EN

Продажби

Мезонет, находящ се в гр. София, ж.к. Люлин VII, ул. 340-та №7, ет.7, ап.12, начална цена: 128056.00 лв.

07 Октомври 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 08.10.2019 г. - 08.11.2019 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 11.11.2019 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
АПАРТАМЕНТ №12, находящ се в град София, СО, Район „Люлин“, ж.к. „Люлин“ VIII /осми/ микрорайон, улица „340“ /триста и четиридесет/, 7 /седем/, на I /първо/ и II /второ/ ниво в тавански етаж, със застроена площ от 88.22 /осемдесет и осем цяло и двадесет и две стотни/ кв. метра, състоящ се на I /първо/ ниво от: кухненски бокс, дневна, две стаи, антре и сервизни помещения и на II /второ/ ниво от: таванско помещение, при съседи на I /първо/ ниво: улица, апартамент № 10, стълбище, ателие №11, двор и калкан и при съседи на II /второ/ ниво: улица, таванско помещение на ателие №11, двор, калкан, Заедно с мазе № 6 /шест/, със застроена площ от 13.54 /тринадесет цяло и петдесет и четири стотни/ кв. метра, при съседи: мазе №5, калкан, двор, и коридор, заедно с 9.16% /девет цяло и шестнадесет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, представляващо УПИ – Х – 337 /десети, отреден за имот с планоснимачен номер триста тридесет и седем/ от квартал 34А /тридесет и четири буква „А“/, по плана на град София, местността „Люлин“ VIII /осми/ микрорайон, цялото с площ от 380 /триста и осемдесет/ кв. метра, при съседи: улица „340“, УПИ – XI – 338, УПИ – XVI – 336, УПИ – IX – 331.

Гараж, находящ се в гр. София, ж.к. Люлин VII, ул. 340-та №7, ет.П, гараж №2, начална цена: 22528.00 лв.

07 Октомври 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 08.10.2019 г. - 08.11.2019 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 11.11.2019 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
Гараж № 2 /две/, находящ се в град София, СО, Район „Люлин“, ж.к. „Люлин“ VIII /осми/ микрорайон, улица „340“ /триста и четиридесет/, 7 /седем/, на партерния етаж, със застроена площ от 19.24 /деветнадесет цяло и двадесет и четири стотни/ кв. метра, при съседи: улица гараж №3, стълбище, гараж №5 и №1, заедно с 1.73% /едно цяло и седемдесет и три стотни върху сто/идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, представляващо УПИ – X – 337 /десети, отреден за имот с планоснимачен номер триста тридесет и седем/ от квартал 34А /тридесет и четири буква „А“/ по плана на град София, местността „Люлин“ VIII /осми/ микрорайон, цялото с площ от 380 /триста и осемдесет/ кв. метра, при съседи: улица „340“, УПИ – XI -338, УПИ – XVI – 336, УПИ – IX – 331.

Тристаен апартамент, находящ се в гр. София, р-н Витоша, ж.к. Бъкстон, бл.20, вх.А, ет.2, ап.3, начална цена: 124576.80 лв.

07 Октомври 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 08.10.2019 г. - 08.11.2019 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 11.11.2019 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
АПАРТАМЕНТ № 3 (три), с идентификатор 68134.1930.647.1.3 (шест осем едно три четири „точка“ едно девет три нула „точка“ шест четири седем „точка“ едно „точка“ три), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68 от 02.12.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър („кадастрална карта“), с предназначение „Жилище, апартамент“, находящ се в град София, Столична община, район „Витоша“, жилищен комплекс „Бъкстон“, на II (втори) етаж, във входа „А“ на жилищната сграда - блок № 20 (двадесет) (сграда № 1 /едно/, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-264403, издадена на 27.04.2018 г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София), който апартамент е със застрона площ от 78.42 (седемдесет и осем цяло и четиридесет и две стотни) квадратни метра, със следното разпределение: две стаи, дневна, кухня и други сервизни помещения, при граници на апартамента по документ за собственост: стълбище, двор, Васил Вълчев, отгоре – Стефан Пиперков и отдолу – Ламбо Мицов, и при граници, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор 68134.1930.647.1.4 (шест осем едно три четири „точка“ едно девет три нула „точка“ шест четири седем „точка“ едно „точка“ четири), под обекта: самостоателен обект с идентификатор 68134.1930.647.1.1 (шест осем едно три четири „точка“ едно девет три нула „точка“ шест четири седем „точка“ едно „точка“ едно) и над обекта: самостоятелен обект с идентификатор 68134.1930.647.1.5 (шест осем едно три четири „точка“ едно девет три нула „точка“ шест четири седем „точка“ едно „точка“ пет), заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 30 (тридесет), с площ от 7.10 (седем цяло и десет стотни) квадратни метра, при граници на избеното помещение по документ за собственост: коридор, стълбище, двор и Стефан Пиперков, заедно с 0.925% (нула цяло деветстотин двадесет и пет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот 68134.1930.647 (шест осем едно три четири „точка“ едно девет три нула „точка“ шест четири седем), върху който е построена сградата.

Земеделска земя, с. Доброславци, при начална цена: 557 737. 60 лв. без вкл. ДДС

16 Септември 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 18.09.2019 г. - 18.10.2019 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 21.10.2019 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
А/ Съгласно документ за собственост: ИМОТ № 113016 /сто и тринадесет хиляди и шестнадесет/, находящ се в землището на с. Доброславци, с ЕКАТТЕ 21662, общ. Столична, район Нови Искър, с площ от 19 173 /деветнадесет хиляди сто седемдесет и три/ кв. м., начин на трайно ползване – посевна площ, четвърта категория, който имот се намира в местността „РУЛЯ“, с. Доброславци, при съседи по скица: имот № 113008 – посевна площ на наследници на Димитър Богданов Стоянов, имот № 113007 – посевна площ на Основно У-ще „Васил Левски“, имот № 113003 – посевна площ на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 113015 – посевна площ на наследници на Иванка Павлова Веселинова, имот № 000226 – отводнителен канал на общ. Столична - води, имот № 000164 – път III кл. на държавата, имот № 113012 – посевна площ на наследници на Филип Войнов Геков, имот № 113011 – посевна площ на наследници на Стефан Витов Ангелков, имот № 113010 – посевна площ на Екатерина Любенова Георгиева, имот № 113009 – посевна площ на наследници на Младен Велков Тричков, ведно с всички подобрения и приращения в имота.
Съгласно Скица № 15-532852/31.10.2016г. на АГКК имотът представлява поземлен имот с идентификатор 21662.4845.16 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка шестнадесет) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 7/13.01.2012г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: с. Доброславци, район Нови Искър, местност РУЛЯ, с площ от 19 170 /деветнадесет хиляди сто и седемдесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 113016, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 21662.4845.8 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка осем), 21662.4845.21 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка двадесет и едно), 21662.4845.10 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка десет), 21662.4845.11 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка единадесет), 21662.4845.12 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка дванадесет), 21662.4845.32 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка тридесет и две), 21662.4845.33 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка тридесет и три), 21662.4845.15 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка петнадесет), 21662.4845.3 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка три) и 21662.4845.7 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка седем).
Б/ Съгласно документ за собственост: ИМОТ № 113006/сто и тринадесет хиляди и шест/, находящ се в землището на с. Доброславци, с ЕКАТТЕ 21662, общ. Столична, район Нови Искър, с площ от 20 642 /двадесет хиляди шестстотин четиридесет и два/ кв.м., начин на трайно ползване – посевна площ, категория: шеста /6 696кв.м./, четвърта /13 946 кв.м./ , който имот се намира в местността „РУЛЯ“, с. Доброславци, при съседи по скица: имот № 113002 – посевна площ на наследници на Иванка Павлова Веселинова, имот № 113001 – посевна площ на наследници на Стоимен Миланов Величков, имот № 113004 – посевна площ на наследници на Иван Пижов Игнатов, имот № 113005 – посевна площ на наследници на Стефан Николов Стоянов, имот № 000226 – отводнителен канал на общ. Столична – води, ведно с всички подобрения и приращения в имота.
Съгласно скица № 15 – 532853/31.10.2016г. на АГКК имотът представлява поземлен имот с идентификатор 21662.4845.6 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 7/13.01.2012г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: с. Доброславци, район Нови Искър, местност РУЛЯ, с площ от 20 638 /двадесет хиляди шестстотин тридесет и осем/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 113006, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 21662.4845.33 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка тридесет и три), 21662.4845.5 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка пет), 21662.4845.4 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка четири), 21662.4845.1 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка едно) и 21662.4845.2 (двадесети една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка две).
В/ Съгласно документ за собственост: НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ПОСЕВНА ПЛОЩ № 113008 /сто и тридесет хиляди и осем/, по плана на с. Доброславци, местност „РУЛЯ“, ЕКАТТЕ 21662, общ. Столична, район Нови Искър, с площ от 13 520 /тридесет хиляди петстотин и двадесет/ кв.м., шеста категория, при съседи по скица: имот № 113018 – посевна площ на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 113007 – посевна площ на Основно У-ще „Васил Левски“, имот № 113016 – посевна площ на Евгения Асенова Кръстева, имот № 113009 – посевна площ на наследници на Младен Белков Тричков, имот № 113019 – посевна площ за земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, ведно с всички подобрения и приращения в имота.
Съгласни Скица № 15 – 532854/31.10.2016г. на АГКК имотът представлява поземлен имот с идентификатор 21662.4845.8 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка осем) по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 7/13.01.2012г. на ИД на АГКК, с адрес на имота с. Доброславци, район Нови Искър, местност РУЛЯ, с площ от 13 518 /тридесет хиляди петстотин и осемнадесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, номер по предходен план: 113008, при съседи: съседни поземлени имоти с идентификатори: 21662.4845.19 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка деветнадесет), 21662.4845.13 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесети пет точка тринадесет), 21662.4845.17 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точки четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка седемнадесет), 21662.4845.20 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка двадесет), 21662.4845.21 ( двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка двадесет и едно), 21662.4845.16 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка шестнадесет), 21662.4845.7 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка седем) и 21662.4845.18 (двадесет и една хиляди шестстотин шестдесет и две точка четири хиляди осемстотин четиридесет и пет точка осемнадесет).

УПИ,гр.София, местността НПЗ „Военна рампа- изток“, целият с площ от 9899 кв.м., при начална цена: 655 017.20лв. без вкл. ДДС

16 Септември 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 18.09.2019 г. - 18.10.2019 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 21.10.2019 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXVIII- 1612, 1646, 1647, 1678 /двадесет и осми отреден за имоти с планоснимачни номера хиляда шестстотин и дванадесет, хиляда шестстотин четиридесет и шест, хиляда шестстотин четиридесет и седем и хиляда шестстотин седемдесет и осем/ с отреждане за работилници, чисти складове, администрация, КО и ТП, от квартал 8 (осем) по плана на гр.София, местността НПЗ „Военна рампа- изток“, целият с площ от 9899 /девет хиляди осемстотин деветдесет и девет/ кв.м., при граници по скица: УПИ XXVII – отреден за складова дейност, УПИ IV- отреден за ел.подстанция, УПИ V- отреден за малко предприятие и складова дейност, УПИ VI , УПИ II- за складова дейност и УПИ I - за комунално обслужване, заедно с всички подобрения и приращения в имота.
Съгласно представената скица на АГКК имотът представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.507.5080 /шест, осем, едно, три, четири, точка, пет, нула, седем, точка, пет, нула, осем, нула/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, с площ от 9894 /девет хиляди осемстотин деветдесет и четири/ кв.м., при съседи: 68134.507.1755, 68134.507.1624, 68134.507.1637, 68134.507.1230, 68134.507.1229, 68134.507.1231, 68134.507.1331, 68134.507.5081, 68134.507.1788, 68134.507.1787, 68134.507.1789, 68134.507.1785, 68134.507.1784, 68134.507.1588, 68134.507.1228. Номер по предходен план: квартал 8, парцел: XXVIII- 1612, 1646, 1647, 1678.
В гореописания недвижим имот има построени сгради.

Поземлен имот, заеднос търговски комплекс, автосервиз и офиси, находящ се в гр. София, бул. Христофор Колумб №4, начална цена: 1829522.56 лв.

09 Октомври 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 08.10.2019 г. -08.11.2019 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 11.11.2019 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4081.1070 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири хиляди точка четири хиляди осемдесет и едно точка хиляда и седемдесет) по кадастрална карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД – 18-35 от 09.06.2011 година на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес: град София, район „Младост“, булевард „Христофор Колумб“ №4 (четири), с площ от 1836 (хиляда осемстотин тридесет и шест) квадратни метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1070 (хиляда и седемдесет), квартал 14 (четиринадесет), при съседи: имот с идентификатор 68134.4081.353 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка триста петдесет и три), имот с идентификатор 68134.4081.394 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка триста деветдесет и четири), имот с идентификатор 68134.4081.2074 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка две хиляди седемдесет и четири), имот с идентификатор 68134.4081.24 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка двадесет и четири), имот с идентификатор 68134.4081.2209 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка две хиляди двеста и девет), имот с идентификатор 68134.4081.2362 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка две хиляди триста шестдесет и две), заедно с изградените в имота сгради, а именно:
А) СГРАДА с идентификатор 68134.4081.1070.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка хиляда и седемдесет точка едно) по кадастрална карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД – 18-35 от 09.06.2011 година на Изпълнителен директор на АГКК, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4081.1070 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка хиляда и седемдесет), с административен адрес: град София, район „Младост“, булевард „Христофор Колумб“ №4 (четири), със застроена площ от 108 (сто и осем) квадратни метра, брой етаж: 1(един), предназначение: сграда за търговия.
Б) СГРАДА с идентификатор 68134.4081.1070.2 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка хиляда и седемдесет точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД – 18-35 от 09.06.2011 година на Изпълнителен директор на АГКК, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4081.1070 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка хиляда и седемдесет), с административен адрес: град София, район „Младост“, булевард „ Христофор Колумб“ №4 (четири), със застроена площ от 44 (четиридесет и четири) квадратни метра, брой етаж: 1 (едно), предназначение: сграда за търговия.
В) СГРАДА с идентификатор 68134.4081.1070.3 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка хиляда и седемдесет точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД – 18-35 от 09.06.2011 година на Изпълнителен директор на АГКК, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4081.1070 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка хиляда и седемдесет), с административен адрес: град София, район „Младост“, булевард „ Христофор Колумб“ №4 (четири), със застроена площ от 89 (осемдесет и девет) квадратни метра, брой етажи: 2(два), предназначение: сграда за търговия.
Г) СГРАДА с идентификатор 68134.4081.1070.4 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка хиляда и седемдесет точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД – 18-35 от 09.06.2011 година на Изпълнителен директор на АГКК, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4081.1070 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка хиляда и седемдесет), с административен адрес: град София, район „Младост“, булевард „ Христофор Колумб“ №4 (четири), със застроена площ от 178 ( сто седемдесет и осем) квадратни метра, брой етажи: 3 (три), предназначение: сграда за търговия.
Д) СГРАДА с идентификатор 68134.4081.1070.5 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка хиляда и седемдесет точка пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД – 18-35 от 09.06.2011 година на Изпълнителен директор на АГКК, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4081.1070 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка хиляда и седемдесет), с административен адрес: град София, район „Младост“, булевард „ Христофор Колумб“ №4 (четири), със застроена площ от 133 (сто тридесет и три) квадратни метра, брой етажи: 2 (два), предназначение: сграда за търговия.
Описаните по-горе недвижими имоти съгласно представени документи за собственост представляват:
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в град София, Столична община, район „Младост-южна градска територия – Стърната“, с площ от 1836 (хиляда осемстотин тридесет и шест)квадратни метра, съставляващ имот с планоснимачен № 1070 (хиляда и седемдесет), разположен до УПИ – предназначен за озеленяване, съгласно плана на град София, местност „НПЗ Изток м. Къро“, одобрен със Заповед № РД -50-09-373 от 08.12.1988 година и Заповед № РД – 06-343 от 25.07.2001 година и представляващ съгласно Решение на ПК „Слатина“: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (бивша нива), четвърта категория, находящ се в строителните граници на Слатина – София, местност „Стърната“, съставляващ имот с планоснимачен № 4235 (четири хиляди двеста тридесет и пет), нанесен в кадастрален лист № 553 (петстотин петдесет и три) от кадастралния план изработен през 1956 година, при съседи съгласно Решение на ПК „Слатина“: от изток – имот с планоснимачен № 4236 (четири хиляди двеста тридесет и шест) на наследници на Младен Стефанов, от запад – път, от север – път, от юг – имот с планоснимачен № 4234 (четири хиляди двеста тридесет и четири) на наследници на Георги Иванов Стоичков, заедно с изградена в имота сграда, съгласно Решение за строеж № 6 от 11.01.2005 година, издадено от Дирекция „Архитектура и градоустройство“ към Столична община, Одобрен архитектурен проект от 10.01.2005 година и Одобрен проект – преработка от 19.03.2007 година, въведена в експлоатация с Удостоверение № 134 от 27.06.2007 година, издадено от Дирекция „ Контрол по строителството“ към Столична община, а именно:
ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС, АВТОСЕРВИЗ И ОФИСИ със застроена площ от 568 (петстотин шестдесет и осем) квадратни метра и РЗП – 1309 (хиляда триста и девет) квадратни метра, състоящ се от:
- ПОДЗЕМНО НИВО на кота – 3,60 метра (минус три цяло и шестдесет стотни метра): склад, котелно, котелно, стълбище, санитарен възел, съблекалня, душове, санитарен възел, коридор, скалад, склад, офис към склада, диагностика, офис, хале – ремонтно:
-ПЪРВО НИВО на кота + 2,10 метра (плюс две цяло и десет стотни метра), + 1,30 метра (плюс едно цяло и тридесет стотни метра) и +/- 0,00 метра (нула цяло нула стотни метра): хале №1 (едно), стълбище, три санитарни възела, магазин и хале №2 (две);
-ВТОРО НИВО на кота + 3,22 метра (плюс три цяло двадесет и две стотни метра): стълбище, зала за презентации, коридор, три санитарни възела, офис №1 (едно), офис №2 (две), офис № 3 (три) и стая за апаратура.

Многостаен апартамент, находящ се в гр. София, р-н Красно село, ул. Хубча № 8, ет. 6, ап. В-5, при начална цена от 275760.00 лв.

09 Октомври 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 08.10.2019 г. - 08.11.2019 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 11.11.2019 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
Самостоятелен обект в сграда, а именно: Апартамент № В-5 /буква В – пет/ с идентификатор 68134.207.60.1.18 /шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула точка едно точка едно осем/ съгласно кадастралана карта одобрена със Заповед № РД – 18 -50 от 20.06.2016г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (кадастрална карта) с предназначение „Жилище, апартамент, находящ се в обл. София (столица), общ. Столична, град София, район Красно село, улица Хубча № 8 /осем/, етаж 6 /шести/, апартамент № В – 5 /буква В – пет/, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15 – 561769, издадена на 10.11.2017г., от Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр.София, и съгласно Удостоверение за административен адрес с рег. индекс № РКС17 ГР94- 2844- (1) от 24.11.2017г., издадено от Столична Община, район „Красно село“, а съгласно документ за собственост: гр.София, ул.“Дебър“ №17 /седемнадесет/ - бивша ул.“Зоя Космодемянская“ №17 /седемнадесет/, на V /пети/ надпартерен етаж, със застроена площ от 161.12 /сто шестдесет и едно цяло и дванадесет стотни/ квадратни метра, състоящ се от : хол, столова- кухня, три спални, две бани, тоалет- мокро помещение и коридори , при съседи: на северозапад- апартамент „Г- 5“ /буква „Г“- пет/ и стълбище, на североизток- ул.“Дебър“, на югоизток- двор, на югозапад- двор и при граници , съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.207.60.1.19 /шест осем едно три четири „точка“ две нула седем „точка“ шест нула „точка“ едно „точка“ едно девет/, под обекта- самостоятелен обект с идентификатор 68134.207.60.1.13 /шест осем едно три четири „точка“ две нула седем „точка“ шест нула „точка“ едно „точка“ едно три/, над обекта- самостоятелен обект с идентификатор 68134.207.60.1.24 /шест осем едно три четири „точка“ две нула седем „точка“ шест нула „точка“ едно „точка“ две четири/, заедно с принадлежащото му мазе № 23 /двадесет и три/ в сутерена с площ от 6,35 /шест цяло тридесет и пет/ кв.м., при съседи: на северозапад – мазе № 18 /осемнадесет/ на североизток – мазе № 24 /двадесет и четири/, на югоизток – коридор и на югозапад – мазе - № 22 /двадесет и две/, ведно с 2.997 % /две цяло и деветстотин деветдесет и седем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху дворното място, върху поземлен имот с идентификатор 68134.207.60 /шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула/, върху който е построена сградата.

Двустаен апартамент, находящ се в гр. София, р-н Красно село, ул. Хубча № 8, ет. 5, ап. 8, при начална цена от 166800.00 лв.

09 Октомври 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 08.10.2019 г. - 08.11.2019 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 11.11.2019 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
Самостоятелен обект в сграда, а именно: Апартамент № 8 /осем/ с идентификатор 68134.207.60.1.19 /шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула точка едно точка едно девет/ съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД – 18-50 от 20.06.2016г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (кадастрална та карта), с предназначение Жилище, апартамент, находящ се в обл. София, (столица), общ. Столична , град София, район Красно село“, улица Хубча № 8 /осем/, етаж 6 /шести/ апартамент 8 /осми/, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15 – 88683, издадема на 01.03.2017г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София и съгласно Удостоверение за административен адрес с рег. индекс РКС17 – ГР94 – 2843 – (1) от 24.11.2017г. издадено от Столична община – район Красно село, а съгласно документ за собственост : гр. София, район Красно село, улица Дебър № 17 /седемнадесет/, на V /пети/ надпартерен етаж , със застроена площ от 81.32 /осемдесет и едно цяло тридесет и две стотни/ квадратни метра, състоящ се от: антре, дневна, кухня, коридор, пералня, баня, спалня и тераса, при съседи: от североизток – ул. Дебър, от северозапад – апартамент № Д -5 /буква Д – пет/ и стълбище, от югоизток – апартамент № В-5 /букава Б – пет/, от югозапад – апартамент № Д -5 /буква Д – пет/ и при граници съгласно Схема на самостоятелен обект в сградата: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.207.60.1.20 /шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула точка едно точка две точка нула/, самостоятелен обект с идентификатор 68134.207.60.1.18 / шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула точка едно точка едно осем/, под обекта – самосточтелен обект с идентификатор 68134.207.60.1.14 / шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула точка едно точка едно четири/, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.207.60.1.24 / шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула точка едно точка две четири/ и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.207.60.1.23 / шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула точка едно точка две три/, заедно с прилежащо избено помещение № 19 /деветнадесет/, в сутерена с площ 3.00 / три/ квадратни метра, при съседи: от североизток – коридор, от северозапад – коридор, от югоизток – мазе № 24 /двадесет и четири/, от югозапад – мазе № 18 /осемнадесет/, заедно с 1.418 % /едно цяло четиристотин и осемнадесет хилядни върху сто/ идеално части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 68134.207.60 /шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула/, в който е построена сградата.

Жилищна сграда, находящ се в гр. София, р-н Витоша, кв. Симеоново, ул. 45-та № 1, при начална цена от 464904.00 лв.

09 Октомври 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 08.10.2019 г. - 08.11.2019 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 11.11.2019 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.2040.19 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди и четиридесет точка деветнадесет), съгласно Скица на поземлен имот № 15 – 438314/07.09.2016г., изд. от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.София, по Кадастралната карта, одобрена със Заповед РД – 18-3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район Витоша, кв. Симеоново, ул. 45-та № 1, с площ, съгласно скица от 910 (деветстотин и десет) кв.м., а съгласно документ за собственост - с площ от 946 (деветстотин четиридесет и шест) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 19 (деветнадесет), квартал 2/две/, парцел XVI (шестнадесети), при съседи по скица: поземлени имоти с идентификатори: 68134.2040.20 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди и четиридесет точка двадесет/, 68134.2040.34 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди и четиридесет точка тридесет и четири/, 68134.2040.18 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди и четиридесет точка осемнадесет/ и 68134.2040.2052 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди и четиридесет точка две хиляди петдесет и две), заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в имота, заедно с построената в поземления имот:
Б/ ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 68134.2040.19.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди и четиридесет точка деветнадесет точка едно), съгласно Скица на сграда № 15 – 438326/ 07.09.2016., изд. от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София, по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД – 18 – 3/11.01.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район Витоша, кв. Симеоново, ул. 45- та № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.2040.19 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка две хиляди и четиридесет точка деветнадесет), с площ от 186 (сто осемдесет и шест) кв.м., брой етажи – 2 (два), предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план : няма, която сграда, съгласно документ за собственост представлява Жилищна еднофамилна сграда на два етажа и подпокривно пространство със застроена площ 191 /сто деветдесет и един/ кв.м. и разгъната застроена площ от 508.85 /петстотин и осем цяло осемдесет и пет стотни/ кв.м., състояща се на първо ниво, на кота 0,00 /нула/ метра от: предверие, стълба към горните нива, дневна с кухненски бокс, домакинско складово помещение с котелно към него и санитарен възел, втора дневна с кабинет, остъклена полуовална зимна градина, втори санитарен възел с предверие с вградени - гардероб и спалня с баня към нея; второ ниво, на кота +3,20 /плюс три цяло и двадесетстотни/ м., състоящо се от: емпоре към дневната на долното ниво и санитарен възел към него, стълба за горното и долното ниво, спалня с баня към нея и втора спалня с дрешник, баня и сауна към нея; подпокривно пространство, на кота +6.05 /плюс шест цяло и пет стотни/ метра, състоящо се от: стълбище, четири броя спални със скосени тавани и баня към тях.

Гараж, находящ се в гр. София, район Витоша, ул. Омая 14, ет. П, Гараж № 5, при начална цена от 21840.00лв.

09 Октомври 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 08.10.2019 г. - 08.11.2019 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 11.11.2019 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
Гараж № 5 /пет/ с идентификатор 68134.1894.740.1.16 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка шиляда осемстотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и четиридесет, точка едно, точка, шестнадесет/ съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД – 18-69 от 14.12.2010г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър („кадастралната карта“), с предназначение „ Гараж в сградата, находящ се в град София, Столична община, район Витоша, на партера на сградата на улица Омая № 14 /четиринадесет/ (сграда № 1 /едно/, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15 -91388, изд. на 02.03.2017г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър, гр.София), който гараж е със застроена площ от 17.82 /седемнадесет цяло и осемдесет и две стотни/ квадратни метра, при граници, съгласно документ за собственост: гараж № 4 /четири/, офис № 2 /две/, гараж № 6 /шест/ и дворно място и при граници по схема: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор 68134.1894.740.1.17 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка шиляда осемстотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и четиридесет, точка едно, точка, седемнадесет/, самостоятелен обект 68134.1894.740.1.14 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка шиляда осемстотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и четиридесет, точка едно, точка, четиринадесет/ и самостоятелен обект 68134.1894.740.1.15 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка шиляда осемстотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и четиридесет, точка едно, точка, петнадесет/, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор 68134.1894.740.1.2 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка шиляда осемстотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и четиридесет, точка едно, точка, две/, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 68134.1894.740 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка шиляда осемстотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и четиридесет/, в който е построена сградата.

Многостаен апартамент, находящ се в гр. София, район Витоша, ул. Омая 14, ет. 2, ап. 4, при начална цена от 202880.00лв.

09 Октомври 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 08.10.2019 г. - 08.11.2019 г. Наддавателните предложения ще се отварят на 11.11.2019 г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54.
Апартамент № 4 /четири/ с идентификатор 68134.1894.740.1.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка шиляда осемстотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и четиридесет, точка едно, точка, четири/, съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД – 18-69 от 14.12.2010г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър („кадастралната карта“), с предназначение Жилище, апартамент, находящ се в град София, Столична община, район Витоша, на 2 /втори/ етаж на сградата на улица Омая № 14 /четиринадесет/, (сграда № 1 /едно/, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15 -84327, изд. на 27.02.2017г. от Агенция по геодезия , картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър, гр.София), който апартамент е със застроена площ 153.15 /стопетдесет и три цяло и петнадесет стотни/ квадратни метра и е със следното разпределение: входно антре, три спални, кухненски бокс, дневна – столова, мокро помещение, тоалетна, баня с тоалетна, при граници, съгласно дикумент за собственост: улица, от две страни дворно място, апартамент № 3 /три/ и стълбище и при граници, съгласно схема: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор 68134.1894.740.1.3 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка шиляда осемстотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и четиридесет, точка едно, точка, три/, под обекта: самостоятелен обект с идентификатор 68134.1894.740.1.2 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка шиляда осемстотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и четиридесет, точка едно, точка, две/, а над обекта: самостоятелен обект с идентификатор 68134.1894.740.1.6 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка шиляда осемстотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и четиридесет, точка едно, точка, шест/, заедно с Мазе № 2 /две/, находящо се в сутерена на сградата, с полезна площ 7.92 /седем цяло и деветдесет и две стотни/ квадратни метра, при граници: мазе № 1 /едно/, улица, мазе № 3 /три/ и коридор, заедно със съответните идеални части от общте части на сградата и правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор идентификатор 68134.1894.740 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка шиляда осемстотин деветдесет и четири, точка, седемстотин и четиридесет/, в който е построена сградата.

Апартамент 6, находящ се в гр. София, р-н Слатина, ул. Детелин войвода с площ от 53.66 кв.м. при начална цена от 110 416.00лв.

09 Октомври 2019г.

Публичната продан ще се проведе от 08.10.2019 - 08.11.2019. Наддавателните предложения ще се отварят на 11.11.2019г. от 09:00 часа в сградата на районен съд на бул. Борис III №54
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град София, Столична община, район Слатина, улица Детелин войвода № 39 (тридесет и девет), в построената и въведена в експлатация ПЕТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, МАНСАРДА И СУТЕРЕН, в урегулиран поземлен имот, съставляващ съгласно действащият регулационен план на град София, одобрен със заповед № РД – 50 -09 -63 от 24.02.1984г. и Заповед № РД – 09-102 от 27.05.1997г.; УПИ I – 485 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин осемдесет и пети), квартал 234 (двеста тридесет и четири), по рагулационния план на град София, местност Гео Милев – Подуяне – Редута, целият с площ от 594 ( петстотин деветдесет и четири) кв.м., при съседи съгласно скица: ул. Детелин войвода, УПИ II – 487, 486, 485а (втори отреден за имоти с планоснимачни номера четиристотин осемдесет и пет буква „а“), УПИ VII - 470, 471 (седми отреден за имоти с планоснимачни номера четиристотин осемдесет и седем, четиристотин седемдесет и едно), УПИ XII – 472 (седемдесети отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин седемдесет и две), УПИ XII – 473 (тринадесети отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин седемдесет и три) и УПИ XXI – 484 (двадесет и първи отреден за имот с планоснимачен номер четири стотин осемдесет и четири), а именно: АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, находящ се на II (втори) жилищен етаж, със застроена площ на апартамента съгласно таблица за ценообразуване от 53,66 (петдесет и три цяло и шестдесет и шест стотни) кв.м., състоящ се от: дневна с кухненски бокс, една спалня, една баня с тоалетна, антре и един балкон, при граници: апартамент № 4 (четири), калкан, апартамент № 5 /пет/ и ул. Детелин войвода, заедно с МАЗЕ № 10 /десет/, разположено в сутерена на сградата, с полезна площ съгласно таблица за ценообразуване от 4.52 (четири цяло и петдесет и две стотни) кв. м., при граници: от две страни коридор, мазе № 9 (девет), асансьорна шахта, заедно с 4.40 % (четири цяло и четиридесет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания УПИ.

Едностаен апартамент в гр. София, кв. Ботунец - 2 цена: 35312.00лв.

09 Октомври 2019г.

Публичната продажба ще се проведе от 08.10.2019- 08.11.2019г. Наддавателните предложения ще се отворят на 11.11.2019г. в сградата на Районен съд - гр. София, бул. Борис III № 54 от 09:00 часа.
Апартамент № 37 /тридесет и седем/ с идентификатор 68134.8360.1048.1.37 /шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири осем „точка“ едно „точка“ три седем/, съгласно кадастрална карта одобрена със Заповед № РД -18-61 от 27.09.2010г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър („кадастрална карта“), с предназначение „Жилище, апартамент, находящ се в град София, район Кремиковци, жилищен комплекс Ботунец – 2 /две/, на 04 /четвърти/ етаж във вход „Б“, на жилищна сграда – блок 4 /четири/, (сграда №1 /едно/), съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15 -351146 издадена на 24.07.2017г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.София, със застроена площ от 41.20 /четиридесет и едно цяло и двадесет стотни/ квадратни метра, състоящ се от: една стая, кухня и сервизни помещения, при съседи по документ за собственост: от изток – фасада, от запад – фасада, от север – стълбище и ап. № 36 /тридесет и шест/, от юг – апартамент № 38 /тридесет и осем/и при граници , съгласно схема на самостоятелен обект в сградата: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.8360.1048.1.38 /шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири осем „точка“ едно „точка“ три осем/ и самостоятелен обект с идентификатор 68134.8360.1048.1.36 /шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири осем „точка“ едно „точка“ три шест/ под обекта - самостоятелен обект с идентификатор 68134.8360.1048.1.33 /шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири осем „точка“ едно „точка“ три три/ и над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.8360.1048.1.41 /шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири осем „точка“ едно „точка“ четири едно/, заедно с избено помещение № 14 /четиринадесет/, с полезна площ от 3,77 / три цяло седемдесет и седем стотни/ квадратни метра, при съседи: от изток – стълбище , от запад – коридор, от север – общо мазе, от юг – мазе № 13 /тринадесет/ и заедно с 2.347% /две цяло триста четитидесет и седем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 68134.8360.1048 /шест осем едно три четири „точка“ осем три шест нула „точка“ едно нула четири осем/, в който е построена сградата.

Еднофамилна жилищна сграда, заедно с гараж - гр. Банкя ул.Александър Стамболийски 43; начална цена 158 240.00лв.

16 Септември 2019г.

ПУБЛИЧНА ПРОДАН ще се проведе от 18.09.2019г. – 18.10.2019г. НАДДАВАТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ ОТВАРЯТ НА 21.10.2019г в сгрдата на СРС от 09:00 часа.
сграда с идентификатор 02659.2193.978.1 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от два етажа и сутерен с мазе на две нива, като първи етаж се състои от дневна, кухненски бокс със столова, тоалетна и стълбищно помещение, чрез което се осъществява връзка със сутерена и втория етаж и втори етаж състоящ се от три спални, баня и дрешник със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв.м и с площ по скица 73.00кв.м. и разгъната застроена площ от 148 /сто четиридесет и осем/ кв.м, находяща се в гр. Банкя, Столична община, район „Банкя”, ул.”Александър Стамболийски”№ 43 /четиридесет и три/, построена в източната част на съсобствен урегулиран поземлен имот, заедно с 1/2 (една втора) идеална част от поземления имот с идентификатор 02659.2193.978, съставляващ УПИ IХ-2193/ девети за имот с планоснимачен номер две хиляди сто деветдесет и три/ по плана на гр.Банкя, квартал 69 /шестдесет и девет/, ул. “Александър Стамболийски”№ 43 /четиридесет и три/, целият с площ от 480 /четиристотин и осемдесет/ кв.м по първичен доказателствен акт, а по актуална скица от 550 /петстотин и петдесет/ кв.м, по скица на поземления имот одобрена със заповед РД-18-13/17.01.2012г. на Изпълнителния Директор на АГКК с площ от 311.00кв.м., с при граници по скица: УПИ Х-1300 /десети за имот с планоснимачен номер хиляди и триста/, улица, УПИ-VIII- 2194/ осми за имот с планоснимачен номер две хиляди сто деветдесет и четири/ и имот без планоснимачен номер /дере/ и при съседи на цялото място по първичен доказателствен акт: улица "Александър Стамболийски", Радка Янакиева, дере и Христо Янков, при съседи по скица имоти с идентификатори 02659.2193.2014, 02659.2193.979, 02659.2193.1813 и 02659.2193.977 и заедно с МАСИВЕН ГАРАЖ, находящ се от източната страна на гореописаната еднофамилна жилищна сграда на калканна стена със същатa.