EN

Продажби

ПАРКОМЯСТО №48, находящ се в гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 603, ет.-1, при начална цена от 19 432.00 лв.

16 Май 2024г.

Публична продан, която започва от 17.05.2024 г. и завършва на 17.06.2024 г., върху следния недвижим имот, собственост на Терънс Дейвид Бартлет - ипотекарен длъжник, а именно:

ПАРКОМЯСТО, изградено в степен на завършеност „груб строеж”, находящо се в построената съгласно одобрен архитектурен проект от 04.05.2007 г. и издадено Разрешение за строеж № 91/24.01.2007 г. „Жилищна и офис сграда”, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.4090.35 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири.четири хиляди и деветдесет.тридесет и пет), одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри със Заповед РД- 18-15/06.03.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот град София, район Младост, ж.к. Младост IV с площ от 2052 (две хиляди и петдесет и два) кв.м., трайно предназначение на териротията - урбанизирана, за друг вид застрояване, урегулиран поземлен имот II-1507 (втори за имот планоснимачен номер хиляда петстотин и седми), квартал №39 (тридесет и девети), по плана на град София, местността ,,Младост-4 (четири)", ж.г."Камбаните", при съседи с посочени идентификатори 68134.4090.384; 68134.4090.34; 68134.4090.488; 68134.4090.36; 68134.4090.38, и съседи по нотариален акт: улица УПИ I, отреден за ЖС и озеленяване; УПИ III, отреден за ЖС; УПИ IV-1508 и УПИ V, отреден за КОО, а именно: Паркоместо № 48 ( четиридесет и осем), в сутерена, на кота - 3,65 ( минус три цяло шестдесет и петстотни) метра, със застроена площ от 17,16 (седемнадесет цяло и шестнадесет стотни) квадратни метра, при съседи: паркоместо № 49 ( четиридесет и девет), подземна улица, паркоместо №47 (четиридесет и седем) , двор, заедно с 2,632% (две цяло шестстотин тридесет и две хилядни върху сто) идеални части от общите части на подземната част на сградата, находяща се на кота – 3,65 (минус три цяло шестдесет и пет стотни) метра, равняващи се на 22,27 (двадесет две цяло и двадесет и седем стотни) кв.м. и с 0,450% (нула цяло четиристотин и петдесет хилядни върху сто) идеални части от правото на строеж върху мястото. Съгласно схема № 15-1093914-13.10.2023 г. представлява част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4090.35.1.101 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет, точка, тридесет и пет, точка, едно, точка, сто и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18.15/06.03.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 01.06.2022 г. Адрес на имота: гр. София., район ,,Младост", ж.к. ,,Младост 4", бл. 603, вх. Б, ет.-1, гараж п.м. 39 – п.м. 58. Самостоятелният обект се намира на етаж -1 в сграда с идентификатор 68134.4090.35.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет, точка, тридесет и пет, точка, едно /, с предназначение: Жилищна сграда – многофамилна. Сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4090.35 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и деветдесет, точка, тридесет и пет/, с предназначение на самостоятелния обект: Гараж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма, под обекта – няма, над обекта - обект с идентификатор 68134.4090.35.1.103, 68134.4090.35.1.108, 68134.4090.35.1.107.

НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА – 19 432.00 лв. /деветнадесет хиляди четиристотин тридесет и два лева и нула стотинки/.

На 18.06.2024 г. от 09:00 ч. в сградата на СРС в гр.София, бул.”Цар Борис III” № 54 се отварят наддавателните предложения, постъпили по време на проданта, съставя се протокол и се обявява купувач по реда на ГПК.

ГАРАЖ 1, находящ се в гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 603, при начална цена от 25 144.00 лв.

16 Май 2024г.

Публична продан, която започва от 17.05.2024 г. и завършва на 17.06.2024 г., върху следния недвижим имот, собственост на Йосиф Мохамед Мохамед - ипотекарен длъжник, а именно:

ГАРАЖ №1 (едно), в степен на завършеност „груб строеж”, представляващо САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 68134.4090.35.1.105 (шест осем едно три четири точка четири нула девет нула точка три пет точка едно точка едно нула пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-15/06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, Столична община Район "Младост", жк "Младост 4”, в новоизградена ЖИЛИЩНА СГРАДА НА СЕДЕМ / ДЕВЕТ ЕТАЖА, ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА НА ПЕТ ЕТАЖА С ФУНКЦИОНАЛНА ТРИЕТАЖНА ВРЪЗКА И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ с идентификатор №1 (едно), на първо подземно ниво, на кота -0.65м. (минус нула цяло и шестдесет и пет метра) с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, с площ от 22.20 кв.метра (двадесет и две цяло и двадесет стотни квадратни метра), при граници: на същия етаж-обект с идентификатор 68134.4090.35.1.106 (шест осем едно три четири точка четири нула девет нула точка три пет точка едно точка едно нула шест), 68134.4090.35.1.104 (шест осем едно три четири точка четири нула девет нула точка три пет точка едно точка едно нула четири), под обекта-обект с идентификатор 68134.4090.35.1.102 (шест осем едно три четири точка четири нула девет нула точка три пет точка едно точка едно нула две), над обекта - 68134.4090.35.1.2 (шест осем едно три четири точка четири нула девет нула точка три пет точка едно точка две) и 68134.4090.35.1.2 (шост осем едно три четири точка четири нула девет нула точка три пет точка едно точка две) и при граници съгласно архитектурен проект: стълбище, подземна улица, гараж №2 (две), гаражи 4 (четири), ЗАЕДНО с 3.448% (три цяло и четиристотин четиридесет и осем хилядни върху сто) идеални части от общите части на подземната част на сградата, равняващи се на 23.85 (двадесет и три цяло и осемдесет и пет стотни) кв.метра, ЗАЕДНО с 0.525% (нула цяло петстотин двадесет и пет хилядни върху сто) идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4090.35 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, нула, точка, три, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-15/06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ по скица от 2 052 /две хиляди и петдесет и два/ квадратни метра, с начин на трайно ползване- високо застрояване (над 15 метра), при граници /съседи/, съгласно схема: поземлени имоти с номера 68134.4090.384 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, нула, точка, три, осем, четири/, 68134.4090.34 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, нула, точка, три, четири/, 68134.4090.488 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, нула, точка, четири, осем, осем/, 68134.4090.36 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, нула, точка, три, шест/, 68134.4090.1341 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, нула, точка, едно, три, четири, едно/, който имот е със стар идентификатор 1507 /хиляда петстотин и седем/ и съставлява парцел II /втори/ от квартал 39 /тридесет и девет/ по действащия устройствен план на град София, местността ,,Младост 4 /четири/", ж.г. "Камбаните", при граници по предходен нотариален акт: улица, УПИ I /първи/, отреден за ЖС и озеленяване, УПИ III /трети/, отреден за жилищно строителство, УПИ IV – 1508 /четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда петстотин и осем/, отреден за КОО, УПИ V /пети/, отреден за КОО.

НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА – 25 144.00 лв. /двадесет и пет хиляди сто четиридесет и четири лева и нула стотинки/.

На 18.06.2024 г. от 09:00 ч. в сградата на СРС в гр.София, бул.”Цар Борис III” № 54 се отварят наддавателните предложения, постъпили по време на проданта, съставя се протокол и се обявява купувач по реда на ГПК.

УПИ с идентификатор 02659.2193.693, заедно с изградените върху недвижимия имот сгради, находящ се в гр. Банкя, ул. "Тенев баир", при начална цена от 5 991 245.60 лв.

26 Април 2024г.

Публична продан, която започва от 29.04.2024 г. и завършва на 29.05.2024 г., върху следния недвижим имот, собственост на "ГЕО ПЕТ-М" АД, а именно:

Съгласно документ за собственост: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 18 800 кв.м. (осемнадесет хиляди и осемстотин квадратни метра), находящ се в гр. София-Банкя, м. „Тенев баир", съставлява УПИ II-2419 /втори, отреден за имот с планоснимачен номер две хиляди четиристотин и деветнадесет/ от кв. 104-Г /сто и четири - Г/ по плана на гр. София, м. „Тенев баир“, при съседи: от две страни улици, УПИ III-2419 и УПИ ХХV-1096а. Който имот съгласно скица № 15-602446/06.12.2016 г. на АГКК, представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02659.2193.693 /две хиляди шестстотин петдесет и девет, точка, две хиляди сто деветдесет и три, точка, шестстотин деветдесет и три/, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД - 18-13/17.01.2012 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК без други заповеди за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Банкя, район Банкя, ул. ТЕНЕВ БАИР с площ 18 644 кв.м. (осемнадесет хиляди шестстотин четиридесет и четири кв. метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), няма стар идентификатор, номер на предходен план: 2419, квартал 104Г, 104Л. при съседи: поземлен имот с идентификатор 02659.2193.692, поземлен имот с идентификатор 02659.2193.688, поземлен имот с идентификатор 02659.2193.696, поземлен имот с идентификатор 02659.2193.695, поземлен имот с идентификатор 02659.2193.580, заедно с изградените върху недвижимия имот сгради:
1. Сграда с идентификатор 02659.2193.693.1 /две хиляди шестстотин петдесет и девет, точка, две хиляди сто деветдесет и три, точка,шестстотин деветдесет и три, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/17.01.2012г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, без последващо издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Банкя, район Банкя, ул. ТЕНЕВ БАИР. Същата е разположена в поземлен имот с идентификатор 02659.2193.693 със застроена площ: 1622 кв.м. /хиляда шестстотин двадесет и два квадратни метра/ с брой етажи: 3 /три/, с предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Съгласно одобрените проекти строежът е с наименование „ЖИЛИЩНА СГРАДА РЕЗИДЕНЦИЯ „БАНКЯ" - 2 етажа И СГРАДА ПОРТИЕР -1етаж", със степен на завършеност - груб строеж с разгъната застроена площ /РЗП/ на обекта 5 765,84 кв.м. /пет хиляди седемстотин шестдесет и пет цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метра/, без беседка и къщата на портиера. Беседката и сграда портиер не са изпълнени. Съгласно Обяснителната записка към одобрените архитектурни проекти в разгънатата застроена площ /РЗП/ включва: Сутерен 2 /две/, кота - 7,20 м. /минус седем цяло и двадесет стотни метра/, със застроена площ от 464.82 /чатиристотин шестдесет и четири цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра/, състоящ се от инсталационен етаж /технически етаж и инсталации за басейн, зелена тераса към басейн, японска вишнева градина и беседка със застроена площ от 28,30 кв.м. /двадесет и осем цяло и тридесет стотни квадратни метра/; Сутерен 1, кота - 3,60 м. /минус три цяло и шестдесет стотни метра/, състоящ се от спортна част - басейн, склад, фитнес, масажна, сауна, три съблекални, турска баня, басейн, стопански помещения, коридор, зала за билярд, склад, галерия, ел. машинно, киносалон, офис, винарна с винохранилище, двор, барбекю, стълбище и стопански помещения - общо застроена площ 1675,04 кв.м. /хиляда шестстотин седемдесет и пет цяло и четири стотни квадратни метра/, покрит паркинг, достъпен по рампа от централния вход на кота - 3,20 /минус три цяло и двадесет стотни метра/ с площ от 259,80 кв.м. /двеста петдесет и девет цяло и осемдесет стотни квадратни метра/ и зелена тераса към басейн и беседка със застроена площ от 175,12 кв.м. /сто седемдесет и пет цяло и дванадесет стотни квадратни метра/ и японска вишнева градина; Първи етаж, кота + 0,00/-0,45 м. /плюс минус нула минус нула цяло и четиридесет и пет стотни метра/, със застроена площ от 1649,32 кв.м. /хиляда шестстотин четиридесет и девет цяло и тридесет и две стотни квадратни метра/, състоящ се от приемен вестибюл с главно стълбище, кулоари /картинни галерии/, приемно помещение /хол/, зала за коктейли /трапезария/, салон-гости, дневна, дневна ТV, столова, бар-закуски, кухня, стая-домакин, баня с тоалетна, барбекю и озеленена тераса кабинет, гаражи, три броя сервизни помещения и зимна градина; Втори етаж, кота + 4,00/+ 3,00 м /плюс четири метра и плюс три метра/, със застроена площ 1287,73 кв.м. /хиляда двеста осемдесет и седем цяло седемдесет и три стотни квадратни метра/, състоящ се от две крила, като във всяко крило има по един двустаен апартамент с отделно стълбище, състоящ се от дневна, две стаи с бани и два дрешника, един едностаен апартамент състоящ се от дневна, стая, баня и дрешник - достъпни от общо помещение /хол/ към главното стълбище и общо за етажа сауна, като над гаражите са разположени служебни помещения за персонала, озеленена тераса, два коридора, от това ниво отделна стълба води до таванския апартамент, разположен в централната кула; Покривен етаж, кота + 7,00/+ 6,00 м /плюс седем метра и плюс шест метра/, със застроена площ от 223,88 кв.м. /двеста двадесет и три цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра/, състоящ се от тавански апартамент, разположен в централната кула, състоящ се от стая и дневна в единно пространство, баня и дрешник и на север е оформена северна кула с апартамент, заемащ изцяло двата й етажа; Къща портиер, кота + 0,20/+ 0,65 м. /плюс нула цяло двадесет стотни метра и плюс нула цяло шестдесет и пет стотни метра/, със застроена площ от 176,95 кв.м. /сто седемдесет и шест цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра/.
2. Сграда с идентификатор 02659.2193.693.2 /две хиляди шестстотин петдесет и девет, точка, две хиляди сто деветдесет и три, точка,шестстотин деветдесет и три, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/17.01.2012г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, без последващо издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Банкя, район Банкя, ул. ТЕНЕВ БАИР № 23. Същата е разположена в поземлен имот с идентификатор 02659.2193.693 със застроена площ: 267 кв.м. /двеста шестдесет и седем квадратни метра/ с брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Хангар, депо, гараж, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Съгласно одобрените проекти строежът съставлява част от описания по-горе строеж, намира се в Сутерен 1 кота - 3,60 м. /минус три цяло и шестдесет метра/ и е описана като покрит паркинг, достъпен по рампа от централния вход на кота - 3,20м /минус три цяло и двадесет метра/ с площ от 259,80 кв.м. /двеста петдесет и девет цяло и осемдесет квадратни метра/. Заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в поземления имот.
*Забележка:
Горепосоченият недвижим имот по документи за собственост е описан с РЗП от 5765.84 кв.м., а съгласно Удостоверение № 23 от 01.07.2019 г. на Столична община, направление „Архитектура и градоустройство“, издадено от Главен архитект на Столична община е с РЗП (без беседка и сграда портиер) от 5735.71 кв.м.


НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА – 5 991 245.60 лв. /пет милиона деветстотин деветдесет и една хиляди двеста четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки/.

Недвижимият имот, обект на Публична Продан не представлява облагаема доставка по смисъла на ЗДДС, върху цената на имота не се дължи ДДС.

На 30.05.2024 г. от 09:00 ч. в сградата на СРС в гр.София, бул.”Цар Борис III” № 54 се отварят наддавателните предложения, постъпили по време на проданта, съставя се протокол и се обявява купувач по реда на ГПК.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Кокаляне, местност "Старата юзина", при начална цена от 581 440.00 лв.

26 Април 2024г.

Публична продан, която започва от 29.04.2024г. г. и завършва на 29.05.2024 г., върху следния недвижим имот, собственост на "ПИРИНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ" АД а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ съгласно скица поземлен имот с идентификатор 37914.6838.31 (три седем девет едно четири точка шест осем три осем точка три едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-76/21.12.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с планоснимачен номер №20 /двадесет/, бивш имот с номер 000037 /тридесет и седем/, находящ се в град София, район „Панчарево“, село Кокаляне, местност „Старата юзина“, а съгласно скица с площ от 9 955 /девет хиляди деветстотин петдесет и пет/ квадратни метра, съгласно документ за собственост нанесен на кадастрален лист № Г – 14-7 –А/ буква „Г“ тире четиринадесет тире седем тире буква „А“/ по кадастрален план на село Кокаляне, местност „Старата юзина“ , при съседи по доказателствен документ за собственост: от две страни р.Искър, шосе София- Самоков, черен път за старата юзина, който имот съгласно скица № Ф 15156/06.08.2009г., издадена от Общинска служба „Земеделие и гори“ – Панчарево, съставлява поземлен имот № 000037 /нула, нула, нула, нула, три ,седем/ с площ от 9 955 девет хиляди деветстотин петдесет и пет/ квадратни метра, с ЕКАТТЕ 37914, местност „Искър“, при граници: имот № 000096- широколистна гора на „ПИРИНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ № АД и имот № 000036- гранична река на МООС, заедно с построените въз основа на Разрешение за строеж върху гореописания имот обекти, а именно:
А/Дискотека със застроена площ от 505,36 (петстотин и пет цяло и тридесет и шест стотни) квадратни метра и разгъната застроена площ от 1103,36 (хиляда сто и три цяло и тридесет и шест стотни) квадратни метра;
*Забележка: Съгласно РАБОТЕН ПРОЕКТ – Заснемане за узаконяване, първия етаж на сградата е със застроена площ 505.36 кв.м., а вторията е със застроена площ от 43.00 кв.м. и открита тераса – покрив със застроена площ от 555.00 кв.м. За сградата не са предоставени документи за собственост или строителни книжа, доказващи законосъобразно построяване. Собствеността на сградата е приета по приращение. Площта на сградата съгласно КККР е 526.00 кв.м.

Б/Бирария „Замъка“ със застроена площ от 300,00 /триста/ квадратни метра и разгъната застроена площ от 600,00 /шестстотин / квадратни метра;
*Забележка: За сградата не са предоставени документи за собственост или строителни книжа, доказващи законосъобразно построяване. Собствеността на сградата е приета по приращение. Площта на сградата съгласно КККР е 284.00 кв.м.
С/Съблекалня №1 /едно/ със застроена площ от 193,00 (сто деветдесет и три) кв.метра и разгъната застроена площ от 193,00 (сто деветдесет и три) кв.метра;
*Забележка: За сградата не са предоставени документи за собственост или строителни книжа, доказващи законосъобразно построяване. Собствеността на сградата е приета по приращение. Площта на сградата съгласно КККР е 135.00 кв.м.
Д/Съблекалня №2 /две/, със застроена площ от 171,00 (сто седемдесет и едно) кв.метраи разгъната застроена площ 171,00 (сто седемдесет и едно) кв.метра , заедно с всички подземни и надземни съоръжения, за които има издадено Разрешение за строеж на „Водно развлекателен център- плаж „Бъбрека“ № 092 от 17.07.2001г,
*Забележка: За сградата не са предоставени документи за собственост или строителни книжа, доказващи законосъобразно построяване. Собствеността на сградата е приета по приращение. Площта на сградата съгласно КККР е 173.00 кв.м.
Е/ Басейн голям със ЗП 2040 кв.м. с изградена частично само стоманобетоновата конструкция, Басейн малък със ЗП 138 кв.м. с изградена частично само стоманобетоновата конструкция.

НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА – 581 440.00 лв. /петстотин осемдесет и една хиляди четиристотин и четиридесет лева и нула стотинки/.

Недвижимият имот, обект на Публична Продан не представлява облагаема доставка по смисъла на ЗДДС, върху цената на имота не се дължи ДДС.

На 30.05.2024 г. от 09:00 ч. в сградата на СРС в гр.София, бул.”Цар Борис III” № 54 се отварят наддавателните предложения, постъпили по време на проданта, съставя се протокол и се обявява купувач по реда на ГПК.

ДВОРНО МЯСТО, находящ се в гр. София, ж.к. Гърдова глава, при начална цена от 1 219 017.60 лв. без ДДС.

26 Април 2024г.

Публична продан, която започва от 29.04.2024г. г. и завършва на 29.05.2024 г., върху следния недвижим имот, собственост на Гео пет-М /АД/, а именно:

ДВОРНО МЯСТО от 2677 кв.м. /две хиляди шестстотин седемдесет и седем/ кв.м. по нотариалния акт , а по скица- 2780 кв.м /две хиляди седемстотин и осемдесет/ кв.м., находящо се в гр.София, ж.к.Гърдова глава, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII – 241, 318 а /седми отреден за двеста четиридесет и първи и триста и осемнадесети–а/, от кв. 186 а/ сто осемдесет и шест – а/ по плана на гр.София, ж.к. Гърдова глава, при съседи от две страни улици и урегулирани поземлени имоти V – 982 и IX – 982 и VI – 984, който имот по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1935.2111 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и пет, точка, две хиляди сто и единадесет) с площ от 2765 /две хиляди седемстотин шестдесет и пет/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване/ ниско застрояване /до 10м./. Стар идентификатор: 68134.1935.1277, 68134.1935.1281, 68134.1935.1349. При съседи: поземлени имоти с идентификатори: 68134.1935.2112, 68134.1935.2118, 68134.1935.1350, 68134.1935.2113, 68134.1935.1352, 68134.1935.982, 68134.1935.1347, 68134.1935.1099. Адрес на поземления имот: гр. София, район Витоша. Заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения, в т.ч. бъдещо строителство.


НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА – 1 219 017.60 /един милион двеста и деветнадесет хиляди и седемнадесет лева и шестдесет стотинки/ без ДДС.

Недвижимият имот, обект на Публична Продан представлява облагаема доставка по смисъла на ЗДДС, върху цената на имота се дължи ДДС.


На 30.05.2024 г. от 09:00 ч. в сградата на СРС в гр.София, бул.”Цар Борис III” № 54 се отварят наддавателните предложения, постъпили по време на проданта, съставя се протокол и се обявява купувач по реда на ГПК.