жилищен етаж, със застроена площ на апартамента съгласно таблица за ценообразуване от 53,66 (петдесет и три цяло и шестдесет и шест стотни) кв.м., състоящ се от: дневна с кухненски бокс, една спалня, една баня с тоалетна, антре и един балкон, при граници: апартамент № 4 (четири), калкан, апартамент № 5 /пет/ и ул. Детелин войвода, заедно с МАЗЕ № 10 /десет/, разположено в сутерена на сградата, с полезна площ съгласно таблица за ценообразуване от 4.52 (четири цяло и петдесет и две стотни) кв. м., при граници: от две страни коридор, мазе № 9 (девет), асансьорна шахта, заедно с 4.40 % (четири цяло и четиридесет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания УПИ.