EN

Продажби

ГАРАЖ 2, находящ се в гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 603, при начална цена от 25 488.00 лв.

20 Февруари 2024г.

Публична продан, която започва от 21.02.2024 г. и завършва на 21.03.2024 г., върху следния недвижим имот, собственост на Йосиф Мохамед Мохамед - ипотекарен длъжник, а именно:

ГАРАЖ №2 (две) в степен на завършеност "груб строеж”, представляващо САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 68134.4090.35.1.106 (шест осем едно три четири точка четири нула девет нула точка три пет точка едно точка едно нула шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, Столична община, Район "Младост", жк "Младост 4”, в новоизградена ЖИЛИЩНА СГРАДА НА СЕДЕМ / ДЕВЕТ ЕТАЖА, ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА НА ПЕТ ЕТАЖА С ФУНКЦИОНАЛНА ТРИЕТАЖНА ВРЪЗКА И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ с идентификатор № 1 (едно), на първо подземно ниво. на кота -0.65м. (минус нула цяло и шестдесет и пет стотни метра), с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, с площ от 22.50 кв.метра (двадесет и две цяло и петдесет стотни квадратни метра), при граници: на същия етаж - обект с идентификатор 68134.4090.35.1.105 (шест осем едно три четири точка четири нула девет нула точка три пет точка едно точка едно нула пет), 68134.4090.35.1.104 (шест осем едно три четири точка четири нула девет нула точка три пет точка едно точка едно нула четири), под обекта-обект с идентификатор 68134.4090.35.1.102 (шест осем едно три четири точка четири нула девет нула точка три пет точка едно точка едно нула две), над обекта- 68134.4090.35.1.1 (шест осем едно три четири точка четири нула девет нула точка три пет точка едно точка едно) и 68134.4090.35.1.2 (шест осем едно три четири точка четири нула девет нула точка три пет точка едно точка две) и при граници съгласно архитектурен проект: от две страни-подземна улица, гараж №3 (три), гараж 1 (едно), ЗАЕДНО с 3.448% (три цяло и четиристотин четиридесет и осем хилядни върху сто) идеални части от общите части на подземната част на сградата, равняващи се на 23.85 (двадесет и три цяло и осемдесет и пет стотни) кв.метра, ЗАЕДНО с 0.529% (нула цяло петстотин и двадесет и девет хилядни върху сто) идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ c идентификатор 88134.4090.35 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, нула, точка, три, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-15/06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ по скица от 2 052 /две хиляди и петдесет и два квадратни метра, с начин на трайно ползване-високо застрояване (над 15 метра), при граници /съседи/, съгласно схема: поземлени имоти с номера: 68134.4090.384 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, нула, точка, три, осем, четири/, 68134.4090.34 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, нула, точка, три, четири/, 68134.4090.488 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, нула, точка, четири, осем, осем/, 68134.4090.36 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, нула, точка, три, шест/, 68134.4090.1341 /шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, девет, нула, точка, едно, три, четири, едно/, който имот е със стар идентификатор 1507 /хиляда петстотин и седем/ и съставлява парцел II /втори/ от квартал 39 /тридесет и девет/ по действащия устройствен план на град София, местността ,,Младост 4 /четири/", ж.г. "Камбаните", при граници по предходен нотариален акт: улица, УПИ I /първи/, отреден за ЖС и озеленяване, УПИ III /трети/, отреден за жилищно строителство, УПИ IV – 1508 /четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда петстотин и осем/, отреден за КОО, УПИ V /пети/, отреден за КОО.

НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА – 25 488.00 лв. /двадесет и пет хиляди четиристотин осемдесет и осем лева и нула стотинки/.

На 22.03.2024 г. от 09:00 ч. в сградата на СРС в гр.София, бул.”Цар Борис III” № 54 се отварят наддавателните предложения, постъпили по време на проданта, съставя се протокол и се обявява купувач по реда на ГПК.

АПАРТАМЕНТ 7, находящ се в гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 603, вх. Б, ет.3, при начална цена от 96 208.00 лв.

20 Февруари 2024г.

Публична продан, която започва от 21.02.2024 г. и завършва на 21.03.2024 г., върху следния недвижим имот, собственост на Терънс Дейвид Бартлет - ипотекарен длъжник, а именно:

Самостоятелен обект, изграден в степен на завършеност „груб строеж”, находящ се в построената съгласно одобрен архитектурен проект от 04.05.2007 г. и издадено Разрешение за строеж № 91/24.01.2007 г. „Жилищна и офис сграда”, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.4090.35 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири.четири хиляди и деветдесет.тридесет и пет), одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри със Заповед РД- 18-15/06.03.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот град София, район Младост, ж.к. Младост IV с площ от 2052 (две хиляди и петдесет и два) кв.м., трайно предназначение на териротията - урбанизирана, за друг вид застрояване, урегулиран поземлен имот II-1507 (втори за имот планоснимачен номер хиляда петстотин и седми), квартал №39 (тридесет и девети), по плана на град София, местността ,,Младост-4 (четири)", ж.г."Камбаните", при съседи с посочени идентификатори 68134.4090.384; 68134.4090.34; 68134.4090.488; 68134.4090.36; 68134.4090.38, и съседи по нотариален акт: улица УПИ I, отреден за ЖС и озеленяване; УПИ III, отреден за ЖС; УПИ IV-1508 и УПИ V, отреден за КОО, а именно: Апартамент № 7 (седем), ВХОД „Б” на III ( трети) етаж от жилищна сграда , на кота +7,90 ( плюс седем цяло и деветдесет стотни) метра, състоящ се от предверие, дневна, кухненски бокс с трапезария, коридор килер, баня с тоалетна, спалня и балкон, със застроена площ от 44,20 (четиридесет и четири цяло и двадесет стотни) квадратни метра, при съседи: ателие №6 (шест) , вход „Б”, апартамент № 9 (девет) вход „А” , двор, апартамент № 8 (осем) вход „Б” , коридор на сграда , заедно с прилежащото му складово помещение № 31 (тридесет и едно) , в сутерена , на кота – 3,65 ( минус три цяло и шестдесет и пет стотни) метра, със застроена площ от 4,80 ( четири цяло и осемдесет стотни) квадратни метра, при съседи: складово помещение № 34 (тридесет и четири) , складово помещение № 32 (тридесет и две) , коридор , складово помещение № 30 (тридесет) , заедно с 1,580% (едно цяло петрсторин и осемдесет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, равняваши се на 12,32 (дванадесет цяло и тридесет и две стотни) кв.м. и с 0,645% ( нула цяло шестотин четиридесет и пет хилядни върху сто) идеални части от правото на строеж върху мястото. Съгласно схема № 15-1093933-13.10.2023 г. представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4090.35.1.34 (шест осем едно три четири точка четири нула девет нула точка три пет точка едно точка три четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-15/06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри: няма данни за изменение, с адрес на имота: гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 4“, вх.Б, ет.3, ап.7. Самостоятелният обект се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 68134.4090.35.1 (шест осем едно три четири точка четири нула девет нула точка три пет точка едно), предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4090.35 (шест осем едно три четири точка четири нула девет нула точка три пет). Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: 44.20 кв.м, прилежащи части: скл.помещение № 31 с площ 4.80 кв.м. и 1.580% ид. ч. от общ.ч. на сгр, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 68134.4090.35.1.35, 68134.4090.35.1.9,68134.4090.35.1.33, Под обекта: 68134.4090.35.1.31, Над обекта: 68134.4090.35.1.41.

НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА – 96 208.00 лв. /деветдесет и шест хиляди двеста и осем лева и нула стотинки/.

На 22.03.2024 г. от 09:00 ч. в сградата на СРС в гр.София, бул.”Цар Борис III” № 54 се отварят наддавателните предложения, постъпили по време на проданта, съставя се протокол и се обявява купувач по реда на ГПК.

ОФИС 14, находящ се в гр. София, ж.к. Лагера, бл. 57, вх. Г, ет.1, при начална цена от 162 208.80 лв.

19 Февруари 2024г.

Публична продан, която започва от 21.02.2024 г. и завършва на 21.03.2024 г., върху следния недвижим имот, собственост на МИВ КЪНСТРАКШЪН /АД/, а именно:

Недвижим имот, находящ се в масивна жилищна сграда с офиси и подземни гаражи, състояща се от сутерен, партер, четири жилищни етажа и терасовиден етаж, въведена в експлоатация съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация № 398/05.04.2012г. издадено от „Дирекция общински строителен контрол” към Столична община, с административен адрес: гр. София, жк «Лагера», бл.57 с четири входа: А, Б, В и Г със ЗП /застроена площ/ на сградата от 928 кв.м. и със ЗП /застроена площ/ на подземните гаражи 880 кв.м., построена върху Урегулиран поземлен имот /УПИ/ - І, кв. 59, местност „Лагера” по плана на гр. София, целият с площ по нотариален акт от 3095 /три хиляди и деветдесет и пет/ кв.м., а по скица с площ от 3053 /три хиляди и петдесет и три/ кв.м, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи) – за ЖС, подз. гараж, траф. и КОО, от кв. 59 (петдесет и девет), при граници на поземления имот: улица „Евстати Пелагонийски”, улица „Троянски проход” и вътрешно – квартални улици, а именно: ОФИС №14 (четиринадесет), разположен на партерния етаж, на кота 0,00 (нула) метра, в гореописаната жилищна сграда, със застроена площ от 61,38 (шестдесет и едно цяло и тридесет и осем стотни) кв. метра, състоящ се от работно помещение, склад и баня с тоалетна, при съседи: гараж №35 (тридесет и пет), офис №13 (тринадесет), двор, двор, офис №1 (едно) и гараж №34 (тридесет и четири), заедно със съответните идеални части от общите части на сградата. Съгласно схема № 15-1095319-13.10.2023 г. представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.201.57.1.79 (шест, едно, три, четири, точка, две, нула, едно, точка, пет, седем, точка, едно, точка, седем, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-50/20.06.2016 г., последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект: няма данни за изменение, с адрес на имота: гр. София, район Красно село, бл.57, вх.Г, ет.1, обект оф.14. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 68134.201.57.1 (шест, едно, три, четири, точка, две, нула, едно, точка, пет, седем, точка, едно), предназначение: Жилищна сграда – многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.201.57 (шест, едно, три, четири, точка, две, нула, едно, точка, пет, седем). Предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 61.38 кв.м, прилежащи части: % ид.ч. от общ. ч., Ниво:1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 68134.201.57.1.78, 68134.201.57.1.82, 68134.201.57.1.81, 68134.201.57.1.80, Под обекта: няма, Над обекта: 68134.201.57.1.46, 68134.201.57.1.45, 68134.201.57.1.47. Стар идентификатор: няма.
*ЗАБЕЛЕЖКА: Към деня на извършения опис горепосочения недвижим имот е обединен със съседния неедвижим имот, представляващ Офис № 1 (едно), собственост на "МИВ КЪНСТРАКШЪН" АД, с идентификатор 68134.201.57.1.80 (шест, едно, три, четири, точка, две, нула, едно, точка, пет, седем, точка, едно, точка, осем, едно), като липсва преградната стена между тях.

НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА – 162 208.80 лв. /сто шестдесет и две хиляди двеста и осем лева и осемдесет стотинки/.
Недвижимият имот, обект на Публична Продан не представлява облагаема доставка по смисъла на ЗДДС, върху цената на имота не се дължи ДДС.

На 22.03.2024 г. от 09:00 ч. в сградата на СРС в гр.София, бул.”Цар Борис III” № 54 се отварят наддавателните предложения, постъпили по време на проданта, съставя се протокол и се обявява купувач по реда на ГПК.

АПАРТАМЕНТ 21, находящ се в гр. София, ж.к. Лагера, бл. 57, вх. Г, ет.6, при начална цена от 407 080.80 лв.

19 Февруари 2024г.

Публична продан, която започва от 21.02.2024 г. и завършва на 21.03.2024 г., върху следния недвижим имот, собственост на МИВ КЪНСТРАКШЪН /АД/, а именно:

Недвижим имот, находящ се в масивна жилищна сграда с офиси и подземни гаражи, състояща се от сутерен, партер, четири жилищни етажа и терасовиден етаж, въведена в експлоатация съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация № 398/05.04.2012г. издадено от „Дирекция общински строителен контрол” към Столична община, с административен адрес: гр. София, жк «Лагера», бл.57 с четири входа: А, Б, В и Г със ЗП /застроена площ/ на сградата от 928 кв.м. и със ЗП /застроена площ/ на подземните гаражи 880 кв.м., построена върху Урегулиран поземлен имот /УПИ/ - І, кв. 59, местност „Лагера” по плана на гр. София, целият с площ по нотариален акт от 3095 /три хиляди и деветдесет и пет/ кв.м., а по скица с площ от 3053 /три хиляди и петдесет и три/ кв.м, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи) – за ЖС, подз. гараж, траф. и КОО, от кв. 59 (петдесет и девет), при граници на поземления имот: улица „Евстати Пелагонийски”, улица „Троянски проход” и вътрешно – квартални улици, а именно: АПАРТАМЕНТ №21 (двадесет и едно), разположен на терасовидния етаж, на кота +14,25 (плюс четиринадесет цяло и двадесет и пет стотни) метра, във вход "Г" на гореописаната жилищна сграда, със застроена площ от 125,88 (сто двадесет и пет цяло и осемдесет и осем стотни) кв. метра, състоящ се от дневна, кухненски бокс с трапезария, две спални, баня с тоалетна, коридор и две тераси, при съседи: апартамент №14 (четиринадесет) от вход „В”, двор, апартамент №22 (двадесет и два), коридор, асансьорна шахта, стълбище, двор и двор към улица „Евстати Пелагонийски”, заедно с МАЗЕ №63 (шестдесет и три), разположено на сутеренния етаж, във вход "Г" на сградата, на кота -3,20 (минус три цяло и двадесет стотни) метра, с площ от 3,82 (три цяло и осемдесет и две стотни) кв. метра, при съседи: подземен гараж № 22 (двадесет и две), мазе №64 (шестдесет и четири) на апартамент №22 (двадесет и две), коридор и мазе №62 (шестдесет и две) на апартамент №20 (двадесет), заедно със съответните идеални части от общите части на сградата. Съгласно схема № 15-1095310-13.10.2023 г. представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.201.57.1.63 (шест, едно, три, четири, точка, две, нула, едно, точка, пет, седем, точка, едно, точка, шест, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-50/20.06.2016 г., последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект: няма данни за изменение, с адрес на имота: гр. София, район Красно село, бл.57, вх.Г, ет.6, ап.21. Самостоятелният обект се намира на етаж 6 в сграда с идентификатор 68134.201.57.1 (шест, едно, три, четири, точка, две, нула, едно, точка, пет, седем, точка, едно), предназначение: Жилищна сграда – многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.201.57 (шест, едно, три, четири, точка, две, нула, едно, точка, пет, седем). Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 125.88 кв.м, прилежащи части: мазе63-3.82 кв.м., % ид.ч. от общ. ч., Ниво:1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 68134.201.57.1.64, 68134.201.57.1.42; Под обекта: 68134.201.57.1.59, 68134.201.57.1.58; Над обекта: няма. Стар идентификатор: няма.

НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА – 407 080.80 лв. /четиристотин и седем хиляди и осемдесет лева и осемдесет стотинки/.
Недвижимият имот, обект на Публична Продан не представлява облагаема доставка по смисъла на ЗДДС, върху цената на имота не се дължи ДДС.

На 22.03.2024 г. от 09:00 ч. в сградата на СРС в гр.София, бул.”Цар Борис III” № 54 се отварят наддавателните предложения, постъпили по време на проданта, съставя се протокол и се обявява купувач по реда на ГПК.

ОФИС 7, находящ се в гр. София, ж.к. Лагера, бл. 57, вх. Б, ет.1, при начална цена от 79 560.00 лв.

19 Февруари 2024г.

Публична продан, която започва от 21.02.2024 г. и завършва на 21.03.2024 г., върху следния недвижим имот, собственост на МИВ КЪНСТРАКШЪН /АД/, а именно:

Недвижим имот, находящ се в масивна жилищна сграда с офиси и подземни гаражи, състояща се от сутерен, партер, четири жилищни етажа и терасовиден етаж, въведена в експлоатация съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация № 398/05.04.2012г. издадено от „Дирекция общински строителен контрол” към Столична община, с административен адрес: гр. София, жк «Лагера», бл.57 с четири входа: А, Б, В и Г със ЗП /застроена площ/ на сградата от 928 кв.м. и със ЗП /застроена площ/ на подземните гаражи 880 кв.м., построена върху Урегулиран поземлен имот /УПИ/ - І, кв. 59, местност „Лагера” по плана на гр. София, целият с площ по нотариален акт от 3095 /три хиляди и деветдесет и пет/ кв.м., а по скица с площ от 3053 /три хиляди и петдесет и три/ кв.м, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи) – за ЖС, подз. гараж, траф. и КОО, от кв. 59 (петдесет и девет), при граници на поземления имот: улица „Евстати Пелагонийски”, улица „Троянски проход” и вътрешно – квартални улици, а именно: ОФИС №7 (седем), разположен на партерния етаж, на кота 0,00 (нула) метра, в гореописаната жилищна сграда, със застроена площ от 30,10 (тридесет цяло и десет стотни) кв. метра, състоящ се от работно помещение и тоалетна, при съседи: коридор, офис №6 (шест), двор, офис №8 /осем/ и гараж №39 (тридесет и девет), заедно със съответните идеални части от общите части на сградата. Съгласно схема № 15-1095314-13.10.2023 г. представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.201.57.1.72 (шест, едно, три, четири, точка, две, нула, едно, точка, пет, седем, точка, едно, точка, седем, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-50/20.06.2016 г., последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект: няма данни за изменение, с адрес на имота: гр. София, район Красно село, бл.57, вх.Б, ет.1, обект оф.7. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 68134.201.57.1 (шест, едно, три, четири, точка, две, нула, едно, точка, пет, седем, точка, едно), предназначение: Жилищна сграда – многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.201.57 (шест, едно, три, четири, точка, две, нула, едно, точка, пет, седем). Предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 30.10 кв.м, прилежащи части: % ид.ч. от общ. ч., Ниво:1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 68134.201.57.1.73, 68134.201.57.1.71, 68134.201.57.1.86, 68134.201.57.1.85; Под обекта: 68134.201.57.1.117; Над обекта: 68134.201.57.1.17. Стар идентификатор: няма.

НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА – 79 560.00 лв. /седемдесет и девет хиляди петстотин и шестдесет лева и нула стотинки/.
Недвижимият имот, обект на Публична Продан не представлява облагаема доставка по смисъла на ЗДДС, върху цената на имота не се дължи ДДС.

На 22.03.2024 г. от 09:00 ч. в сградата на СРС в гр.София, бул.”Цар Борис III” № 54 се отварят наддавателните предложения, постъпили по време на проданта, съставя се протокол и се обявява купувач по реда на ГПК.

ОФИС 1, находящ се в гр. София, ж.к. Лагера, бл. 57, вх. Г, ет.1, при начална цена от 101 786.40 лв.

19 Февруари 2024г.

Публична продан, която започва от 21.02.2024 г. и завършва на 21.03.2024 г., върху следния недвижим имот, собственост на МИВ КЪНСТРАКШЪН /АД/, а именно:

Недвижим имот, находящ се в масивна жилищна сграда с офиси и подземни гаражи, състояща се от сутерен, партер, четири жилищни етажа и терасовиден етаж, въведена в експлоатация съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация № 398/05.04.2012г. издадено от „Дирекция общински строителен контрол” към Столична община, с административен адрес: гр. София, жк «Лагера», бл.57 с четири входа: А, Б, В и Г със ЗП /застроена площ/ на сградата от 928 кв.м. и със ЗП /застроена площ/ на подземните гаражи 880 кв.м., построена върху Урегулиран поземлен имот /УПИ/ - І, кв. 59, местност „Лагера” по плана на гр. София, целият с площ по нотариален акт от 3095 /три хиляди и деветдесет и пет/ кв.м., а по скица с площ от 3053 /три хиляди и петдесет и три/ кв.м, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи) – за ЖС, подз. гараж, траф. и КОО, от кв. 59 (петдесет и девет), при граници на поземления имот: улица „Евстати Пелагонийски”, улица „Троянски проход” и вътрешно – квартални улици, а именно: ОФИС №1 (едно), разположен на партерния етаж, на кота 0,00 (нула) метра, в гореописаната жилищна сграда, със застроена площ от 38,52 (тридесет и осем цяло и петдесет и две стотни) кв. метра, състоящ се от работно помещение и тоалетна, при съседи: гараж №34 (тридесет и четири), офис № 14 (четиринадесет), двор и двор към улица „Евстати Пелагонийски”, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата. Съгласно схема № 15-1095325-13.10.2023 г. представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.201.57.1.80 (шест, едно, три, четири, точка, две, нула, едно, точка, пет, седем, точка, едно, точка, осем, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-50/20.06.2016 г., последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект: няма данни за изменение, с адрес на имота: гр. София, район Красно село, бл.57, вх.Г, ет.1, обект оф.1. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 68134.201.57.1 (шест, едно, три, четири, точка, две, нула, едно, точка, пет, седем, точка, едно), предназначение: Жилищна сграда – многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.201.57 (шест, едно, три, четири, точка, две, нула, едно, точка, пет, седем). Предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 38.52 кв.м, прилежащи части: % ид.ч. от общ. ч., Ниво:1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 68134.201.57.1.79, 68134.201.57.1.81; Под обекта: няма, Над обекта: 68134.201.57.1.47. Стар идентификатор: няма.
*ЗАБЕЛЕЖКА: Към деня на извършения опис горепосочения недвижим имот е обединен със съседния недвижим имот, представляващ Офис № 14 (четиринадесет), собственост на "МИВ КЪНСТРАКШЪН" АД, с идентификатор 68134.201.57.1.79 (шест, едно, три, четири, точка, две, нула, едно, точка, пет, седем, точка, едно, точка, седем, девет), като липсва преградната стена между тях.

НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА – 101 786.40 лв. /сто и една хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/.
Недвижимият имот, обект на Публична Продан не представлява облагаема доставка по смисъла на ЗДДС, върху цената на имота не се дължи ДДС.

На 22.03.2024 г. от 09:00 ч. в сградата на СРС в гр.София, бул.”Цар Борис III” № 54 се отварят наддавателните предложения, постъпили по време на проданта, съставя се протокол и се обявява купувач по реда на ГПК.

АПАРТАМЕНТ 20, находящ се в гр. София, ж.к. Лагера, бл. 57, вх. Г, ет.5, при начална цена от 345 981.60 лв.

19 Февруари 2024г.

Публична продан, която започва от 21.02.2024 г. г. и завършва на 21.03.2024 г., върху следния недвижим имот, собственост на МИВ КЪНСТРАКШЪН /АД/, а именно:

Недвижим имот, находящ се в масивна жилищна сграда с офиси и подземни гаражи, състояща се от сутерен, партер, четири жилищни етажа и терасовиден етаж, въведена в експлоатация съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация № 398/05.04.2012г. издадено от „Дирекция общински строителен контрол” към Столична община, с административен адрес: гр. София, жк «Лагера», бл.57 с четири входа: А, Б, В и Г със ЗП /застроена площ/ на сградата от 928 кв.м. и със ЗП /застроена площ/ на подземните гаражи 880 кв.м., построена върху Урегулиран поземлен имот /УПИ/ - І, кв. 59, местност „Лагера” по плана на гр. София, целият с площ по нотариален акт от 3095 /три хиляди и деветдесет и пет/ кв.м., а по скица с площ от 3053 /три хиляди и петдесет и три/ кв.м, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І (първи) – за ЖС, подз. гараж, траф. и КОО, от кв. 59 (петдесет и девет), при граници на поземления имот: улица „Евстати Пелагонийски”, улица „Троянски проход” и вътрешно – квартални улици, а именно: АПАРТАМЕНТ №20 (двадесет), разположен на IV (четвъртия) надпартерен етаж, на кота +11,40 (плюс единадесет цяло и четиридесет стотни) метра, във вход "Г" на гореописаната жилищна сграда, със застроена площ от 106,24 (сто и шест цяло и двадесет и четири стотни) кв. метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, тоалетна, дрешник, антре, коридор и два балкона, при съседи: двор, стълбище, коридор, апартамент №19 (деветнадесет), двор и двор към улица „Евстати Пелагонийски”, заедно с МАЗЕ №62 (шестдесет и две), разположено на сутеренния етаж, във вход "Г" на сградата, на кота -3,20 (минус три цяло и двадесет стотни) метра, с площ от 3,67 (три цяло и шестдесет и седем стотни) кв. метра, при съседи: подземен гараж № 22 (двадесет и две), мазе №63 (шестдесет и три) на апартамент №21 (двадесет и едно), коридор и коридор, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата. Съгласно схема № 15-1095308-13.10.2023 г. представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.201.57.1.62 (шест, едно, три, четири, точка, две, нула, едно, точка, пет, седем, точка, едно, точка, шест, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-50/20.06.2016 г., последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект: няма данни за изменение, с адрес на имота: гр. София, район Красно село, бл.57, вх.Г, ет.5, ап.20. Самостоятелният обект се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 68134.201.57.1 (шест, едно, три, четири, точка, две, нула, едно, точка, пет, седем, точка, едно), предназначение: Жилищна сграда – многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.201.57 (шест, едно, три, четири, точка, две, нула, едно, точка, пет, седем). Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 106.24 кв.м, прилежащи части: мазе62-3.67 кв.м., % ид.ч. от общ. ч., Ниво:1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 68134.201.57.1.61; Под обекта: 68134.201.57.1.57; Над обекта: 68134.201.57.1.65, 68134.201.57.1.66. Стар идентификатор: няма.

НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА – 345 981.60 лв. /триста четиридесет и пет хиляди деветстотин осемдесет и един лева и шестдесет стотинки/.
Недвижимият имот, обект на Публична Продан не представлява облагаема доставка по смисъла на ЗДДС, върху цената на имота не се дължи ДДС.

На 22.03.2024 г. от 09:00 ч. в сградата на СРС в гр.София, бул.”Цар Борис III” № 54 се отварят наддавателните предложения, постъпили по време на проданта, съставя се протокол и се обявява купувач по реда на ГПК.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Кокаляне, местност "Старата юзина", при начална цена от 618 912.00 лв.

19 Февруари 2024г.

Публична продан, която започва от 21.02.2024г. г. и завършва на 21.03.2024 г., върху следния недвижим имот, собственост на "ПИРИНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ" АД а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с планоснимачен номер №20 /двадесет/, бивш имот с номер 000037 /тридесет и седем/, находящ се в град София, район „Панчарево“, село Кокаляне, местност „Старата юзина“, а съгласно скица с площ от 9 955 /девет хиляди деветстотин петдесет и пет/ квадратни метра, съгласно документ за собственост нанесен на кадастрален лист № Г – 14-7 –А/ буква „Г“ тире четиринадесет тире седем тире буква „А“/ по кадастрален план на село Кокаляне, местност „Старата юзина“ , при съседи по доказателствен документ за собственост: от две страни р.Искър, шосе София- Самоков, черен път за старата юзина, който имот съгласно скица № Ф 15156/06.08.2009г., издадена от Общинска служба „Земеделие и гори“ – Панчарево, съставлява поземлен имот № 000037 /нула, нула, нула, нула, три ,седем/ с площ от 9 955 девет хиляди деветстотин петдесет и пет/ квадратни метра, с ЕКАТТЕ 37914, местност „Искър“, при граници: имот № 000096- широколистна гора на „ПИРИНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ № АД и имот № 000036- гранична река на МООС, заедно с построените въз основа на Разрешение за строеж върху гореописания имот обекти, а именно:
А/Дискотека със застроена площ от 505,36 (петстотин и пет цяло и тридесет и шест стотни) квадратни метра и разгъната застроена площ от 1103,36 (хиляда сто и три цяло и тридесет и шест стотни) квадратни метра;
*Забележка: Съгласно РАБОТЕН ПРОЕКТ – Заснемане за узаконяване, първия етаж на сградата е със застроена площ 505.36 кв.м., а вторията е със застроена площ от 43.00 кв.м. и открита тераса – покрив със застроена площ от 555.00 кв.м. За сградата не са предоставени документи за собственост или строителни книжа, доказващи законосъобразно построяване. Собствеността на сградата е приета по приращение. Площта на сградата съгласно КККР е 526.00 кв.м.

Б/Бирария „Замъка“ със застроена площ от 300,00 /триста/ квадратни метра и разгъната застроена площ от 600,00 /шестстотин / квадратни метра;
*Забележка: За сградата не са предоставени документи за собственост или строителни книжа, доказващи законосъобразно построяване. Собствеността на сградата е приета по приращение. Площта на сградата съгласно КККР е 284.00 кв.м.
С/Съблекалня №1 /едно/ със застроена площ от 193,00 (сто деветдесет и три) кв.метра и разгъната застроена площ от 193,00 (сто деветдесет и три) кв.метра;
*Забележка: За сградата не са предоставени документи за собственост или строителни книжа, доказващи законосъобразно построяване. Собствеността на сградата е приета по приращение. Площта на сградата съгласно КККР е 135.00 кв.м.
Д/Съблекалня №2 /две/, със застроена площ от 171,00 (сто седемдесет и едно) кв.метраи разгъната застроена площ 171,00 (сто седемдесет и едно) кв.метра , заедно с всички подземни и надземни съоръжения, за които има издадено Разрешение за строеж на „Водно развлекателен център- плаж „Бъбрека“ № 092 от 17.07.2001г,
*Забележка: За сградата не са предоставени документи за собственост или строителни книжа, доказващи законосъобразно построяване. Собствеността на сградата е приета по приращение. Площта на сградата съгласно КККР е 173.00 кв.м.
Е/ Басейн голям със ЗП 2040 кв.м. с изградена частично само стоманобетоновата конструкция, Басейн малък със ЗП 138 кв.м. с изградена частично само стоманобетоновата конструкция.

НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА – 618 912.00 лв. /шестстотин и осемнадесет хиляди деветстотин и дванадесет лева и нула стотинки/.

Недвижимият имот, обект на Публична Продан не представлява облагаема доставка по смисъла на ЗДДС, върху цената на имота не се дължи ДДС.

На 22.03.2024 г. от 09:00 ч. в сградата на СРС в гр.София, бул.”Цар Борис III” № 54 се отварят наддавателните предложения, постъпили по време на проданта, съставя се протокол и се обявява купувач по реда на ГПК.

ДВОРНО МЯСТО, находящ се в гр. София, ж.к. Гърдова глава, при начална цена от 1 219 017.60 лв. без ДДС.

19 Февруари 2024г.

Публична продан, която започва от 21.02.2024г. г. и завършва на 21.03.2024 г., върху следния недвижим имот, собственост на Гео пет-М /АД/, а именно:

ДВОРНО МЯСТО от 2677 кв.м. /две хиляди шестстотин седемдесет и седем/ кв.м. по нотариалния акт , а по скица- 2780 кв.м /две хиляди седемстотин и осемдесет/ кв.м., находящо се в гр.София, ж.к.Гърдова глава, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII – 241, 318 а /седми отреден за двеста четиридесет и първи и триста и осемнадесети–а/, от кв. 186 а/ сто осемдесет и шест – а/ по плана на гр.София, ж.к. Гърдова глава, при съседи от две страни улици и урегулирани поземлени имоти V – 982 и IX – 982 и VI – 984, който имот по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1935.2111 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и пет, точка, две хиляди сто и единадесет) с площ от 2765 /две хиляди седемстотин шестдесет и пет/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване/ ниско застрояване /до 10м./. Стар идентификатор: 68134.1935.1277, 68134.1935.1281, 68134.1935.1349. При съседи: поземлени имоти с идентификатори: 68134.1935.2112, 68134.1935.2118, 68134.1935.1350, 68134.1935.2113, 68134.1935.1352, 68134.1935.982, 68134.1935.1347, 68134.1935.1099. Адрес на поземления имот: гр. София, район Витоша. Заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения, в т.ч. бъдещо строителство.


НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА – 1 219 017.60 /един милион двеста и деветнадесет хиляди и седемнадесет лева и шестдесет стотинки/ без ДДС.

Недвижимият имот, обект на Публична Продан представлява облагаема доставка по смисъла на ЗДДС, върху цената на имота се дължи ДДС.


На 22.03.2024 г. от 09:00 ч. в сградата на СРС в гр.София, бул.”Цар Борис III” № 54 се отварят наддавателните предложения, постъпили по време на проданта, съставя се протокол и се обявява купувач по реда на ГПК.

АПАРТАМЕНТ № 207, находящ се в гр.София, ж.к. Младост 1, бл.50, вх.9, ет.8, при начална цена от 220 552.00 лв.

24 Януари 2024г.

Публична продан, която започва от 26.01.2024 г. и завършва на 26.02.2024 г., върху следния ДЕЛБЕН НЕДВИЖИМ ИМОТ, съсобственост на съделителите Илиян Атанасов Атанасов и Юлий Христов Иванов, а именно:
АПАРТАМЕНТ № 207 (двеста и седем), находящ се в гр. София, Столична община, район „Младост", в жилищна сграда - блок номер 50 (петдесет), вход И (буква "И"), отразен в кадастралната схема като вход 9 (девет), етаж 8 (осми), представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда, заснет с идентификатор 68134.4082.6298.1.207 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и осемдесет и две, точка, шест хиляди двеста деветдесет и осем, точка, едно, точка, двеста и седем), по КККР на град София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед РД-18-15/06.03.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, находящ се в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4082.6298 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и осемдесет и две, точка, шест хиляди двеста деветдесет и осем), с предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент, брой нива на обекта - 1 (едно), стар идентификатор - 68134.4082.786.1.207 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и осемдесет и две, точка, седемстотин осемдесет и шест, точка, едно, точка, двеста и седем), състоящ се от: две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, с площ от 87,86 кв.м. (осемдесет и седем цяло осемдесет и шест стотни квадратни метра), с обща кубатура от 319,69 куб. м. (триста и деветнадесет цяло и шестдесет и девет стотни кубични метра), при съседи, съгласно доказателствения документ за собственост изток - държавен апартамент 206 (двеста в шест), запад - празно място, север - празно място, юг - празно място, и при съседни самостоятелни обекти в сградата съгласно представената кадастрална схема: на същия етаж - 68134.4082.6298.1.206 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и осемдесет и две, точка, шест хиляди двеста деветдесет и осем, точка, едно, точка, двеста и шест), под обекта - 68134.4082.6298.1.204 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди и осемдесет и две, точка, шест хиляди двеста деветдесет и осем, точка, едно, точка, двеста и четири), над обекта - няма, ведно с МАЗЕ № 18 (осемнадесет), с квадратура по документа за собственост от 4,10 кв.м. (четири цяло и десет стотин квадратни метра), при граници, съгласно доказателствения документ за собственост: изток - разделна стена, запад - коридор, север - мазе, юг - мазе, заедно с 0.567 % (нула цяло петстотин шестдесет и седем хилядяи върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, представляващо комплексно жилищно строителство по плана на гр. София.

НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА – 220 552.00 лв. /двеста и двадесет хиляди петстотин петдесет и два лева и нула стотинки/

МАГАЗИН №2 В, находящ се в гр.София, кв.Горна баня, ул."Христо Стефчов" №12, при начална цена от 120 024.00 лв. без ДДС

24 Януари 2024г.

Публична продан, която започва от 26.01.2024 г. и завършва на 26.02.2024 г., върху следния недвижим имот, собственост на "Прострой ВМ" ЕООД, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, а именно: МАГАЗИН №2 В (две, буква „В“) с идентификатор 68134.4331.1302.1.34 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две, точка, едно, три четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.София, одобрени със Заповед №РД-18-74, изд. на 20.10.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение: „За търговска дейност“ находящ се в град София, Столична община, район „Овча купел“ , квартал „Горна баня“ , на две нива, на I /първи/ партерен етаж и на сутеренен етаж в жилищната сграда на улица „Христо Стефчов“ №12 /дванадесет/ (на етаж „-1 /минус едно/“ в сграда №1 /едно/ съгласно схема на самостоятелен обект в сграда №17979, изд. на 22.03.2013г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър, гр.София, презаверена на 20.05.2014г.), който магазин е със застроена площ от 92.12 /деветдесет и две цяло и дванадесет стотни/ квадратни метра и има следното разпределение: сутеренен етаж, с площ от 66.42 /шестдесет и шест цяло и четиридесет и две стотни/ квадратни метра, състоящ се от : три обслужващи помещения, склад и две тоалетни,, при граници съгласно одобрен архитектурен проект : от две страни – двор, мазе №6 (шест), коридор, асансьорна шахта и магазин №2 А (две, буква „А“), и при граници съгласно схема на самостоятелен обект в сграда: на същия етаж- самостоятелен обект с идентификатор 68134.4331.1302.1.32 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две, точка, едно, три две), над обекта- самостоятелен обект с идентификатор 68134.4331.1302.1.32 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две, точка, едно, три две) и самостоятелен обект с идентификатор 68134.4331.1302.1.33 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две, точка, едно, три три); първи етаж с площ от 25.70/двадесет и пет цяло и седемдесет стотни/ кв.м. , състоящ се от : търговска зала и стълбище към сутеренния етаж, при граници съгласно одобрен архитектурен проект : двор, магазин №4 /четири/, коридор, асансьорна шахта, магазин № 2 а (две, буква „А“) и магазин №2Б (две, буква „Б“) и при граници съгласно схема на самостоятелен обект в сграда: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.4331.1302.1.32 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две, точка, едно, три две) и 68134.4331.1302.1.33 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две, точка, едно, три три), над обекта- самостоятелен обект с идентификатор 68134.4331.1302.1.1 (шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две, точка, едно, точка, едно) , заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, с идентификатор 68134.4331.1302 шест осем едно три четири, точка, четири три три едно, точка, едно три нула две) , който имот съгласно документ за собственост представлява урегулиран поземлен имот Х- 2 /десети отреден за имот с планоснимачен номер две/ от квартал 13 /тринадесети/ по плана на град София, местността „кв.Горна баня“, с площ от 750 /седемстотин и петдесет/ квадратни метра, при граници: от север- урегулиран поземлен имот XI -3 /единадесети отреден за имот с планоснимачен номер три/, от изток- урегулиран поземлен имот IX – 1/девети, отреден за имот с планоснимачен номер едно/, от юг – улица, от запад- урегулиран поземлен имот XV- 13 /петнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер тринадесет/, заедно с всички подобрения и приращения в имота.

НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА – 120 024.00 лв. /сто и двадесет хиляди двадесет и четири лева и нула стотинки/ без ДДС.

Недвижимият имот, обект на Публична Продан представлява облагаема доставка по смисъла на ЗДДС върху цената на имота се дължи ДДС.