БГ

Sales

Еднастаен апартамент, находящ се в гр. София, р-н Надежда, ж.к. Надежда - Република, бл. 29, ап. 50, при начална цена 87464.00 лв.

17 January 2020г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 20.01.2020г. – 20.02.2020г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 21.02.2020г в сгрдата на СРС от 09:00 часа. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, а именно:АПАРТАМЕНТ №50 /петдесет/, находящ се в град София, СО, район „Надежда“, ж.к. „Надежда“ – Република, блок №29 /двадесет и девет/, а съгласно удостоверението за данъчната оценка ж.к. „Толстой“, блок №50 /петдесет/, вход „В‘, етаж V /пети/, застроен на 44.42 /четиридесет и четири цяло и четиридесет и две стотни/ кв. метра, състоящ се от: дневна, кухня и сервизни помещения, при съседи по доказателствения акт: стълбище, Димитринка Д. Василева, двор, Станка и Симеон Стоеви, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №14 /четиринадесет/, без посочена квадратура по доказателствения акт, при съседи по доказателствения акт: коридор, двор, Станка и Симеон Стоеви, заедно с 2.140% /две цяло сто и четиридесет хиляди върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена.

Двустаен апартамент, находящ се в гр. София, ж.к. Разсадника-Коньовица, ул. Летоди Патчев, бл.13, вх.Е, ет.5, ап.160; при начална цена: 103432.00 лв

30 December 2019г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 06.01.2020г. – 06.02.2020г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 07.02.2020г в сгрдата на СРС от 09:00 часа. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, а именно: АПАРТАМЕНТ № 160 (сто и шестдесети), с идентификатор 68134.1106.65.1.160 (шест, осем, едно, три, четири „точка“ едно, едно, нула, шест „точка“ шест, пет „точка“ едно „точка“ едно, шест, нула) съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-50 от 02.11.2011 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър („кадастрална карта“), с предназначение „Жилище, апартамент“, находящ се в град София, район „Красна поляна“, ж.к. „Разсадника-Коньовица“, блок 13 (тринадесети), вход Е (буква „Е“), етаж 5 (пет), апартамент 160 (сто и шестдесети), съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-381285, издадена на 13.06.2018 г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София, находящ се в сграда № 1 (едно), а по документ за собственост: гр. София, район „Красна поляна“, ж.к. „Разсадника-Коньовица“, ул. „Методи Патчев“, бл. 13 (тринадесет), вх. Е (буква „Е“), ет. 5 (пети), със застроена площ от 64.17 (шестдесет и четири цяло и седемнадесет стотни) квадратни метра, състоящ се от: една стая, дневна, кухня и сервизни помещения, при съседи по доказателствения акт: стълбище, Нели Кирилова Хаджиева, Василка Михайлова Керемедчиева, ул. „Рибен буквар“ и при граници, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.1106.65.1.161 (шест, осем, едно, три, четири „точка“ едно, едно, нула, шест „точка“ шест, пет „точка“ едно „точка“ едно, шест, едно) и самостоятелен обект с идентификатор 68134.1106.65.1.159 (шест, осем, едно, три, четири „точка“ едно, едно, нула, шест „точка“ шест, пет „точка“ едно „точка“ едно, пет, девет), под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.1106.65.1.157 (шест, осем, едно, три, четири „точка“ едно, едно, нула, шест „точка“ шест, пет „точка“ едно „точка“ едно, пет, седем) и над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.1106.65.1.163 (шест, осем, едно, три, четири „точка“ едно, едно, нула, шест „точка“ шест, пет „точка“ едно „точка“ едно, шест, три), заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 12 (дванадесет), без посочена полезна площ в доказателствения акт, при съседи: коридор, мазе № 11 (единадесет) на държавен апартамент 148 (сто четиридесет и осем), ул. „Хъшове“, заедно с 3.986% (три цяло деветстотин осемдесет и шест хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху припадащата се част от терена на комплекса – поземлен имот 68134.1106.65 (шест, осем, едно, три, четири „точка“ едно, едно, нула, шест „точка“ шест, пет), върху който е построена сградата.

Мезонет, находящ се в гр. София, ул. Тимок №28, ап.17, при начална цена: 266512 лв.

30 December 2019г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 06.01.2020г. – 06.02.2020г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 07.02.2020г в сгрдата на СРС от 09:00 часа.
МЕЗОНЕТЕН АПАРТАМЕНТ № 17 (седемнадесет), находящ се в гр. София, на ул. „Тимок“ № 28 (двадесет и осем), на първи и втори подпокривни етажи на сградата, целият със застроена площ от 110,96 (сто и десет цяло и деветдесет и шест стотни) кв. м., състоящ се от: на първо ниво, на първи подпокривен етаж – антре, дневна с кухненски бокс, склад, тоалетна и тераса, при съседи на това ниво: стажно преддверие, първо ниво на мезонетен апартамент № 16 (шестнадесет) и двор и на второ ниво, на втори подпокривен етаж – коридор, стълбище, две спални, баня с тоалетна и тераса, при съседи на това ниво: второ ниво на мезонетен апартамент № 16 (шестнадесет), двор, калкан и улица, заедно с ТЕРАСА с площ от 12.67 (дванадесет цяло и шестдесет и седем стотни) кв. м., заедно с 8.06% (осем цяло и шест стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и заедно със 7.18% (седем цяло и осемнадесет стотни върху сто) идеални части от мястото, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XI-14 (единадесети за имот планоснимачен номер четиринадесет) от квартал 43 (четиридесет и три) по плана на гр. София, местността „ГГЦ-Зона В-15“, целият с площ по скица от 375 (триста седемдесет и пет) кв. м., при граници по скица: ул. „Тимок“, УПИ XII-15, УПИ XIII-21 и УПИ Х-13, който недвижим имот, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на Изп. д-р на АГКК представлява: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68134.514.304.1.17 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и четиринадесет, точка, триста и четири, точка, едно, точка, седемнадесет), находящ се в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.514.304 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и четиринадесет, точка, триста и четири), с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: две, посочена в документа площ: 110.96 (сто и десет цяло и деветдесет и шест стотни) кв. м., при съседни самостоятелни обекти в сградата на първо ниво: на същия етаж – 68134.514.304.1.18, под обекта: 68134.514.304.1.15, 68134.514.304.1.14, над обекта – няма и при съседни самостоятелни обекти в сградата на второ ниво: на същия етаж: 68134.514.304.1.18, под обекта: 68134.514.304.1.18, над обекта: няма. Адрес на имота: гр. София, р-н „Сердика“, ул. „Тимок“ № 28, ет. 6, ап. № 17. Прилежащи части: тераса от 12.67 (дванадесет цяло и шестдесет и седем стотни) кв. м., 8.06% (осем цяло и шест стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и 7.18% (седем цяло и осемнадесет стотни върху сто) идеални части от мястото, върху което е построена сградата, съставляващо, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на Изп. д-р на АГКК, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.514.304 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и четиринадесет, точка, триста и четири), с площ от 375 (триста седемдесет и пет) кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: високо застрояване (над 15 м.), номер по предходен план: 14, квартал 42, парцел XI, при съседни поземлени имоти с идентификатори: 68134.514.303, 68134.514.306, 68134.514.305, 68134.514.269. Адрес на имота: гр. София, р-н Сердика, ул. Тимок № 28

Едностаен апартамент, находящ се в гр. София, ж.к. Дружба 2, бл. 510, вх.В, ет.7, ап.25, при начална цена: 78687.20 лв.

23 December 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 06.01.2020г. - 06.02.2020 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 07.02.2020 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
Апартамент № 25 (двадесет и пет) с идентификатор 68134.1505.2362.3.25 /шест осем едно три четири „точка“ едно пет нула пет „точка“ две три шест две „точка“ три „точка“ две пет/, съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД -18 – 27 от 03.04.2012г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър („кадастралната карта“), с предназначение „Жилище, апартамент“, находящ се в град София, Столична община, район Искър, жилищен комплекс „Дружба 2/две/“, на VII /седми/ етаж във вход „В“ на блок № 510 /петстотин и десет/ (сграда №3 /три/, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15 – 278148, издадена на 04.05.2018 г., от Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София), със застроена площ от 47.87 /четиридесет и седем цяло и осемдесет и седем стотни/ квадратни метра, състоящ се от: една стая, кухня и сервизни помещения, при граници на апартамента по документ за собственост: от изток – стълбище, от запад – тревна площ, от север – апартамент № 26 /двадесет и шест/, от юг – апартамент № 24 /двадесет и четири/, отгоре – апартамент № 29 /двадесет и девет/, отдолу – апартамент № 21 /двадесет и едно/ и при граници, съгласно Схема на самостоятелен обект с сградата: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.1505.2362.3.24 /шест осем едно три четири „точка“ едно пет нула пет „точка“ две три шест две „точка“ три „точка“ две четири/ и самостоятелен обект с идентификатор 68134.1505.2362.3.26 /шест осем едно три четири „точка“ едно пет нула пет „точка“ две три шест две „точка“ три „точка“ две шест/, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.1505.2362.3.21 /шест осем едно три четири „точка“ едно пет нула пет „точка“ две три шест две „точка“ три точка две едно/ и над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.1505.2362.3.29 /шест осем едно три четири „точка“ едно пет нула пет „точка“ две три шест две „точка“ три точка две девет/ , заедно с Избено помещение №25 /двадесет и пет/, с полезна площ от 3.88 /три цяло и осемдесет и осем стотни/ квадратни метра, при съседи на избеното помещение по документ за собственост: от изток- мазе №26 /двадесет и шест/ , от запад- мазе №24 /двадесет и четири/, от север- коридор и от юг – вход „Г“, заедно с 2.4160 % /две цяло четири хиляди сто и шестдесет десетохилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, заедно със съответното право на строеж, върху поземлен имот с идентификатор 68134.1505.2362 /шест осем едно три четири „точка“ едно пет нула пет „точка“ две три шест две/, в който е построена сградата.

Двустаен апартамент, находящ се в гр. София, ж.к. Свобода , бл.30, вх. А, ет.6, ап.18, при начална цена: 74224.00 лв.

23 December 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 06.01.2020г. - 06.02.2020 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 07.02.2020 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
Апартамент № 18 /осемнадесет/ с идентификатор 68134.1376.2081.1.18 /шест осем едно три четири „точка“ едно три седем шест „точка“ две нула осем едно „точка“ едно „точка“ едно осем/ съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-48 от 12.10.2011 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър („кадастралната карта“), стар идентификатор 68134.1376.2015.11.18 /шест осем едно три четири „точка“ едно три седем шест „точка“ две нула едно пет „точка“ едно едно „точка“ едно осем/, с предназначение „Жилище, апартамент“, находящ се в град София, Столична община, район „Надежда“, жилищен комплекс „Свобода“, на VI /шести/ етаж във вход „А“ на блок 30 /тридесети/ (сграда № 1 (едно), със застроена площ от 59.50 /петдесет и девет цяло и петдесет стотни/ квадратни метра, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-313612, издадена на 04.07.2017 г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София), със застроена площ от 59.56 /петдесет и девет цяло и петдесет и шест стотни/ квадратни метра, състоящ се от: две стаи, кухня и обслужващи помещения, при граници на апартамента по документ за собственост: от изток – двор, от запад – двор, от север – стълбище, от юг - апартамент от вход „Б“ и при граници, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.1376.2081.1.34 /шест осем едно три четири „точка“ едно три седем шест „точка“ две нула осем едно „точка“ едно „точка“ три четири/ и самостоятелен обект с идентификатор 68134.1376.2081.1.17 /шест осем едно три четири „точка“ едно три седем шест „точка“ две нула осем едно „точка“ едно „точка“ едно седем/, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.1376.2081.1.15 /шест осем едно три четири „точка“ едно три седем шест „точка“ две нула осем едно „точка“ едно „точка“ едно пет/ и над обекта – няма, заедно с принадлежащото Зимнично помещение № 5 /пет/, със застроена площ от 5.74 /пет цяло и седемдесет и четири стотни/ квадратни метра, при граници: от изток – двор, от запад – коридор, от север – двор, от юг – мазе № 14 /четиринадесет/ и заедно с 0.860% /нула цяло осемстотин и шестдесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 68134.1376.2081/шест осем едно три четири „точка“ едно три седем шест „точка“ две нула осем едно/, в който е построена сградата.

Гараж, находящ се в гр. София, ул. Шар Планина № 59-61-63, при начална цена 31904.00 лв

23 December 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 06.01.2020г. - 06.02.2020 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 07.02.2020 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
недвижим имот, находящ се в гр. София, Столична община, район „Възраждане“, ул. „Шар планина“ № 59-61-63 /петдесет и девет, тире шестдесети едно, тире шестдесет и три/, в новопостроената сграда, изградена върху ДВОРНО МЯСТО, с площ 936 /деветстотин тридесет и шест/ кв.м., съставляващо УПИ Х – 31, 32, 33 /десети отреден за имоти с планоснимачни номера тридесет и едно, тридесет и две, тридесет и три/., от квартал 133 /сто тридесет и три/ по плана на гр. София, местност „Зона Б-4“, при съседи по скица: ул. „Шар планина“, УПИ IX – 2, 9, 30 /девети отреден за имоти с планоснимачни номера двадесет и девет и тридесет/, УПИ XX-5, 6, 7, 8 /двадесети отреден за имоти с планоснимачни номера пет, шест, седем, осем/, УПИ XIX – 4 /деветнадесети отреден за имот с планоснимачен номер четири/, УПИ XII – 34/ дванадесети отреден за имот с планоснимачен номер тридесет четири/, а именно: ПОЗЕМЛЕН ГАРАЖ № 11-12 /единадесет тире дванадесет/, находящ се в сутеренния етаж на сградата, на кота – 3.00/минус три/ метра, със застроена площ 32.44 / тридесет и две цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м., при съседи: подземна улица, подземен гараж № 10 /десет/, стълбище, мазе 1, подземен гараж № 13-14, заедно с 6.76% / шест цяло седемдесет и шест стотни върху сто/ идеални части от общите части на подземните гаражи, изчислени в квадратни метра 25.20 / двадесет и пет цяло и двадесет стотни/ кв.м., съставляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.561.2.107 (шест осем едно три четири точка пет шест едно точка едно нула седем/ с адрес: гр. София, район Възраждане, ул. Шар планина № 59 /петдесет и девет/, ет. -1 /минус едно/, гараж 11-12 /единадесет тире дванадесет/, находящ се в сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.301.561 / шест осем едно три четири точка три нула едно точка пет шест едно/, с предназначение: гараж в сграда, стар идентификатор: 68134.301.561.3.107 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка триста и едно точка петстотин шестдесет и едно точка три точка сто и седем), със съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 68134.301.561.3.108 /шест осем едно три четири точка три нула едно точка пет шест едно точка три точка едно нула осем/, под обекта: 68134.301.561.3.207 /шест осем едно три четири точка три нула едно точка пет шест едно точка три точка две нула седем/, над обекта: няма.

Ателие, находящо се в гр. София, р-н Красно село, бул. Цар Борис III № 23, ет.6, сг.2, ателие №9

23 December 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 06.01.2020г. - 06.02.2020 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 07.02.2020 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
Ателие № 9 (девет) с идентификатор 68134.204.40.2.82 (шест осем едно три четири „точка“ две нула четири „точка“ четири нула „точка“ две „точка“ осем две), съгласно кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД -18-50 от 20.06.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър („кадастралната карта“), с предназначение „Ателие за творческа дейност“, находящ се в град София, Столична община, район „Красно село“, на V /пети/ етаж на сградата на булевард „Цар Борис III (трети)“ № 23 (двадесет и три), (етаж 6/шест/, сграда 2 /две/, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-414394, издадена на 28.08.2017 г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София), което ателие е със застроена площ от 52.86 (петдесет и две цяло и осемдесет и шест стотни) квадратни метра и има следното разпределение: входно антре, работно помещение, баня – тоалетна и балкон, при граници по документ за собственост: улица, апартамент № 10 (десет), коридор и стълбище и при граници, съгласно схема: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.204.40.2.54 (шест осем едно три четири „точка“ две нула четири „точка“ четири нула „точка“ две „точка“ пет четири), под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.204.40.2.80 (шест осем едно три четири „точка“ две нула четири „точка“ четири нула „точка“ две „точка“ осем нула), над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.204.40.2.84 (шест осем едно три четири „точка“ две нула четири „точка“ четири нула „точка“ две „точка“ осем четири) и заедно с 1,44% (едно цяло и четиридесет и четири стотни върху сто) идеални част от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот идентификатор 68134.204.40 (шест осем едно три четири „точка“ две нула четири „точка“ четири нула), в който е построена сградата.

Еднастаен апартамент, находящ се в гр. София, р-н Оборище, ул. Бачо Киро №37, ет.3, ап.5, при начална цана:169456.00 лв.

23 December 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 06.01.2020г. - 06.02.2020 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 07.02.2020 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, а именно Апартамент №5 /пет/, с идентификатор 68134.401.168.1.5 /шест осем едно три четири „точка“ четири нула едно „точка“ едно шест осем „точка“ едно „точка“ пет/ съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-45 от 09.07.2010г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър („кадастралната карта“), с предназначение „Жилище, апартамент“, находящ се в град София, район „Оборище“, улица „Бачо Киро“№37 /тридесет и седем/, етаж 3 /три/, апартамент 5 /пет/, в сграда № 1 /едно/, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-142692, издадена на 08.03.2018г., от Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София, със застроена площ от 64.23 /шестдесет и четири цяло и двадесет и три стотни/ квадратни метра, състоящ се от: дневна, кухня, баня – тоалетна, антре и два балкона, при граници на апартамента по документ за собственост: калкан, ул. „Бачо Киро“, ап. 6 /шест/ и стълбище, и при граници, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.401.168.1.4 /шест осем едно три четири „точка“ четири нула едно „точка“ едно шест осем „точка“ едно „точка“ четири/ и самостоятелен обект с идентификатор 68134.401.168.1.6 /шест осем едно три четири „точка“ четири нула едно „точка“ едно шест осем „точка“ едно „точка“ шест/, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.401.168.1.2 /шест осем едно три четири „точка“ четири нула едно „точка“ едно шест осем „точка“ едно „точка“ две/ и над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.401.168.1.8 /шест осем едно три четири „точка“ четири нула едно „точка“ едно шест осем „точка“ едно „точка“ осем/, заедно с Мазе № 6 /шест/, с площ от 4.32 /четири цяло тридесет и две стотни/ квадратни метра, при съседи на мазето по документ за собственост: калкан, мазе № 5 /пет/, коридор и двор, заедно с 4.894% /четири цяло осемстотин деветдесет и четири хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и заедно с 3.438% /три цяло четиристотин тридесет и осем хилядни върху сто/ Идеални части от дворното място, което представлява поземлен имот с идентификатор 68134.401.168 /шест осем едно три четири „точка“ четири нула едно „точка“ едно шест осем/съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД – 18 – 45 от 09.07.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър („кадастралната карта“), находящ се в град София, район :Оборище, улица „Бачо Киро“ № 37 /тридесет и седем/, с тайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: високо застрояване (над 15 /петнадесет/ метра), съгласно Скица на поземлен имот № 15-197181, издадена на 30.03.2018г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София, цялото с площ от 604 /шестстотин и четири/ кв. м., а по документ за собственост цялото с площ от 608 /шестстотин и осем/ кв. м., номер по предходен план 19 /деветнадесет/, квартал 26 /двадесет и шест/, парцел IV /четвърти/, при граници по документ за собственост: ул. „Бачо Киро“ и парцел V-20 /пети – двадесети/, Х-5,6/десети – пети, шести/ и III-18 /трети -осемнадесети/, при съседи съгласно скица на поземлен имот: поземлен имот с идентификатор 68134.401.177 /шест осем едно три четири „точка“ четири нула едно „точка“ едно седем седем/, поземлен имот с идентификатор 68134.401.169 /шест осем едно три четири „точка“ четири нула едно „точка“ едно шест девет/, поземлен имот с идентификатор 68134.401.344/шест осем едно три четири „точка“ четири нула едно „точка“ три четири четири/, поземлен имот с идентификатор 68134.401.167/шест осем едно три четири „точка“ четири нула едно „точка“ едно шест седем/ и поземлен имот с идентификатор 68134.401.178/шест осем едно три четири „точка“ четири нула едно „точка“ едно седем осем/, върху който е построена сградата.

Едностаен апартамент, находящ се вгр. София, ж.к. Банишора, бл. 44, вх.В, ет.7, ап.18 при начална цена: 96808.00 лв.

20 December 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 06.01.2020г. - 06.02.2020 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 07.02.2020 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
Апартамент №18 /осемнадесет/ находящ се в град София, СО, Район „Сердика“, ж.к. „Банишора“ блок №44 /четиридесет и четири/ вход „В“, на 7 /седмия/ етаж, състоящ се от: една стая, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 49.78 кв.м. /четиридесет и девет цяло и седемдесет и осем стотни/ квадратни метра, при съседи по нотариален акт: стълбище, Любомир Иванов Христов, ул. „Опълченска“, апартамент №16 /шестнадесет/, заедно с прилежащото му избено помещение №17 /седемнадесет/, при граници по нотариален акт: коридор, Ана Тодорова Игнатова, мазе № 19 /деветнадесет/ на апартамент № 16/шестдесет/, както и 1.259 /едно цяло двеста петдесет и девет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Мезонет, находящ се в гр. София, ж.к. Люлин VII, ул. 340-та №7, ет.7, ап.12, начална цена: 115250.40лв.

23 December 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 06.01.2020 г. - 06.02.2020 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 07.02.2020 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
АПАРТАМЕНТ №12, находящ се в град София, СО, Район „Люлин“, ж.к. „Люлин“ VIII /осми/ микрорайон, улица „340“ /триста и четиридесет/, 7 /седем/, на I /първо/ и II /второ/ ниво в тавански етаж, със застроена площ от 88.22 /осемдесет и осем цяло и двадесет и две стотни/ кв. метра, състоящ се на I /първо/ ниво от: кухненски бокс, дневна, две стаи, антре и сервизни помещения и на II /второ/ ниво от: таванско помещение, при съседи на I /първо/ ниво: улица, апартамент № 10, стълбище, ателие №11, двор и калкан и при съседи на II /второ/ ниво: улица, таванско помещение на ателие №11, двор, калкан, Заедно с мазе № 6 /шест/, със застроена площ от 13.54 /тринадесет цяло и петдесет и четири стотни/ кв. метра, при съседи: мазе №5, калкан, двор, и коридор, заедно с 9.16% /девет цяло и шестнадесет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, представляващо УПИ – Х – 337 /десети, отреден за имот с планоснимачен номер триста тридесет и седем/ от квартал 34А /тридесет и четири буква „А“/, по плана на град София, местността „Люлин“ VIII /осми/ микрорайон, цялото с площ от 380 /триста и осемдесет/ кв. метра, при съседи: улица „340“, УПИ – XI – 338, УПИ – XVI – 336, УПИ – IX – 331.

Гараж, находящ се в гр. София, ж.к. Люлин VII, ул. 340-та №7, ет.П, гараж №2, начална цена: 20275.20лв.

23 December 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 06.01.2020г. - 06.02.2020 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 07.02.2020 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
Гараж № 2 /две/, находящ се в град София, СО, Район „Люлин“, ж.к. „Люлин“ VIII /осми/ микрорайон, улица „340“ /триста и четиридесет/, 7 /седем/, на партерния етаж, със застроена площ от 19.24 /деветнадесет цяло и двадесет и четири стотни/ кв. метра, при съседи: улица гараж №3, стълбище, гараж №5 и №1, заедно с 1.73% /едно цяло и седемдесет и три стотни върху сто/идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, представляващо УПИ – X – 337 /десети, отреден за имот с планоснимачен номер триста тридесет и седем/ от квартал 34А /тридесет и четири буква „А“/ по плана на град София, местността „Люлин“ VIII /осми/ микрорайон, цялото с площ от 380 /триста и осемдесет/ кв. метра, при съседи: улица „340“, УПИ – XI -338, УПИ – XVI – 336, УПИ – IX – 331.

Земеделска земя, с. Доброславци, при начална цена: 501963.84 лв. без вкл. ДДС

23 December 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 06.01.2020г. - 06.02.2020 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 07.02.2020г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
А/ Съгласно документ за собственост: ИМОТ № 113016 /сто и тринадесет хиляди и шестнадесет/, находящ се в землището на с. Доброславци, с ЕКАТТЕ 21662, общ. Столична, район Нови Искър, с площ от 19 173 /деветнадесет хиляди сто седемдесет и три/ кв. м., начин на трайно ползване – посевна площ, четвърта категория, който имот се намира в местността „РУЛЯ“, с. Доброславци, при съседи по скица: имот № 113008 – посевна площ на наследници на Димитър Богданов Стоянов, имот № 113007 – посевна площ на Основно У-ще „Васил Левски“, имот № 113003 – посевна площ на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 113015 – посевна площ на наследници на Иванка Павлова Веселинова, имот № 000226 – отводнителен канал на общ. Столична - води, имот № 000164 – път III кл. на държавата, имот № 113012 – посевна площ на наследници на Филип Войнов Геков, имот № 113011 – посевна площ на наследници на Стефан Витов Ангелков, имот № 113010 – посевна площ на Екатерина Любенова Георгиева, имот № 113009 – посевна площ на наследници на Младен Велков Тричков, ведно с всички подобрения и приращения в имота.
Съгласно Скица № 15-532852/31.10.2016г. на АГКК имотът представлява поземлен имот с идентификатор 21662.4845.16 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка шестнадесет) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 7/13.01.2012г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: с. Доброславци, район Нови Искър, местност РУЛЯ, с площ от 19 170 /деветнадесет хиляди сто и седемдесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 113016, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 21662.4845.8 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка осем), 21662.4845.21 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка двадесет и едно), 21662.4845.10 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка десет), 21662.4845.11 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка единадесет), 21662.4845.12 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка дванадесет), 21662.4845.32 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка тридесет и две), 21662.4845.33 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка тридесет и три), 21662.4845.15 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка петнадесет), 21662.4845.3 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка три) и 21662.4845.7 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка седем).
Б/ Съгласно документ за собственост: ИМОТ № 113006/сто и тринадесет хиляди и шест/, находящ се в землището на с. Доброславци, с ЕКАТТЕ 21662, общ. Столична, район Нови Искър, с площ от 20 642 /двадесет хиляди шестстотин четиридесет и два/ кв.м., начин на трайно ползване – посевна площ, категория: шеста /6 696кв.м./, четвърта /13 946 кв.м./ , който имот се намира в местността „РУЛЯ“, с. Доброславци, при съседи по скица: имот № 113002 – посевна площ на наследници на Иванка Павлова Веселинова, имот № 113001 – посевна площ на наследници на Стоимен Миланов Величков, имот № 113004 – посевна площ на наследници на Иван Пижов Игнатов, имот № 113005 – посевна площ на наследници на Стефан Николов Стоянов, имот № 000226 – отводнителен канал на общ. Столична – води, ведно с всички подобрения и приращения в имота.
Съгласно скица № 15 – 532853/31.10.2016г. на АГКК имотът представлява поземлен имот с идентификатор 21662.4845.6 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 7/13.01.2012г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: с. Доброславци, район Нови Искър, местност РУЛЯ, с площ от 20 638 /двадесет хиляди шестстотин тридесет и осем/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 113006, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 21662.4845.33 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка тридесет и три), 21662.4845.5 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка пет), 21662.4845.4 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка четири), 21662.4845.1 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка едно) и 21662.4845.2 (двадесети една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка две).
В/ Съгласно документ за собственост: НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ПОСЕВНА ПЛОЩ № 113008 /сто и тридесет хиляди и осем/, по плана на с. Доброславци, местност „РУЛЯ“, ЕКАТТЕ 21662, общ. Столична, район Нови Искър, с площ от 13 520 /тридесет хиляди петстотин и двадесет/ кв.м., шеста категория, при съседи по скица: имот № 113018 – посевна площ на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 113007 – посевна площ на Основно У-ще „Васил Левски“, имот № 113016 – посевна площ на Евгения Асенова Кръстева, имот № 113009 – посевна площ на наследници на Младен Белков Тричков, имот № 113019 – посевна площ за земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, ведно с всички подобрения и приращения в имота.
Съгласни Скица № 15 – 532854/31.10.2016г. на АГКК имотът представлява поземлен имот с идентификатор 21662.4845.8 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка осем) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 7/13.01.2012г. на ИД на АГКК, с адрес на имота с. Доброславци, район Нови Искър, местност РУЛЯ, с площ от 13 518 /тридесет хиляди петстотин и осемнадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, номер по предходен план: 113008, при съседи: съседни поземлени имоти с идентификатори: 21662.4845.19 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка деветнадесет), 21662.4845.13 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесети пет точка тринадесет), 21662.4845.17 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точки четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка седемнадесет), 21662.4845.20 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка двадесет), 21662.4845.21 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка двадесет и едно), 21662.4845.16 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка шестнадесет), 21662.4845.7 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка седем) и 21662.4845.18 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка осемнадесет).

УПИ,гр.София, местността НПЗ „Военна рампа- изток“, целият с площ от 9899 кв.м., при начална цена: 589515.48лв. без вкл. ДДС

23 December 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 06.01.2020 г. - 06.02.2020 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 07.02.2020 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXVIII- 1612, 1646, 1647, 1678 /двадесет и осми отреден за имоти с планоснимачни номера хиляда шестстотин и дванадесет, хиляда шестстотин четиридесет и шест, хиляда шестстотин четиридесет и седем и хиляда шестстотин седемдесет и осем/ с отреждане за работилници, чисти складове, администрация, КО и ТП, от квартал 8 (осем) по плана на гр.София, местността НПЗ „Военна рампа- изток“, целият с площ от 9899 /девет хиляди осемстотин деветдесет и девет/ кв.м., при граници по скица: УПИ XXVII – отреден за складова дейност, УПИ IV- отреден за ел.подстанция, УПИ V- отреден за малко предприятие и складова дейност, УПИ VI , УПИ II- за складова дейност и УПИ I - за комунално обслужване, заедно с всички подобрения и приращения в имота.
Съгласно представената скица на АГКК имотът представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.507.5080 /шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, пет, нула, осем, нула/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, с площ от 9894 /девет хиляди осемстотин деветдесет и четири/ кв.м., при съседи: 68134.507.1755, 68134.507.1624, 68134.507.1637, 68134.507.1230, 68134.507.1229, 68134.507.1231, 68134.507.1331, 68134.507.5081, 68134.507.1788, 68134.507.1787, 68134.507.1789, 68134.507.1785, 68134.507.1784, 68134.507.1588, 68134.507.1228. Номер по предходен план: квартал 8, парцел: XXVIII- 1612, 1646, 1647, 1678.
В гореописания недвижим имот има построени сгради.

Многостаен апартамент, находящ се в гр. София, р-н Красно село, ул. Хубча № 8, ет. 6, ап. В-5, при начална цена от 248184.00лв.

20 December 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 06.01.2020 г. - 06.02.2020 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 07.02.2020 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
Самостоятелен обект в сграда, а именно: Апартамент № В-5 /буква В – пет/ с идентификатор 68134.207.60.1.18 /шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула точка едно точка едно осем/ съгласно кадастралана карта одобрена със Заповед № РД – 18 -50 от 20.06.2016г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (кадастрална карта) с предназначение „Жилище, апартамент, находящ се в обл. София (столица), общ. Столична, град София, район Красно село, улица Хубча № 8 /осем/, етаж 6 /шести/, апартамент № В – 5 /буква В – пет/, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15 – 561769, издадена на 10.11.2017г., от Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр.София, и съгласно Удостоверение за административен адрес с рег. индекс № РКС17 ГР94- 2844- (1) от 24.11.2017г., издадено от Столична Община, район „Красно село“, а съгласно документ за собственост: гр.София, ул.“Дебър“ №17 /седемнадесет/ - бивша ул.“Зоя Космодемянская“ №17 /седемнадесет/, на V /пети/ надпартерен етаж, със застроена площ от 161.12 /сто шестдесет и едно цяло и дванадесет стотни/ квадратни метра, състоящ се от : хол, столова- кухня, три спални, две бани, тоалет- мокро помещение и коридори , при съседи: на северозапад- апартамент „Г- 5“ /буква „Г“- пет/ и стълбище, на североизток- ул.“Дебър“, на югоизток- двор, на югозапад- двор и при граници , съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.207.60.1.19 /шест осем едно три четири „точка“ две нула седем „точка“ шест нула „точка“ едно „точка“ едно девет/, под обекта- самостоятелен обект с идентификатор 68134.207.60.1.13 /шест осем едно три четири „точка“ две нула седем „точка“ шест нула „точка“ едно „точка“ едно три/, над обекта- самостоятелен обект с идентификатор 68134.207.60.1.24 /шест осем едно три четири „точка“ две нула седем „точка“ шест нула „точка“ едно „точка“ две четири/, заедно с принадлежащото му мазе № 23 /двадесет и три/ в сутерена с площ от 6,35 /шест цяло тридесет и пет/ кв.м., при съседи: на северозапад – мазе № 18 /осемнадесет/ на североизток – мазе № 24 /двадесет и четири/, на югоизток – коридор и на югозапад – мазе - № 22 /двадесет и две/, ведно с 2.997 % /две цяло и деветстотин деветдесет и седем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху дворното място, върху поземлен имот с идентификатор 68134.207.60 /шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула/, върху който е построена сградата.

Двустаен апартамент, находящ се в гр. София, р-н Красно село, ул. Хубча № 8, ет. 5, ап. 8, при начална цена от 150120.00лв.

20 December 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 06.01.2020 г. - 06.02.2020 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 07.02.2020 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
Самостоятелен обект в сграда, а именно: Апартамент № 8 /осем/ с идентификатор 68134.207.60.1.19 /шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула точка едно точка едно девет/ съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД – 18-50 от 20.06.2016г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (кадастрална та карта), с предназначение Жилище, апартамент, находящ се в обл. София, (столица), общ. Столична , град София, район Красно село“, улица Хубча № 8 /осем/, етаж 6 /шести/ апартамент 8 /осми/, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15 – 88683, издадема на 01.03.2017г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София и съгласно Удостоверение за административен адрес с рег. индекс РКС17 – ГР94 – 2843 – (1) от 24.11.2017г. издадено от Столична община – район Красно село, а съгласно документ за собственост : гр. София, район Красно село, улица Дебър № 17 /седемнадесет/, на V /пети/ надпартерен етаж , със застроена площ от 81.32 /осемдесет и едно цяло тридесет и две стотни/ квадратни метра, състоящ се от: антре, дневна, кухня, коридор, пералня, баня, спалня и тераса, при съседи: от североизток – ул. Дебър, от северозапад – апартамент № Д -5 /буква Д – пет/ и стълбище, от югоизток – апартамент № В-5 /букава Б – пет/, от югозапад – апартамент № Д -5 /буква Д – пет/ и при граници съгласно Схема на самостоятелен обект в сградата: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.207.60.1.20 /шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула точка едно точка две точка нула/, самостоятелен обект с идентификатор 68134.207.60.1.18 / шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула точка едно точка едно осем/, под обекта – самосточтелен обект с идентификатор 68134.207.60.1.14 / шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула точка едно точка едно четири/, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.207.60.1.24 / шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула точка едно точка две четири/ и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.207.60.1.23 / шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула точка едно точка две три/, заедно с прилежащо избено помещение № 19 /деветнадесет/, в сутерена с площ 3.00 / три/ квадратни метра, при съседи: от североизток – коридор, от северозапад – коридор, от югоизток – мазе № 24 /двадесет и четири/, от югозапад – мазе № 18 /осемнадесет/, заедно с 1.418 % /едно цяло четиристотин и осемнадесет хилядни върху сто/ идеално части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 68134.207.60 /шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула/, в който е построена сградата.

Жилищна сграда, находящ се в гр. София, р-н Витоша, кв. Симеоново, ул. 45-та № 1, при начална цена от 450016.00 лв.

23 December 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 06.01.2020 г. - 06.02.2020 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 07.02.2020 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.2040.19 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди и четиридесет точка деветнадесет), съгласно Скица на поземлен имот № 15 – 438314/07.09.2016г., изд. от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.София, по Кадастралната карта, одобрена със Заповед РД – 18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район Витоша, кв. Симеоново, ул. 45-та № 1, с площ, съгласно скица от 910 (деветстотин и десет) кв.м., а съгласно документ за собственост - с площ от 946 (деветстотин четиридесет и шест) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 19 (деветнадесет), квартал 2/две/, парцел XVI (шестнадесети), при съседи по скица: поземлени имоти с идентификатори: 68134.2040.20 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди и четиридесет точка двадесет/, 68134.2040.34 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди и четиридесет точка тридесет и четири/, 68134.2040.18 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди и четиридесет точка осемнадесет/ и 68134.2040.2052 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди и четиридесет точка две хиляди петдесет и две), заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в имота, заедно с построената в поземления имот:
Б/ ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 68134.2040.19.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди и четиридесет точка деветнадесет точка едно), съгласно Скица на сграда № 15 – 438326/ 07.09.2016., изд. от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София, по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД – 18 – 3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район Витоша, кв. Симеоново, ул. 45- та № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2040.19 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди и четиридесет точка деветнадесет), с площ от 186 (сто осемдесет и шест) кв.м., брой етажи – 2 (два), предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план : няма, която сграда, съгласно документ за собственост представлява Жилищна еднофамилна сграда на два етажа и подпокривно пространство със застроена площ 191 /сто деветдесет и един/ кв.м. и разгъната застроена площ от 508.85 /петстотин и осем цяло осемдесет и пет стотни/ кв.м., състояща се на първо ниво, на кота 0,00 /нула/ метра от: предверие, стълба към горните нива, дневна с кухненски бокс, домакинско складово помещение с котелно към него и санитарен възел, втора дневна с кабинет, остъклена полуовална зимна градина, втори санитарен възел с предверие с вградени - гардероб и спалня с баня към нея; второ ниво, на кота +3,20 /плюс три цяло и двадесетстотни/ м., състоящо се от: емпоре към дневната на долното ниво и санитарен възел към него, стълба за горното и долното ниво, спалня с баня към нея и втора спалня с дрешник, баня и сауна към нея; подпокривно пространство, на кота +6.05 /плюс шест цяло и пет стотни/ метра, състоящо се от: стълбище, четири броя спални със скосени тавани и баня към тях.

Гараж, находящ се в гр. София, район Витоша, ул. Омая 14, ет. П, Гараж № 5, при начална цена от 19656.00лв

20 December 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 06.01.2020г. - 06.02.2020 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 07.02.2020г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
Гараж № 5 /пет/ с идентификатор 68134.1894.740.1.16 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка шиляда осемстотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и четиридесет, точка едно, точка, шестнадесет/ съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД – 18-69 от 14.12.2010г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър („кадастралната карта“), с предназначение „ Гараж в сградата, находящ се в град София, Столична община, район Витоша, на партера на сградата на улица Омая № 14 /четиринадесет/ (сграда № 1 /едно/, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15 -91388, изд. на 02.03.2017г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър, гр.София), който гараж е със застроена площ от 17.82 /седемнадесет цяло и осемдесет и две стотни/ квадратни метра, при граници, съгласно документ за собственост: гараж № 4 /четири/, офис № 2 /две/, гараж № 6 /шест/ и дворно място и при граници по схема: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор 68134.1894.740.1.17 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка шиляда осемстотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и четиридесет, точка едно, точка, седемнадесет/, самостоятелен обект 68134.1894.740.1.14 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка шиляда осемстотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и четиридесет, точка едно, точка, четиринадесет/ и самостоятелен обект 68134.1894.740.1.15 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка шиляда осемстотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и четиридесет, точка едно, точка, петнадесет/, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор 68134.1894.740.1.2 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка шиляда осемстотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и четиридесет, точка едно, точка, две/, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 68134.1894.740 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка шиляда осемстотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и четиридесет/, в който е построена сградата.

Многостаен апартамент, находящ се в гр. София, район Витоша, ул. Омая 14, ет. 2, ап. 4, при начална цена от 182592.00лв.

20 December 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 06.01.2020 г. - 06.02.2020 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 07.02.2020 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
Апартамент № 4 /четири/ с идентификатор 68134.1894.740.1.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка шиляда осемстотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и четиридесет, точка едно, точка, четири/, съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД – 18-69 от 14.12.2010г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър („кадастралната карта“), с предназначение Жилище, апартамент, находящ се в град София, Столична община, район Витоша, на 2 /втори/ етаж на сградата на улица Омая № 14 /четиринадесет/, (сграда № 1 /едно/, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15 -84327, изд. на 27.02.2017г. от Агенция по геодезия , картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър, гр.София), който апартамент е със застроена площ 153.15 /стопетдесет и три цяло и петнадесет стотни/ квадратни метра и е със следното разпределение: входно антре, три спални, кухненски бокс, дневна – столова, мокро помещение, тоалетна, баня с тоалетна, при граници, съгласно дикумент за собственост: улица, от две страни дворно място, апартамент № 3 /три/ и стълбище и при граници, съгласно схема: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор 68134.1894.740.1.3 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка шиляда осемстотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и четиридесет, точка едно, точка, три/, под обекта: самостоятелен обект с идентификатор 68134.1894.740.1.2 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка шиляда осемстотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и четиридесет, точка едно, точка, две/, а над обекта: самостоятелен обект с идентификатор 68134.1894.740.1.6 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка шиляда осемстотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и четиридесет, точка едно, точка, шест/, заедно с Мазе № 2 /две/, находящо се в сутерена на сградата, с полезна площ 7.92 /седем цяло и деветдесет и две стотни/ квадратни метра, при граници: мазе № 1 /едно/, улица, мазе № 3 /три/ и коридор, заедно със съответните идеални части от общте части на сградата и правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор идентификатор 68134.1894.740 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка шиляда осемстотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и четиридесет/, в който е построена сградата.

Тристаен апартамент, находящ се вгр. София, р-н Средец, ул. Странджа № 99 (на ъгъла на ул. Странджа и бул. Сливница), при начална цена от 134000.00лв.л

23 December 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 06.01.2020 г. - 06.02.2020 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 07.02.2020 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
Жилище с идентификатор 68134.513.446.1.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка петсторин и тринадесет, точка, четиристотин четиридесет и шест, точка, едно, точка, едно/, съгласно Схема № 15-60383/14.03.2014г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София, по Кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД – 18 – 53/23.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1, предназначение на Самостоятелния обект: Жилище, Апартамент, брой нива на обекта: 1, заемащо западната и южната част от етажа на едноетажната жилищна сграда, построена на ъгъла на ул. Странджа и бул. Сливница, със застроена площ от 90.00 /деветдесет/ кв.м., състоящо се от: две стаи, хол, кухня и други сервизни помещения, при съседи, съгласно схема: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.513.446.1.2 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка петстотин и тринадесет, точка, четиристотин четиридесет и шест, точка, едно, точка, две/, под обекта: самостоятелни обекти с идентификатори 68134.513.446.1.6 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка петстотин и тринадесет, точка, четиристотин четиридесет и шест, точка, едно, точка, шест/ и 68134.513.446.1.5 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка петстотин и тринадесет, точка, четиристотин четиридесет и шест, точка, едно, точка, пет/, над обекта – самостоятелни обекти с идентификатори 68134.513.446.1.3 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка петстотин и тринадесет, точка, четиристотин четиридесет и шест, точка, едно, точка, три/ и 68134.513.446.1.4 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка петстотин и тринадесет, точка, четиристотин четиридесет и шест, точка, едно, точка, четири/, заедно със стая, хол и кухненски бокс, с идентификатор 68134.513.446.1.6 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка петстотин и тринадесет, точка, четиристотин четиридесет и шест, точка, едно, точка, шест/, съгласно Схема № 15 – 54219 /12.03.2014г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.София, по кадастралната карта одобрена със Заповед № РД – 18 -53/23.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1, предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, с обща площ около 30 /тридесет/ кв.м., в сутерена на същата сграда, при съседи, съгласно схема : на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.513.446.1.5 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка петстотин и тринадесет, точка, четиристотин четиридесет и шест, точка, едно, точка, пет/, под обекта – няма, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.513.446.1.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка петстотин и тринадесет, точка, четиристотин четиридесет и шест, точка, едно, точка, едно/, заедно с едно мазе в сутерена на сградата до пералнята, с прозорец на север и таванското сервизно помещение в сградата, с прозорец на запад, заедно с 49% /четирдесет и девет процента/ идеални части от общите части на сградата, заедно с 49% четирдесет и девет процента/ идеални части от поземления имот, върху който е построена сградата, преставляващ поземлен имот с идентификатор 68134.513.446 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка петстотин и тринадесет, точка, четиристотин четиридесет и шест/, съгласно Скица № 15 – 109903/16.04.2014г. на СГКК – гр.София, по кадастралната карта одобрена с заповед № РД – 18-53/23.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, намиращ се в гр.София, р-н Средец, ул. Странджа № 99 /деветдесет и седем/, с площ по скица 333 /триста тридесет и три/ кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване, Ниско застрояване (до 10м) стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 14,квартал 25, Парцел XIV, при съседи по скица: ПИ с идентификатори 68134.513.561 /шестдесет и осем хиляди стотридесет и четири, точка, петстотин и тринадесет, точка, петстотин шестдесет и едно/, 68134.513.456 /шестдесет и осем хиляди стотридесет и четири, точка, петстотин и тринадесет, точка, четири стотин петдесет и шест/, 68134.513.445 /шестдесет и осем хиляди стотридесет и четири, точка, петстотин и тринадесет, точка, четитстотин четитидесет и пет/, 68134.513. 447 /шестдесет и осем хиляди стотридесет и четири, точка, петстотин и тринадесет, точка, четитстотин четитидесет и седем/, който имот представлява част от стар УПИ – VIII – 13,14 /осми, отреден за имоти планоснимачни номера тринадесет и четиринадесет/, с площ по документ за собственост от 624 /шестстотин двадесет и четири/ кв.м., от квартал 25 / двадесет и пет/, по плана на гр.София, местност ГГЦ – Зона В 17 /седемнадесет/, при съседи по документ за собственост: ул.Странджа, бул. Сливница и имоти с планоснимачни № № 15,11 и 12 /петнадесет, единадесет и дванадесет/.

Едностаен апартамент в гр. София, кв. Ботунец - 2 цена: 31780.00лв.

23 December 2019г.

Публичната продажба ще се проведе от 06.01.2020г.- 06.02.2020г. Наддавателните предложения ще се отворят на 07.02.2020г. в сградата на Районен съд - гр. София, бул. Борис III № 54 от 09:00 часа.
Апартамент № 37 /тридесет и седем/ с идентификатор 68134.8360.1048.1.37 /шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири осем „точка“ едно „точка“ три седем/, съгласно кадастрална карта одобрена със Заповед № РД -18-61 от 27.09.2010г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър („кадастрална карта“), с предназначение „Жилище, апартамент, находящ се в град София, район Кремиковци, жилищен комплекс Ботунец – 2 /две/, на 04 /четвърти/ етаж във вход „Б“, на жилищна сграда – блок 4 /четири/, (сграда №1 /едно/), съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15 -351146 издадена на 24.07.2017г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.София, със застроена площ от 41.20 /четиридесет и едно цяло и двадесет стотни/ квадратни метра, състоящ се от: една стая, кухня и сервизни помещения, при съседи по документ за собственост: от изток – фасада, от запад – фасада, от север – стълбище и ап. № 36 /тридесет и шест/, от юг – апартамент № 38 /тридесет и осем/и при граници , съгласно схема на самостоятелен обект в сградата: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.8360.1048.1.38 /шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири осем „точка“ едно „точка“ три осем/ и самостоятелен обект с идентификатор 68134.8360.1048.1.36 /шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири осем „точка“ едно „точка“ три шест/ под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 68134.8360.1048.1.33 /шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири осем „точка“ едно „точка“ три три/ и над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.8360.1048.1.41 /шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири осем „точка“ едно „точка“ четири едно/, заедно с избено помещение № 14 /четиринадесет/, с полезна площ от 3,77 / три цяло седемдесет и седем стотни/ квадратни метра, при съседи: от изток – стълбище , от запад – коридор, от север – общо мазе, от юг – мазе № 13 /тринадесет/ и заедно с 2.347% /две цяло триста четитидесет и седем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 68134.8360.1048 /шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири осем/, в който е построена сградата.

Еднофамилна жилищна сграда, заедно с гараж - гр. Банкя ул.Александър Стамболийски 43; начална цена 142416.00лв.

23 December 2019г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 06.01.2020г. – 06.02.2020г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 07.02.2020г в сгрдата на СРС от 09:00 часа.
сграда с идентификатор 02659.2193.978.1 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от два етажа и сутерен с мазе на две нива, като първи етаж се състои от дневна, кухненски бокс със столова, тоалетна и стълбищно помещение, чрез което се осъществява връзка със сутерена и втория етаж и втори етаж състоящ се от три спални, баня и дрешник със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв.м и с площ по скица 73.00кв.м. и разгъната застроена площ от 148 /сто четиридесет и осем/ кв.м, находяща се в гр. Банкя, Столична община, район „Банкя”, ул.”Александър Стамболийски”№ 43 /четиридесет и три/, построена в източната част на съсобствен урегулиран поземлен имот, заедно с 1/2 (една втора) идеална част от поземления имот с идентификатор 02659.2193.978, съставляващ УПИ IХ-2193/ девети за имот с планоснимачен номер две хиляди сто деветдесет и три/ по плана на гр.Банкя, квартал 69 /шестдесет и девет/, ул. “Александър Стамболийски”№ 43 /четиридесет и три/, целият с площ от 480 /четиристотин и осемдесет/ кв.м по първичен доказателствен акт, а по актуална скица от 550 /петстотин и петдесет/ кв.м, по скица на поземления имот одобрена със заповед РД-18-13/17.01.2012г. на Изпълнителния Директор на АГКК с площ от 311.00кв.м., с при граници по скица: УПИ Х-1300 /десети за имот с планоснимачен номер хиляди и триста/, улица, УПИ-VIII- 2194/ осми за имот с планоснимачен номер две хиляди сто деветдесет и четири/ и имот без планоснимачен номер /дере/ и при съседи на цялото място по първичен доказателствен акт: улица "Александър Стамболийски", Радка Янакиева, дере и Христо Янков, при съседи по скица имоти с идентификатори 02659.2193.2014, 02659.2193.979, 02659.2193.1813 и 02659.2193.977 и заедно с МАСИВЕН ГАРАЖ, находящ се от източната страна на гореописаната еднофамилна жилищна сграда на калканна стена със същатa.